Medycyna regeneracyjna – Centrum Medyczne Bieńkowski Bydgoszcz

Medy­cyna rege­ne­ra­cyjna jest pręż­nie roz­wi­ja­jącą się inter­dy­scy­pli­narną dzie­dziną, zaj­mu­jąca się naprawą, zastę­po­wa­niem i rege­ne­ra­cją komó­rek, tka­nek i narzą­dów w celu przy­wró­ce­nia ich nale­ży­tego funk­cjo­no­wa­nia w przy­padku wro­dzo­nych wad, cho­rób, ura­zów i natu­ral­nych pro­ce­sów sta­rze­nia. Jej istotą jest jest zastę­po­wa­nie sta­rych, uszko­dzo­nych komó­rek nowymi. Jest to moż­liwe dzięki zasto­so­wa­niu komó­rek macie­rzy­stych oraz tera­pii geno­wej.W przy­szło­ści dzięki medy­cy­nie rege­ne­ra­cyj­nej będzie można z komó­rek macie­rzy­stych pacjenta hodo­wać dla niego narządy, co ma roz­wią­zać pro­blem nie­do­bo­rów orga­nów dostęp­nych od daw­ców oraz wyeli­mi­no­wa­łoby pro­blem odrzu­ce­nia prze­szczepu przez orga­nizm biorcy.  Komórki macie­rzy­ste są wyjąt­kowe, ponie­waż są nie­śmier­telne i mają nie­ogra­ni­czony poten­cjał podziału i roz­woju.

Dzięki zabie­gom z zakresu medy­cyny rege­ne­ra­cyj­nej prze­pro­wa­dza­nym w naszym Cen­trum Medycz­nym moż­liwa jest:

  • rege­ne­ra­cja uszko­dzo­nych tka­nek i narzą­dów,
  • sty­mu­lo­wa­nie wła­snych komó­rek macie­rzy­stych orga­ni­zmu do naprawy wła­snych tka­nek,
  • lecze­nie ura­zów kości i chrzą­stek,
  • lecze­nie zapa­le­nia, zwy­rod­nie­nia, uszko­dze­nia ścię­gien i sta­wów,
  • przy­spie­sze­nie pro­cesu goje­nia się tka­nek mięk­kich,
  • wypeł­nie­nie zmarsz­czek,
  • rewi­ta­li­za­cja skóry,
  • eli­mi­na­cja blizn, roz­stę­pów,
  • wypełnienie/ powięk­sze­nie piersi, rekon­struk­cja po mastek­to­mii.