TOKSYNA BOTULINOWA

Tok­syna botu­li­nowa, nazy­wana potocz­nie botu­liną lub botok­sem, jest jedną z naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­nych sub­stan­cji w medy­cy­nie este­tycz­nej. Jest też naj­sil­niej­szą natu­ralną tok­syną wytwa­rzaną przez pałeczki Clo­stri­dium botu­li­num, popu­lar­nie zwaną jadem kieł­ba­sia­nym. Ist­nieje kilka typów tok­syny botu­li­no­wej, jed­nak we współ­cze­snej medy­cy­nie wyko­rzy­sty­wana jest tylko jedyna jej postać – neu­ro­tok­syna typu A. Zabiegi z uży­ciem botoksu w naszym cen­trum wyko­ny­wane są tylko przez leka­rzy, więc każdy pacjent może czuć się w pełni bez­piecz­nie.

Czas trwa­nia zabiegu uza­leż­niony jest od oko­licy pod­da­nej zabie­gowi i waha się od 20 do 40 min. Poda­nie botoksu nie jest inwa­zyjną i bole­sną pro­ce­durą, pacjent może odczu­wać lek­kie ukłu­cia, a w szcze­gól­nych przy­pad­kach można zasto­so­wać znie­czu­le­nie miej­scowe, dzięki temu zmi­ni­ma­li­zu­jemy dys­kom­fort towa­rzy­szący zabie­gowi. Wyraźny efekt spły­ce­nia bruzd widoczny jest po 2–3 dniach od poda­nia botoksu, a działa od 5 do 7 mie­sięcy. Czę­sto­tli­wość wyko­ny­wa­nia tego typu zabiegu nie powinna być więk­sza niż 2–3 razy w roku w odstę­pach od 4 do 6 mie­sięcy.

Cennik

ZabiegCena
Zmarszczki poprzeczne na czole 500 zł
Zmarszczki pomię­dzy brwiami "lwia zmarszczka" 500 zł
Zmarszczki wokół oczu "kurze łapki" 400 zł
Zmarszczki na nosie "zmarszczka kró­li­cza"220 zł
Zmarszczka na bro­dzie "silny mię­sień bród­kowy" 330 zł
Nad­po­tli­wość dłoni/stóp (100j botox)3000 zł

Przewagi konkurencyjne

Bezpieczeństwo

Świa­domy wybór miej­sca zabiegu z zakresu medy­cyny este­tycz­nej to gwa­ran­cja bez­pie­czeń­stwa. Wszyst­kie zabiegi wyko­ny­wane są przez leka­rzy spe­cja­li­stów z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej lub medy­cyny este­tycz­nej.

Młodszy wygląd w krótkim czasie

Wygła­dze­nie zmarsz­czek czoła czy kurzych łapek spra­wia, że rysy twa­rzy są łagod­niej­sze, bar­dziej sym­pa­tyczne, a co za tym idzie – młod­sze i wypo­częte. A efek­tem możemy cie­szyć się już po upły­wie 48 godzin.

Poprawa komfortu życia

Eli­mi­na­cja nad­miaru potu na dło­niach pod­czas powi­tań, brak kro­pel potu na czole pod­czas stre­su­ją­cych sytu­acji, suche pachy pod­czas biz­ne­so­wych spo­tkań.

Botoks a niwelowanie zmarszczek

Botoks wstrzyk­nięty pod skórę cza­sowo blo­kuje prze­wod­nic­two ner­wowo-mię­śniowe, powo­du­jąc zmniej­sze­nie siły skur­czu poszcze­gól­nych mię­śni twa­rzy. Działa jedy­nie w miej­scu poda­nia przez zmniej­sze­nie napię­cia w mię­śniach odpo­wie­dzial­nych za two­rze­nie się zmarsz­czek mimicz­nych (kurze łapki, zmarszczki poziome i pio­nowe na czole, wokół ust), co daje efekt wygła­dze­nia zmarsz­czek już ist­nie­ją­cych i zapo­biega powsta­wa­niu nowych. Dla­tego też tok­syna botu­li­nowa świet­nie się spraw­dza w reduk­cji zmarsz­czek mimicz­nych, które są rezul­ta­tem nad­mier­nej aktyw­no­ści mię­śni w okre­ślo­nych czę­ściach twa­rzy. Mię­sień kur­czy się, kiedy dosta­nie odpo­wied­nio silny sygnał z włókna ner­wo­wego. Jeśli wstrzyk­niemy w niego botoks, nerw wysyła słab­sze impulsy, a to pro­wa­dzi do zmniej­sze­nia aktyw­no­ści mię­śnia i w efek­cie do spły­ce­nia zmarszczki.

