PRP  – osocze bogatopłytkowe

prp
Lecze­nie PRP to tera­pia sty­mu­la­cji i rege­ne­ra­cji komó­rek z uży­ciem wła­snego oso­cza boga­to­płyt­ko­wego. Ucho­dzi za nowa­tor­ską, lecz obec­nie już bar­dzo popu­larną metodą. Znaj­duje zasto­so­wa­nie w reduk­cji zmarsz­czek, odmła­dza­niu i prze­bu­do­wie wiot­kiej skóry oraz napra­wie jej uszko­dzeń takich jak bli­zny czy roz­stępy. Odkry­cie to stwo­rzyło moż­li­wość inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w lecze­niu scho­rzeń u pacjen­tów w każ­dym wieku.

Na czym polega zabieg z osoczem bogatopłytkowym?

Obec­nie oso­cze boga­to­płyt­kowe pozy­skuje się z krwi, dla­tego też zabieg ten, gdy wyko­ny­wany jest na twa­rzy w celu uzy­ska­nia efektu odmło­dze­nia nazy­wany jest wam­pi­rzym liftin­giem. Jak oso­cze boga­to­płyt­kowe wpływa na odmło­dze­nie skóry? PRP sty­mu­luje pro­cesy rege­ne­ra­cyjne skóry, pobu­dza­jąc fibro­bla­sty do two­rze­nia nowego kola­genu, oraz two­rze­nie się nowych naczyń krwio­no­śnych, co pro­wa­dzi do zwięk­sze­nia gęsto­ści skóry, jej jędr­no­ści, ela­stycz­no­ści i wygła­dze­nia bruzd i zmarsz­czek. Oso­cze boga­to­płyt­kowe bar­dzo przy­datne jest w orto­pe­dii, ponie­waż płytki krwi uwal­niają cyto­kiny, czyn­niki wzro­stu oraz bio­ak­tywne białka nie­zbędne w goje­niu tkanki łącz­nej, rege­ne­ra­cji i odbu­do­wie kości, ścię­gna, chrząstki i wię­za­dła, roz­ra­sta­niu nowych naczyń krwio­no­śnych i sty­mu­la­cji pro­cesu goje­nia ran. Dzięki zasto­so­wa­niu oso­cza boga­to­płyt­ko­wego moż­liwa jest poprawa rucho­mo­ści sta­wów, zmniej­sze­nie lub cał­ko­wite wyeli­mi­no­wa­nie bólu zwią­za­nego ze sta­wami i ścię­gnami.

Jak przygotowuje się osocze bogatopłytkowe?:

 1. Pobra­nie nie­wiel­kiej ilo­ści krwi żyl­nej pacjenta.
 2. Sepa­ra­cja i zagęsz­cze­nie zawie­siny pły­tek w wirówce celem uzy­ska­nia ich stę­że­nia prze­kra­cza­ją­cego kilku do kil­ku­na­sto­krot­nie stę­że­nie pły­tek w krwi obwo­do­wej.
 3. Akty­wa­cja pły­tek za pomocą trom­biny lub wap­nia.
 4. Poda­nie goto­wego pre­pa­ratu w okre­śloną oko­licę w ilo­ści 5–15 ml pod kon­trolą USG.

Zastosowanie leczenie PRP:

 • zerwa­nie wię­za­dła,
 • zapa­le­nie i uszko­dze­nie ścię­gien,
 • zapa­le­nie i zwy­rod­nie­nie sta­wów,
 • uszko­dze­nie i ubytki w chrzą­stce,
 • bóle sta­wów i mię­śni,
 • skrę­ce­nie kostki,
 • zła­ma­nia oraz brak zro­stu po zła­ma­niach,
 • stany zapalne kości,
 • ,,łokieć teni­si­sty, gol­fi­sty”,
 • przy­spie­sze­nie pro­cesu goje­nia się tka­nek mięk­kich,
 • wypeł­nie­nie zmarsz­czek,
 • rewi­ta­li­za­cja skóry,
 • eli­mi­na­cja blizn, roz­stę­pów.