wampirzy lifting

Nowatorskie metody leczenia osoczem bogatopłytkowym

Lecze­nie wyko­rzy­stu­jące oso­cze boga­to­płyt­kowe, okre­ślane rów­nież jako tera­pia PRP, zyskało ostat­nio opi­nie sku­tecz­nej metody rege­ne­ra­cyj­nej w przy­padku wielu scho­rzeń i zabie­gów medy­cyny este­tycz­nej.

Cho­ciaż ostrzy­ki­wa­nie oso­czem sto­suje się od nie­dawna, to ten spo­sób w zaska­ku­ją­cym tem­pie zyskał popu­lar­ność. W Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski zabiegi oso­czem PRP prze­pro­wa­dzamy na co dzień.

Osocze bogatopłytkowe PRP – dlaczego jego działanie jest tak wyjątkowe?  

Oso­cze PRP pozy­sku­jemy w ste­ryl­nych warun­kach z krwi obwo­do­wej (żyl­nej) pobra­nej od Pacjenta. Spe­cjalny sys­tem wiru­jący frak­cjo­nuje i oddziela płytki krwi (trom­bo­cyty) od pozo­sta­łych skład­ni­ków krwi, dzięki czemu otrzy­mu­jemy stę­żone oso­cze boga­to­płyt­kowe z mini­malną zawar­to­ścią krwi­nek bia­łych i czer­wo­nych.

Wyizo­lo­wane płytki krwi zawie­rają ponad 60 sub­stan­cji wpły­wa­ją­cych korzyst­nie na pro­cesy rege­ne­ra­cyjne tka­nek. Związki okre­ślane są jako czyn­niki wzro­stu i w orga­ni­zmie biorą udział w pro­ce­sach napraw­czych poprzez two­rze­nie zakrzepu. Poda­nie oso­cza boga­to­płyt­ko­wego potę­guje rege­ne­ra­cję uszko­dze­nia tka­nek, poprzez pobu­dze­nie w komór­kach licz­nych pro­ce­sów meta­bo­licz­nych.

Oso­cze krwi wyko­rzy­stu­jemy w wielu zabie­gach popra­wia­ją­cych kon­dy­cję skóry, ale także w orto­pe­dii, jako pro­sty spo­sób niwe­lu­jący np. urazy spor­towe. Nowa­tor­skie metody lecze­nia oso­czem boga­to­płyt­ko­wym są stale dosko­na­lone i znaj­dują całą gamę zasto­so­wań w przy­padku wielu dole­gli­wo­ści.

Osocze bogatopłytkowe jako ,,wampirzy lifting’’ i redukcja niedoskonałości

Nie ma już chyba osoby, która nie sły­szała o nazwie ,,wam­pi­rzy lifting”, czyli ostrzy­ki­wa­nie oso­czem. Choć ta metoda wielu oso­bom wciąż wydaje się nieco dziwna, nie­pod­wa­żalną prawdą są proz­dro­wotne wła­ści­wo­ści oso­cza boga­to­płyt­ko­wego wstrzy­ki­wa­nego w skórę twa­rzy lub inny obszar ciała. Poda­nie odpo­wied­niej ilo­ści oso­cza akty­wo­wa­nego wcze­śniej przez trom­binę lub wapń jest zabie­giem pozwa­la­ją­cym na impo­nu­jące odmło­dze­nie skóry, a także reduk­cję wielu defek­tów.

Zabieg osoczem PRP daje efekty, takie jak:

 • wyraź­nie jędrna, gęsta i mocna skóra;
 • wygła­dze­nie zmarsz­czek i bruzd;
 • rewi­ta­li­za­cja i odbu­dowa skóry;
 • wyrów­na­nie kolo­rytu skóry – reduk­cja prze­bar­wień, czer­wo­nych pla­mek i podraż­nień;
 • pobu­dze­nie wło­sów do wzro­stu, rów­nież w przy­padku nad­mier­nego łysie­nia;
 • eli­mi­na­cja roz­stę­pów;
 • reduk­cja blizn;
 • przy­spie­sze­nie pro­ce­sów napraw­czych, np. po innych zabie­gach;
 • skóra pro­mienna, pełna bla­sku.

Osocze bogatopłytkowe PRP w ortopedii

Wstrzy­ki­wa­nie oso­cza krwi w miej­sce zmie­nione cho­ro­bowo ini­cjuje natu­ralne pro­cesy napraw­cze, co znacz­nie przy­spie­sza lecze­nie wielu scho­rzeń. Oso­cze boga­to­płyt­kowe w orto­pe­dii sto­su­jemy w naszej kli­nice do lecze­nia zmian zwy­rod­nie­nio­wych oraz ura­zów w obrę­bie ścię­gien i kości, m.in. w przy­pad­kach, takich jak:

 • stany zapalne sta­wów, ścię­gien i kości;
 • zmiany zwy­rod­nie­niowe sta­wów, np. stawu kola­no­wego;
 • zerwa­nie wię­za­dła;
 • uszko­dze­nie ścię­gna;
 • uszko­dze­nie chrząstki sta­wo­wej;
 • bóle mię­śniowo-sta­wowe;
 • skrę­ce­nie kostki;
 • zła­ma­nia.   

Jeśli inte­re­sują Cię nowa­tor­skie metody lecze­nia oso­czem boga­to­płyt­ko­wym, chcesz popra­wić wygląd w bez­pieczny i natu­ralny spo­sób lub doku­cza Ci ból zwią­zany z kon­tu­zją, odwiedź nasze Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski w Byd­gosz­czy. Nasi spe­cja­li­ści pomogą Ci w wybo­rze naj­lep­szego zabiegu.