Transfer tkanki tłuszczowej

lipofiling
Trans­fer tkanki tłusz­czo­wej nazy­wany jest ina­czej lipo­fil­lin­giem lub lipo­trans­fe­rem polega na ode­ssa­niu tłusz­czu z takich czę­ści ciała jak brzuch czy uda, gdzie wystę­puje więk­sza ilość tkanki tłusz­czo­wej i prze­nie­sie­niu go w inne. Jest to bez­pieczna i sku­teczna metoda mode­lo­wa­nia syl­wetki oraz twa­rzy. Za pomocą auto­lo­gicz­nego prze­szczepu tkanki tłusz­czo­wej można uzy­skać lep­szą, bar­dziej pro­por­cjo­nalną figurę oraz zre­du­ko­wać oznaki sta­rze­nia. Skóra zostaje głę­boko odno­wiona i zagęsz­czona, a zmarszczki ule­gają wyraź­nemu spły­ce­niu.

Wskazania do zabiegu

Lipo­fil­ling to zabieg pole­ga­jący na wypeł­nia­niu zmarsz­czek i mode­lo­wa­niu obsza­rów ciała za pomocą wcze­śniej pobra­nej wła­snej tkanki tłusz­czo­wej. Lipo­fil­ling wyko­rzy­sty­wany jest przy:

 • reduk­cji zmarsz­czek wokół oczu oraz na czole,
 • powięk­sza­niu ust,
 • wypeł­nia­niu bruzd, zmarsz­czek, fał­dów,
 • mode­lo­wa­niu kształtu i powięk­sza­niu piersi,
 • rekon­struk­cji po mastek­to­mii,
 • popra­wie­niu kształtu poślad­ków,
 • eli­mi­no­wa­niu cieni pod oczami,
 • popra­wie owalu twa­rzy,
 • uzu­peł­nie­niu nie­do­bo­rów tkanki tłusz­czo­wej twa­rzy (np. zapad­nięte policzki),
 • eli­mi­na­cji asy­me­trii twa­rzy,
 • zła­go­dze­niu zary­sów tkanki kost­nej,
 • wypeł­nie­niu blizn poope­ra­cyj­nych i poura­zo­wych,
 • pozby­ciu się nad­miaru tkanki tłusz­czo­wej.

Przebieg lipotranferu

Prze­szczep tłusz­czu jest zabie­giem mało inwa­zyjnym nie wyma­ga­ją­cym inter­wen­cji chi­rur­gicz­nej i wyko­ny­wany jest za pomocą znie­czu­le­nia miej­sco­wego. Polega na ręcz­nym odsy­sa­niu tłusz­czu przez minia­tu­rowe otwory (bez naci­na­nia) za pomocą strzy­ka­wek i spe­cjal­nej, wąskiej kaniuli, a następ­nie jej zaapli­ko­wa­niu w wybrane obszary ciała, któ­rym pacjent chce dodać obję­to­ści lub sko­ry­go­wać kształt. Lipo­trans­fer nie wymaga też dłu­go­trwa­łej, męczą­cej rekon­wa­le­scen­cji. Dzięki wyko­rzy­sta­niu wła­snego mate­riału wypeł­nia­ją­cego ryzyko odrzutu jest zerowe, co prze­kłada się na więk­sze bez­pie­czeń­stwo zabiegu. Wła­sna tkanka tłusz­czowa jest świetną alter­na­tywą dla sztucz­nych wypeł­nia­czy, botoksu czy sili­konu, pozwala na uzy­ska­nie natu­ral­niej­szych efek­tów, lecz przy mniej­szej trwa­ło­ści (oczy­wi­ście zależ­nej rów­nież od trybu życia, diety i innych indy­wi­du­al­nych czyn­ni­ków). Mniej wię­cej po 5 latach warto wyko­nać kolejny zabieg trans­feru tłusz­czu.

Przygotowanie do zabiegu:

 • 7 dni przed zabie­giem nie należy zaży­wać aspi­ryny, nie­ste­ry­do­wych leków, prze­ciw­za­pal­nych oraz leków, któ­rych dzia­ła­nie zmie­nia krze­pli­wość krwi,
 • na 2 tygo­dnie przed zabie­giem zale­cane jest rzu­ce­nie pale­nia papie­ro­sów.