Botoks w walce z nadmierną potliwością

Nad­mierna potli­wość spo­wo­do­wana jest nadak­tyw­no­ścią gru­czo­łów poto­wych, które są ele­men­tem struk­tury wydzie­la­nia wewnętrz­nego. Jest to cho­roba, która czę­ściej doty­czy męż­czyzn niż kobiet. Pot jest nor­malną reak­cją orga­ni­zmu na wysi­łek fizyczny lub wysoką tem­pe­ra­turę śro­do­wi­ska, ale rów­nież na jego wydzie­la­nie wpły­wają czyn­niki cho­ro­bowe lub emo­cjo­nalne. Przy­czyny nad­mier­nego poce­nia się mogą być różne w zależ­no­ści od tego, jakie dole­gli­wo­ści towa­rzy­szą temu zabu­rze­niu. Wtórna nad­mierna potli­wość może wystę­po­wać w okre­sie meno­pauzy lub w przy­pad­kach takich cho­rób, jak cukrzyca, nad­czyn­ność tar­czycy, infek­cje bak­te­ryjne czy wiru­sowe, cho­roby serca i układu krą­że­nia, nowo­twory. Pier­wotna nad­po­tli­wość nie ma kon­kret­nych przy­czyn, zwy­kle przy­pi­suje się ją pod­łożu gene­tycz­nemu. W takich przy­pad­kach może wystę­po­wać nad­mierne poce­nie się skóry dłoni, stóp, pod pachami, głowy i całego ciała. Botoks sku­tecz­nie poraża zakoń­cze­nia ner­wów, będą­cych w stycz­no­ści z gru­czo­łami, co powo­duje ogra­ni­cze­nie wydzie­la­nia sub­stan­cji pro­wo­ku­ją­cych je do wydzie­la­nia potu.

Wska­za­nia do zabiegu

 • zmarszczki na czole
 • zmarszczki wokół oczu „kurze łapki”
 • zmarszczki na nosie „zmarszczka kró­li­cza”
 • zmarszczki pomię­dzy brwiami „ lwia zmarszczka”
 • zmarszczki na bro­dzie „silny mię­sień bród­kowy”
 • nad­mierna potli­wość dłoni
 • nad­mierna potli­wość stóp
 • nad­mierna potli­wość twa­rzy
 • nad­mierna potli­wość skóry głowy
 • nad­mierna potli­wość pach

Zale­ce­nia poope­ra­cyjne

Zabiegi z zakresu medy­cyny este­tycz­nej  przy­no­szą szyb­kie rezul­taty, jed­nak bar­dzo ważne jest prze­strze­ga­nie zale­ceń, wyda­nych przez spe­cja­li­stę wyko­nu­ją­cego zabieg, w celu osią­gnię­cia opty­mal­nych efek­tów oraz zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia ryzyka powsta­nia ewen­tu­al­nych powi­kłań. Zaleca się, aby pacjent po wyko­na­nym zabiegu z uży­ciem botoksu:

 • nie spo­ży­wał alko­holu i zre­zy­gno­wał z inten­syw­nego wysiłku (fit­ness, siłow­nia, bieganie,basen )  przez okres 24 godzin;
 • uni­kał schy­la­nia się, leże­nia, ska­ka­nia i doty­ka­nia leczo­nego obszaru  przez około 6–8 godzin;
 • przez około 24 godzin sta­rał się ogra­ni­czyć mimikę;
 • nie uży­wał peelin­gów mecha­nicz­nych, fizycz­nych i che­micz­nych do twa­rzy oraz nie maso­wał miej­sca nakłuć i oko­lic przez 5–7 dni;
 • uni­kać wahań tem­pe­ra­tury, nie korzy­stać z sauny, krio­ko­mór, łaźni paro­wych oraz  prze­by­wa­nia na słońcu czy korzy­sta­nia z sola­rium przez około 5–7 dni.

Prze­ciw­wska­za­nia do zabiegu

 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi i leki roz­rze­dza­jące krew (nie­wska­zane jest zaży­wa­nie aspi­ryny i wszyst­kich jej pochod­nych), ponie­waż może to spo­wo­do­wać powsta­nie krwia­ków w miej­scach iniek­cji
 • prze­wle­kłe cho­roby auto­im­mu­no­lo­giczne
 • aktywne zaka­że­nia bak­te­ryjne i wiru­sowe skóry
 • lecze­nie anty­bio­ty­kami ami­no­gli­ko­zy­do­wymi (strep­to­my­cyna, gen­ta­my­cyna, neo­my­cyna) – mogą współ­dzia­łać z tok­syną i tym samym zwięk­szają ryzyko wystą­pie­nia dzia­łań nie­po­żą­da­nych.
 • uczu­le­nie na jajko białka kurzego
 • nie­to­le­ran­cja na tok­synę botu­li­nową typu A
 • nowo­twory
 • ciąża i lak­ta­cja
 • zabu­rze­nia neu­ro­lo­giczne
 • cho­roby ALS (stward­nie­nie zani­kowe boczne) i Alzhe­imer