liposukcja piersi - efekty

Męska sylwetka z problemami – chirurgia estetyczna

Jesteś męż­czy­zną i dbasz o wygląd – to teraz natu­ralne!  Nie chcesz, żeby szpe­ciły Cię wielki brzuch czy obwi­słe ramiona. Także powięk­szone sutki mogą sta­no­wić dla Cie­bie  źró­dło dys­kom­fortu, a taki pro­blem poja­wia się nie­raz w okre­sie doj­rze­wa­nia lub z wie­kiem i jest zazwy­czaj kon­se­kwen­cją zabu­rzeń hor­mo­nal­nych. Jeżeli nie­po­koi Cię nad­miar tkanki tłusz­czo­wej na brzu­chu czy w innych obsza­rach ciała, a nie możesz jej poko­nać ćwi­cze­niami, pomyśl o medy­cy­nie este­tycz­nej. Bez względu na przy­czyny gro­ma­dze­nia się nie­chcia­nego tłusz­czyku, ist­nieje moż­li­wość zwal­cze­nia tego pro­blemu dzięki sku­tecz­nym meto­dom z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej. Poznaj je już dziś!

Niechciane piersi – pokonaj ten problem

Obfite piersi u męż­czy­zny to nie powód do dumy – wiesz o tym. Jeżeli poko­na­łeś nad­wagę, a mimo to nad­miar tłusz­czu w oko­li­cach piersi pozo­stał, zja­wi­sko to zwy­kle nazywa się lipo­ma­stią. To można wyle­czyć, jed­nak pamię­taj, że tera­pia zawsze musi zostać poprze­dzona dia­gnozą i pro­wa­dzona odpo­wied­nio do przy­czyn cho­roby. Jeżeli jej źró­dłem jest nowo­twór – Twoje lecze­nie podej­mie onko­log, w innych przy­pad­kach także sto­sowny spe­cja­li­sta. Jeżeli zosta­łeś zakwa­li­fi­ko­wany do zabiegu, to pamię­taj, żeby odsta­wić przed nim papie­rosy i alko­hol. Wstrzy­maj się też od inten­syw­nych ćwi­czeń. Tera­pia jest prze­pro­wa­dzana w znie­czu­le­niu miej­sco­wym lub ogól­nym i polega na ode­ssa­niu nad­miaru tkanki tłusz­czo­wej. Jest to więc zabieg o cha­rak­te­rze lipo­suk­cji. Przed ope­ra­cją lekarz zleca wyko­na­nie sto­sow­nych badań labo­ra­to­ryj­nych (mor­fo­lo­gia, OB, poziom glu­kozy itp.), a w przy­padku lipo­suk­cji piersi USG.

Liposukcja tam czy tu? Przebieg zabiegu

Jeśli decy­du­jesz się na lipo­suk­cję, musisz usta­lić z leka­rzem obszary. Uda, piersi, brzuch, ramiona czy pośladki – każdy zabieg, mimo podo­bieństw, ma swoją indy­wi­du­alną spe­cy­fikę. Zwy­kle po znie­czu­le­niu lekarz wyko­nuje w skó­rze małe nacię­cia i wpro­wa­dza w nie kaniulę, spe­cjalną igłę, przez którą póź­niej zosta­nie ode­ssany tłuszcz. Tłuszcz zostaje roz­drob­niony i wyda­lony. Lipo­suk­cję wyko­nuje się zwy­kle z wyko­rzy­sta­niem wibra­cji, lasera, stru­mie­nia wody czy ultra­dź­wię­ków. Korekta męskich piersi odbywa się jed­nak naj­czę­ściej drogą lipo­suk­cji ultra­dź­wię­ko­wej, bo metoda ta zmniej­sza ryzyko powsta­wa­nia blizn. Przed pod­da­niem się lipo­suk­cji musisz wyklu­czyć prze­ciw­wska­za­nia: cukrzycę, skazy naczy­niowe, zmiany skórne czy nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze. Jeśli nie chcesz pod­da­wać się tra­dy­cyj­nej ope­ra­cji odsy­sa­nia tłusz­czu, a mimo wszystko pra­gniesz się go pozbyć, możesz wybrać inną łagod­niej­szą metodę – np. wypłu­ki­wa­nia tkanki tłusz­czo­wej spe­cjal­nym roz­two­rem (Body-Jet ®) lub Body Tite (lipo­suk­cję z wyko­rzy­sta­niem fal radio­wych).

Po zabiegu – dowiedz się więcej!

Po zabiegu lipo­suk­cji będziesz nosił spe­cjalny kom­bi­ne­zon lub opa­tru­nek, który pozwoli wymo­de­lo­wać Twoją syl­wetkę. Trwa to około sze­ściu tygo­dni. W pierw­szej dobie po zabiegu zaleca się ostroż­ność, a po tygo­dniu możesz zacząć pod­da­wać się reha­bi­li­ta­cji – np. zabie­gom elek­tro­sty­mu­la­cji w celu przy­spie­sze­nia pro­cesu goje­nia. Można też zasto­so­wać inne zabiegi, np. masaże. W naszym Cen­trum cze­kają na Cie­bie wykwa­li­fi­ko­wani spe­cja­li­ści, któ­rzy udzielą Ci wszel­kich infor­ma­cji na temat lipo­suk­cji oraz gine­ko­ma­stii. Warto skon­tak­to­wać się już dziś tele­fo­nicz­nie: +48 52 361 69 10 lub mailowo kontakt@wbienkowski.pl.