Nie lekceważ żylaków. Poznaj skuteczne sposoby na ich eliminację!

Żylaki nie są defek­tem czy pro­ble­mem wyłącz­nie z kate­go­rii este­tycz­nej. To przede wszyst­kim prze­wle­kła cho­roba, która wymaga natych­mia­sto­wego lecze­nia, ponie­waż nie pod­dana reduk­cji wyka­zuje nega­tywny wpływ na zdro­wie i pra­wi­dło­wo­ści w funk­cjo­no­wa­niu orga­ni­zmu. Nie­stety żyla­ków nie da się pozbyć od tak – należy pod­jąć się kon­kret­nych dzia­łań, które ukie­run­ko­wane są na ich eli­mi­na­cję. Poznaj te, które ofe­ruje Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski i zadbaj o sie­bie sku­tecz­nie i bez­piecz­nie!

Co to są żylaki?

Żylaki są to żyły, które ule­gły wor­ko­wa­temu lub wrze­cio­no­wa­temu posze­rze­niu, czemu dodat­kowo towa­rzy­szy poskrę­ca­nie i auto­ma­tyczne ich wydłu­że­nie. Doty­czy to żył powierz­chow­nych lub łączą­cych. Pierw­sze znaj­dują się tuż pod skórą, nato­miast dru­gie ulo­ko­wane są mię­dzy żyłami powierz­chow­nymi a głę­bo­kimi. Scho­rze­nie to poja­wia się zazwy­czaj po 40 roku życia i znacz­nie czę­ściej bory­kają się z nim kobiety niż męż­czyźni. Żylaki nazywa się cho­robą ze względu na to, że zmiany w usta­wie­niu i funk­cjo­no­wa­niu żył są nie­od­wra­calne. Mało tego, gdy nie zadba się o ich zatrzymanie/redukcję, wyka­zują nega­tywny wpływ na dal­sze funk­cjo­no­wa­niu orga­ni­zmu i koń­czyn dol­nych.

Skąd biorą się żylaki?

Żylaki są wyni­kiem zabu­rze­nia funk­cjo­no­wa­nia żył. Każda z nich posiada zastawki uło­żone co kilka cen­ty­me­trów, które zapew­niają pra­wi­dłowy prze­pływ krwi, a dokład­niej unie­moż­li­wiają jej cofa­nie się w dół. Nie­stety z cza­sem stają się one nie­zdolne do speł­nia­nia swo­ich funk­cji i nie są w sta­nie nadać krwi pra­wi­dło­wego prze­pływu. Na sku­tek tego krew spływa w dół zamiast kie­ro­wać się ku sercu – powo­duje to, że zaczyna się ona gro­ma­dzić w żyłach koń­czyn dol­nych i roz­sze­rza je. Tak wła­śnie two­rzą się żylaki. Oczy­wi­ście zabu­rze­nie pracy zasta­wek żyl­nych nie jest jedy­nym źró­dłem tego pro­blemu, może zostać wywo­łane także innymi scho­rze­niami. Wpływ na obec­ność żyla­ków mają:

  • cho­roby żył
  • zakrze­powe zapa­le­nie żył
  • ciąża
  • wodo­brzu­sze
  • guzy nowo­two­rowe jamy brzusz­nej
  • czę­ste i dłu­go­trwałe sta­nie

Przed likwidacją żylaków

Ze względu na tak sze­roką róż­no­rod­ność przy­czyn, które mają wpływ na obec­ność żyla­ków, nie ma jed­nego spo­sobu ich eli­mi­na­cji. Dla­tego też, jeżeli pacjent chce pod­jąć się ich reduk­cji, koniecz­nie musi się udać do spraw­dzo­nej kli­niki i pod­dać się skru­pu­lat­nemu wywia­dowi z leka­rzem spe­cja­li­stą, który okre­śli tok lecze­nia żyla­ków. Takie pro­fe­sjo­nalne podej­ście gwa­ran­tuje Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski w Byd­gosz­czy. Po roz­mo­wie z eks­per­tem konieczne jest wyko­na­nie szcze­gó­ło­wego bada­nia USG, które pozwoli na dokładne obej­rze­nie kształtu i struk­tury żył koń­czyn dol­nych.

Leczenie żylaków

Usu­wa­nie żyla­ków odbywa się metodą ope­ra­cyjną, która polega na sku­tecz­nym usu­nię­ciu żyla­ków oraz zadba­niu o względy kosme­tyczne – te mają na celu zacho­wa­nie jak naj­mniej­szej widocz­no­ści zabiegu. Nie zawsze jed­nak układ żylny koń­czyn dol­nych pacjenta nadaje się do tego, aby taką ope­ra­cję wyko­nać. Prze­szkodą jest np. nie­drożny układ żył głę­bo­kich lub bar­dzo zły stan orga­ni­zmu. Wów­czas należy pod­jąć się spraw­dzo­nych dzia­łań, które zapo­bie­gną postę­po­wa­niu cho­roby. Nie­stety, postę­po­wa­nie zacho­waw­cze nie ma takiej sku­tecz­no­ści jak ope­ra­cja, która jest w sta­nie na zawsze wyeli­mi­no­wać żylaki. Zapo­bie­ga­nie ich roz­wo­jowi zatrzy­muje cho­robę tylko tym­cza­sowo. Poni­żej zapre­zen­to­wa­li­śmy dwie naj­po­pu­lar­niej­sze metody eli­mi­na­cji żyla­ków.

  1. Metoda Bab­cocka, czyli strip­ping żyły odpisz­cze­lo­wej. Bazuje ona na usu­nię­ciu żyły odpisz­cze­lo­wej oraz żyla­ków, a następ­nie prze­cię­ciu nie­wy­dol­nych już żył prze­szy­wa­ją­cych. Nie zawsze usuwa się całą żyłę. Jeżeli tylko jej kon­kretna część nie jest w sta­nie popraw­nie funk­cjo­no­wać, eli­mi­nuje się tylko tę uszko­dzoną.
  2. Metoda zamra­ża­nia, czyli krio­chi­rur­gia. Polega ona na zamro­że­niu żyły odpisz­cze­lo­wej, na sku­tek czego żyły kur­czą się. Wów­czas docho­dzi do uszko­dze­nia jej wewnętrz­nej war­stwy, co pro­wa­dzi do zro­śnię­cia żyły.