PEPTYDOWA TERAPIA WŁOSÓW I SKÓRY GŁOWY DR CYJ HAIR FILLER

Co to jest DR.CYJ HAIR FILLER?

Włosy są czę­ścią każ­dego z nas, zarówno kobiet jak i męż­czyzn. Fry­zurą możemy wyra­zić sie­bie, na ich kon­dy­cję ma wpływ bar­dzo wiele czyn­ni­ków takich jak codzienna pie­lę­gna­cja, dieta, czyn­niki atmos­fe­ryczne, ogólny stan zdro­wia, stres, ciąża itp. Mając na uwa­dze pro­blemy z jakimi bory­kają się nasi Pacjenci, zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z zabiegu prze­zna­czo­nego wła­śnie dla wło­sów i skóry głowy. Pep­ty­dowa tera­pia wło­sów dr Cyj Hair Fil­ler to nowo­cze­sny zabieg hamu­jący wypa­da­nie wło­sów i przy­spie­sza­jący ich odrost poprzez pobu­dze­nie i rewi­ta­li­za­cję miesz­ków wło­so­wych.

Inno­wa­cyj­ność pre­pa­ratu DR.CYJ HAIR FILLER jest rezul­ta­tem badań, które trwały ponad 10 lat i pozwo­liły na połą­cze­nie 7 sku­tecz­nych pep­ty­dów i kwasu hia­lu­ro­no­wego. Skład­niki aktywne zawarte w pre­pa­ra­cie są powoli i stop­niowo uwal­niane jesz­cze przez okres 2 tygo­dni od zabiegu, dzięki czemu mogą pene­tro­wać w głąb skóry i uru­cho­mić pro­cesy napraw­cze w cebulce włosa.

Jak prze­biega zabieg?

 Zabieg z wyko­rzy­sta­niem pre­pa­ratu DR.CYJ Hair Hil­ler polega na wyko­na­niu serii wkłuć w skórę głowy w powierzch­niowe war­stwy skóry wła­ści­wej. W dniu jak i w przed dzień wyko­na­nia zabiegu nie należy spo­ży­wać alko­holu. Pod­czas zabiegu nie jest konieczne sto­so­wa­nie znie­czu­le­nia, ponie­waż pro­ce­dura jest prak­tycz­nie bez­bo­le­sna. Lekarz podaje nie­wielką ilość pre­pa­ratu, dzięki czemu poda­nie pre­pa­ratu nie jest tak odczu­walne dla skóry głowy i dys­kom­fort dla Pacjenta jest ogra­ni­czony do mini­mum. Sam zabieg trwa od 20–30 min.

Ile zabie­gów muszę wyko­nać?

Zaleca się wyko­na­nie 4 zabie­gów w odstę­pach 2‑tygodniowych. 

Jakie dzia­ła­nie ma zabieg i jak długo widać jego efekty?

Zabieg zmniej­sza wypa­da­nie wło­sów i rewi­ta­li­zuje mieszki wło­sowe, pobu­dza­jąc je do wzro­stu. Pie­lę­gnuje skórę głowy, pobu­dza jej krą­że­nie i popra­wia ukrwie­nie. Pogru­bie­nie i zagęsz­cze­nie wło­sów. Efekt kura­cji utrzy­muje się około roku.

Cennik

ZabiegCena
1 zabieg850 zł
4 zabiegi (cała kura­cja)3000 zł

Przewagi konkurencyjne

Bezpieczeństwo

Wszyst­kie zabiegi wyko­ny­wane są z uży­ciem pre­pa­ra­tów medycz­nych, tylko przez spe­cja­li­stów z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej lub medy­cyny este­tycz­nej.

Komfort dla Pacjenta

Zabieg jest mało inwa­zyjny i bez­bo­le­sny, a pierw­sze jego efekty widzimy już po tygo­dniu, dzięki zmniej­szo­nej licz­bie wypa­da­ją­cych wło­sów.

Poprawa kondycji skóry głowy i wyglądu włosów

Cebulki wło­sów stają się moc­niej­sze, sam włos jest bar­dziej odży­wiony i grub­szy.

Prze­ciw­wska­za­nia do zabiegu

  • cho­roba nowo­two­rowa, 
  • stan zapalny oko­licy owło­sio­nej skóry głowy, 
  • otwarte rany oko­licy owło­sio­nej skóry głowy, 
  • ciąża i okres kar­mie­nia pier­sią. 
  • Infek­cja
  • anty­bio­ty­ko­te­ra­pia

Wska­za­nia do zabiegu

  • prze­rze­dzone włosy,
  • osoby po trans­plan­ta­cji wło­sów, które chcą je wzmoc­nić,
  • pacjenci z alo­pe­cją (łysie­niem) sto­su­jący inne tera­pie powstrzy­mu­jące wypa­da­nie włosów/przyspieszające ich odrost, które chcą wzmoc­nić efekt tera­pii.