Metoda laparoskopowa na pozbycie się przepukliny

Prze­pu­klina jamy brzusz­nej to poważna dole­gli­wość, która nie pod­dana reduk­cji poważ­nie zagraża ogól­nemu zdro­wiu orga­ni­zmu. Ważne jest, aby jak naj­szyb­ciej pod­jąć się ope­ra­cji likwi­da­cji prze­pu­kliny. Prócz tego, że wywo­łuje silne bóle, sta­nowi rów­nież nie­bez­pie­czeń­stwo dla życia. Jedną z kli­nik, która ofe­ruje pro­fe­sjo­nalną ope­ra­cję jamy brzusz­nej, jest Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski. Zobacz, na czym dokład­nie polega zabieg usu­wa­nia prze­pu­kliny.

Co to jest przepuklina?

Prze­pu­kliną okre­śla się uwy­pu­kle­nie jamy ciała – dokład­niej jamy brzusz­nej – na zewnątrz. Nastę­puje to poprzez otwór w powło­kach, czyli tzw. wrota, które cechują się obni­żoną odpor­no­ścią. Nie jest to nor­malne i natu­ralne, ale pato­lo­giczne prze­miesz­cze­nie zawar­to­ści jamy brzusz­nej poza ścianę brzu­cha, czyli z wyzna­czo­nego jej miej­sca. Prze­pu­klinę może utwo­rzyć jelito albo inny ruchomy narząd znaj­du­jący się wewnątrz brzu­cha. Naj­czę­ściej wystę­puje ona w oko­li­cach pachwin oraz w obrę­bie blizn jako pozo­sta­łość po zabiegu. To ogromne zagro­że­nie dla zdro­wia, ponie­waż prze­pu­klina nigdy się nie cofa i nie zmniej­sza, ale w cią­głym cza­sie postę­puje. Nastę­puje to na sku­tek wysiłku lub kaszlu, czyli codzien­nych czyn­no­ści, które są czę­ścią aktyw­no­ści dnia codzien­nego. Nie da się zatem jej zatrzy­mać. Towa­rzy­szą jej bóle. Prze­pu­klina w naj­gor­szym wypadku może nawet uwię­znąć, co dodat­kowo obja­wia się zaczer­wie­nie­niem. Dla­tego wła­śnie nie należy zwle­kać z ope­ra­cją, ale pod­jąć się jej jak naj­szyb­ciej.

Wymagania niezbędne do operacji przepukliny

Ope­ra­cji na prze­pu­klinę powi­nien pod­dać się każdy, kto boryka się z jej obec­no­ścią. To bar­dzo ważne, ponie­waż – tak jak zostało wspo­mniane nieco wyżej – nie cofa się ona ani nie zmniej­sza, ale wła­śnie stale zwięk­sza swoją obję­tość. Mało tego, posia­dacz prze­pu­kliny nie jest w sta­nie tego kon­tro­lo­wać, ponie­waż powięk­sza się ona na sku­tek codzien­nych czyn­no­ści. Lek­ce­wa­żona może wywo­łać silne bóle oraz sta­no­wić ogromne zagro­że­nie dla zdro­wia, a nawet życia.

Do ope­ra­cji mogą przy­stą­pić osoby, które ukoń­czyły 20 rok życia, a ich prze­pu­klina ma cha­rak­ter jed­no­stronny lub obu­stronny oraz pier­wotny lub nawro­towy. Nie jest tak, że zabieg usu­wa­nia prze­pu­kliny lepiej prze­biega (wraz z powro­tem do aktyw­no­ści dnia codzien­nego) u osób mło­dych niż u tych doj­rza­łych. Bez względu na wiek pacjenta zabieg powi­nien być prze­pro­wa­dzany na naj­wyż­szym pozio­mie pro­fe­sjo­na­li­zmu i z wielką pre­cy­zją, dla­tego wybór kli­niki dr W. Bień­kow­skiego będzie ide­al­nym roz­wią­za­niem. Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski zapew­nia indy­wi­du­alne podej­ście leka­rzy do pro­ble­mów pacjenta.

Operacja metodą laparoskopową i laparoskop

Nazwa “metoda lapa­ro­sko­powa” pocho­dzi od urzą­dze­nia zwa­nego lapa­ro­sko­pem, który wyko­rzy­stuje się do ope­ra­cji prze­pu­kliny. Lapa­ro­skop to instru­ment chi­rur­giczny, który prze­ka­zuje wize­ru­nek obszaru ope­ra­cyj­nego na ekran moni­tora. Usu­wa­nie prze­pu­kliny metodą lapa­ro­sko­pową nie­sie za sobą wiele zalet. Przede wszyst­kim lapa­ro­skop umoż­li­wia wyko­na­nie małych nacięć. Do ich zamknię­cia wyko­rzy­stuje się spe­cjalne siatki ze sztucz­nego two­rzywa. Dzięki temu pacjent tuż po zabiegu jest w sta­nie wró­cić do codzien­nej aktyw­no­ści fizycz­nej i odczuwa tylko mini­malny ból, który jest nor­mal­nym następ­stwem pozby­cia się prze­pu­kliny. Mało tego, metoda lapa­ro­sko­powa mini­ma­li­zuje odse­tek nawrotu prze­pu­kliny oraz obec­ność powi­kłań śród­o­pe­ra­cyj­nych i poope­ra­cyj­nych.

Przebieg zabiegu

Ope­ra­cja wymaga poda­nia pacjen­towi znie­czu­le­nia ogól­nego. Pod­czas zabiegu wyko­rzy­stuje się lapa­ro­skop, który umoż­li­wia prze­ka­za­nie obrazu z ope­ro­wa­nego pola na ekran moni­tora, dzięki czemu każdy ruch leka­rza może być przez niego kon­tro­lo­wany i jest pre­cy­zyjny. Urzą­dze­nie wkłada się do wnę­trza jamy brzusz­nej, wyko­nu­jąc cen­ty­me­trowe nacię­cia w obrę­bie pępka. Kolej­nym kro­kiem jest wyko­na­nie 2–3 nacięć na głę­bo­kość 0,5 cen­ty­me­tra, przez które wpro­wa­dza się narzę­dzia chi­rur­giczne – służą one do sub­tel­nego pre­pa­ro­wa­nia tka­nek. Następ­nie wrota prze­pu­kli­nowe zasła­nia się siatką z two­rzywa sztucz­nego. Prze­pu­klinę ope­ruje się od wewnątrz, dzięki czemu nie uszka­dza się powierzchni brzu­cha oraz struk­tur nad prze­pu­kliną. Pacjent może zostać wypi­sany do domu już następ­nego dnia rano, o czym decy­duje lekarz chi­rurg. Osoba pod­dana ope­ra­cji nie może zapo­mnieć o bier­nym try­bie życia przez okres tygo­dnia oraz prze­strze­ga­niu zasad pro­fi­lak­tyki poza­bie­go­wej, jaką zaleci spe­cja­li­sta