Wypełniacze

medycyna esteyczna bydgoszcz
Zabiegi z uży­ciem wypeł­nia­czy to jedne z naj­bar­dziej popu­lar­nych zabie­gów medy­cyny este­tycz­nej. Natych­mia­stowo popra­wiają wygląd skóry, odmła­dzają, eli­mi­nują zmarszczki i bruzdy pozwa­lają mode­lo­wać owal twa­rzy i wypeł­niać bli­zny. Wypeł­nia­cze skórne na bazie natu­ral­nych lub syn­te­tycz­nych mate­ria­łów są sto­so­wane już od 1890 roku, a w ciągu ostat­niego dzie­się­cio­le­cia stały się dostępne dla więk­szo­ści osób. Zabiegi te są mało­in­wa­zyjne, bez­pieczne i dają odwra­calne w skut­kach efekty. Pre­pa­rat poda­wany jest pod skórę w miej­scu, gdzie chcemy uzy­skać wła­ściwy efekt zabiegu. Wypeł­nia­cze są dostępne w róż­nych gęsto­ściach, im gęst­szy pro­dukt, tym głę­biej jest wstrzy­ki­wany do skóry wła­ści­wej, likwi­du­jąc głę­bo­kie zmarszczki i bruzdy.

Najczęstsze wskazania do zastosowania wypełniaczy:

 • lwia zmarszczka,
 • wypeł­nie­nie skroni,
 • kurze łapki,
 • cie­nie pod oczami,
 • korekta kształtu nos,
 • wypeł­nie­nie obszaru kości policz­kowe i policz­ków,
 • bruzdy nosowo-war­gowe,
 • zmarszczki pala­cza,
 • powięk­sze­nie ust,
 • kącik ust,
 • poprawa kształtu owalu twa­rzy,
 • usu­wa­nie linii mario­netki,
 • eli­mi­na­cja zmarsz­czek na szyi i jej ujędr­nie­nie,
 • ujędr­nie­nie dekoltu,
 • odmło­dze­nie dłoni.

Rodzaje wypełniaczy

Naj­po­pu­lar­niej­szymi wypeł­nia­czami we współ­cze­snej medy­cy­nie este­tycz­nej jest kwas hia­lu­ro­nowy, wła­sna tkanka tłusz­czowa oraz tok­syna botu­li­nowa.

 • Kwas hia­lu­ro­nowy – sub­stan­cja wystę­puje natu­ral­nie w skó­rze, jej głów­nym zada­niem jest wypeł­nie­nie tkanki i utrzy­ma­nie poziomu nawil­że­nia. Naj­czę­ściej sto­so­wany do mode­lo­wa­nia twa­rzy, kory­go­wa­nia kształtu ust policz­ków, bruzd, odmła­dza­nia szyi.
 • Tkanka tłusz­czowa – wymaga naj­pierw odse­pa­ro­wa­nia jej naj­czę­ściej z oko­lic ud lub brzu­cha. Wypeł­nia­nie z wyko­rzy­sta­niem wła­snej tkanki tłusz­czo­wej jest bar­dzo bez­pieczne i ma niskie ryzyko powi­kłań, ponie­waż nie wpro­wa­dzamy do orga­ni­zmy obcej sub­stan­cji. Czę­sto sto­so­wane jest przy powięk­sza­niu piersi, ale rów­nież przy reduk­cji zmarsz­czek i popra­wie kon­turu twa­rzy.

Nasi spe­cja­li­ści pomogą Ci w dobra­niu odpo­wied­niego pre­pa­ratu, aby efekty były jak naj­bar­dziej satys­fak­cjo­nu­jące i dłu­go­trwałe.