WIELOPOZIOMOWA STYMULACJA NAWILŻENIA SKÓRY

Słońce, wiatr, kli­ma­ty­zo­wane pomiesz­cze­nia, tem­pe­ra­tura, codzienna pie­lę­gna­cja czy ilość wypi­tej wody – to tylko nie­które z czyn­ni­ków mają­cych wpływ na stan naszej skóry. Wiele kobiet obec­nie ma pro­blem z nad­mier­nie suchą, słabo nawil­żoną i dodat­kowo odwod­nioną skórą. Jeśli czę­sto towa­rzy­szy Ci uczu­cie ścią­ga­nia na twa­rzy, łusz­cze­nia się skóry, a pre­pa­raty, które sto­su­jesz na co dzień wchła­niają się w Twoją skórę jak gąbka to zna­czy, że dobrze tra­fi­łeś. Zabieg NMF xpress dogłęb­nie nawilży i roz­świe­tli Twoją skórę. 

Pod­stawą zabiegu NMF xpress jest połą­cze­nie sty­mu­lu­ją­cego nawil­że­nie skóry peelingu z kwa­sem mle­ko­wym i cytry­no­wym z boga­tym kom­plek­sem sub­stan­cji o udo­wod­nio­nym dzia­ła­niu nawil­ża­ją­cym. Naj­waż­niej­szą z nich jest lipo­so­malna woda lodow­cowa. Posiada ona wła­ści­wo­ści nawil­ża­jące, dzięki swo­jej postaci może wni­kać w naj­głęb­sze obszary skóry. Zabieg jest cał­ko­wi­cie bez­bo­le­sny, można korzy­stać z niego przez cały rok.

Cennik

Zabieg NMF xpress – czas trwa­nia 45 minCena
1 zabieg 160 zł
4 zabiegi 580 zł

Wska­za­nia do zabiegu

 • skóra sucha, prze­su­szona i odwod­niona
 • pierw­sze oznaki sta­rze­nia się skóry
 • znisz­czona bariera ochronna skóry
 • po eks­po­zy­cji na słońce
 • po zabie­gach z zakresu medy­cyny este­tycz­nej (kwas hia­lu­ro­nowy, kwasy złusz­cza­jące, oso­cze boga­to­płyt­kowe, botox itp.)

Prze­ciw­wska­za­nia do wyko­na­nia zabiegu

 • aktywne stany zapalne skóry 
 • bak­te­ryjne, wiru­sowe, grzy­bi­cze, aler­giczne, nowo­two­rowe zmiany skóry 
 • aler­gia na skład­niki pre­pa­ra­tów
 • otwarte rany skóry

Dzia­ła­nie zabiegu

 • poprawa nawil­że­nia i ela­stycz­no­ści skóry
 • nor­ma­li­za­cja pro­ce­sów rogo­wa­ce­nia skóry
 • odbu­dowa płasz­cza hydro­li­pi­do­wego skóry

Sub­stan­cje aktywne

 • lipo­so­malna woda lodow­cowa - nowo­cze­sna sub­stan­cja nawil­ża­jąca odpo­wie­dzialna za efekt tzw. „głę­bo­kiego nawil­że­nia skóry”. 
 • masło Shea - odży­wia, rege­ne­ruje i popra­wia ela­stycz­ność war­stwy rogo­wej skóry, poprzez wią­za­nie wody zapo­bie­ga­jąc prze­su­sze­niu i łusz­cze­niu się skóry. 
 • skład­niki natu­ral­nego NMF skóry - grupa sub­stan­cji chro­niąca skórę przed odwod­nie­niem. Pozwala na zacho­wa­nie odpo­wied­niego poziomu wody w gór­nych war­stwach skóry. 
 • pul­lu­lan - poli­sa­cha­ryd two­rzący na powierzchni skóry nie­tłu­stą war­stwę oklu­zyjną, dzięki któ­rej istot­nie obniża się przez naskór­kowa utrata wody. 

Jak czę­sto powinno się wyko­ny­wać zabieg

 • 4–6 zabie­gów w serii co 1–2 tyg.
 • zabieg można wyko­ny­wać nie­za­leż­nie od pory roku