Komórki macierzyste w ortopedii

Lecze­nie komór­kami macie­rzy­stymi to naj­no­wo­cze­śniej­sza metoda, która zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wała świat medy­cyny. Uży­cie komó­rek macie­rzy­stych w orto­pe­dii to prze­łom we współ­cze­snej medy­cy­nie i lecze­niu cho­roby zwy­rod­nie­nio­wej sta­wów, z którą boryka się coraz wię­cej osób.

Choroba zwyrodnieniowa stawów a komórki macierzyste

Cho­roba zwy­rod­nie­niowa sta­wów  jest naj­częst­szą cho­robą układu ruchu. Roz­wija się w wyniku zabu­rze­nia jako­ści i ilo­ści chrząstki sta­wo­wej, któ­rej zada­niem jest amor­ty­zo­wa­nie ruchów stawu i umoż­li­wie­nie prze­su­wa­nia się powierzchni sta­wo­wych. Naj­czę­ściej wystę­puje u osób, które mają wro­dzone zabu­rze­nia budowy stawu, są otyłe, mają osła­bione mię­śnie ota­cza­jące staw, wyczy­nowo uprawiają/ upra­wiały sport lub po pro­stu przy­cho­dzi z wie­kiem.

Dzięki komór­kom macie­rzy­stym moż­liwa jest szybka rege­ne­ra­cja i odbu­dowa uszko­dzo­nych tka­nek: mię­śnio­wej, włók­ni­stej, kost­nej. Komórki macie­rzy­ste to komórki mul­ti­po­ten­cjalne, czyli mają zdol­ność do powie­la­nia się i zmie­nia­nia się w komórki wyspe­cja­li­zo­wane jak np. komórki chrzęstne. Metoda ta służy napra­wie uszko­dzo­nych chrzą­stek sta­wo­wych oraz zmniej­sze­niu stanu zapal­nego i bólu sta­wów.

Komórki macie­rzy­ste można wyizlo­wa­lo­wać z z wielu tka­nego ludz­kiego orga­ni­zmu. Naj­czę­ściej pozy­skuje się je z trzech źró­deł:

 • tkanka tłusz­czowa,
 • szpik kostny,
 • krew obwo­dowa.

Choroby leczone z wykorzystaniem terapii komórkami macierzystymi:

 • zmiany zwy­rod­nie­niowe,
 • ból sta­wów kola­no­wych, bio­dro­wego, bar­ko­wych i innych,
 • urazy i rekon­struk­cja chrząstki sta­wo­wej,
 • rekon­struk­cja wię­za­dła krzy­żo­wego przed­niego,
 • rege­ne­ra­cja łękotki,
 • uszko­dze­nia mię­śni, uszko­dze­nia prze­cią­żo­nych ścię­gien i uszko­dze­nia wię­za­deł,
 • ode­rwane przy­czepy ścię­gien,
 • wspo­ma­ga­nie goje­nia zabu­rzeń zro­stu kości,
 • uszko­dze­nie wię­za­dła krzy­żo­wego przed­niego stawu kola­no­wego.

Wyko­rzy­sta­nie komó­rek macie­rzy­stych w orto­pe­dii może nie­ba­wem wpły­nąć na przy­szłość chi­rur­gii orto­pe­dycz­nej oraz zmie­nić życie osób, które bory­kają się z dole­gli­wo­ściami zwią­za­nymi ze sta­wami. Dzięki wyko­rzy­sta­niu komó­rek macie­rzy­stych moż­liwa jest poprawa  zakresu rucho­mo­ści stawu oraz zmniej­szają się lub cał­ko­wi­cie zni­kają ból i dys­kom­fort.

W naszym Cen­trum Medycz­nym Bień­kowski prze­pro­wa­dzane są zabiegi pole­ga­jące na pobra­niu komó­rek macie­rzy­stych oraz ich wstrzyk­nię­ciu w miej­scu zmie­nione cho­ro­bowo. Wszystko odbywa się w ste­ryl­nych warun­kach, w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, a przez wyko­rzy­sta­nie wła­snego mate­riału nie ist­nieje ryzyko odrzutu, a zabieg cha­rak­te­ry­zuje się wyso­kim bez­pie­czeń­stwem.