Nici Spring Thread – innowacja w liftingu twarzy i ciała

Nici Spring Thread ® to inno­wa­cyjny wyna­la­zek, który wyko­rzy­sty­wany jest pod­czas zabie­gów z zakresu medy­cyny este­tycz­nej oraz chi­rur­gii pla­stycz­nej. Swoje początki lokuje we Fran­cji, jed­nak jest już dostępny także w Pol­sce. Poznaj zalety dzia­ła­nia nici Spring Thread ® oraz zadbaj o swój młody wygląd w spo­sób bez­bo­le­sny i bez­pieczny! Spring Thread® , eks­klu­zywna i opa­ten­to­wana metoda popra­wia­jąca dyna­mikę zwięk­sze­nia tka­nek i umoż­li­wia­jąca ich sta­bi­li­za­cje: twarz już nie wydaje się nie­ru­choma. Efekt jest bar­dzo natu­ralny i pełen życia dzięki zacho­wa­niu ela­stycz­no­ści skóry tkanki. Nici są bez­barwne. Ich umiesz­cze­nie jest pro­ste, szyb­kie i nie pozo­sta­wia blizn.Spring Thread ® – ela­styczne nici prze­zna­czone do este­tycz­nych zabie­gów.

Zalety nici liftingujących

Nici Spring Thread pro­du­ko­wane są we Fran­cji. Wyko­rzy­sty­wane są w medy­cy­nie este­tycz­nej oraz chi­rurgi pla­stycz­nej już od ponad 50 lat. Wyko­nane są z bio­zgod­nych mate­ria­łów, a mia­no­wi­cie z medycz­nego polie­stru oraz medycz­nego sili­konu. Mate­riały te są sta­bilne, neu­tralne i zgodne wzglę­dem sie­bie. Dzięki temu nie zagra­żają orga­ni­zmowi, są w pełni bez­pieczne dla zdro­wia oraz nie zakłó­cają zabiegu liftingu twa­rzy, dzięki czemu nie ist­nieje ryzyko skut­ków ubocznych. Prze­ciw­nie – wpły­wają na dosko­nałą jakość ope­ra­cji, czy­nią ją pro­fe­sjo­nalną, a także mini­ma­li­zują widocz­ność blizn oraz skra­cają okres rekon­wa­le­scen­cji. Nici Spring Thread gwa­ran­tują nie tylko korektę twa­rzy (brwi, policz­ków, pod­bródka, szyi), ale rów­nież ciała (piersi, rąk, brzu­cha, poślad­ków, nóg).

Zalety wykorzystania nici Spring Thread ®

  • Dzięki wyko­rzy­sta­niu nici możesz zadbać o swój nowy, młody wygląd bez cię­cia. To dosko­nałe roz­wią­za­nie dla tych, któ­rzy oba­wiają się ope­ra­cji pla­stycz­nej w cha­rak­te­rze chi­rur­gicz­nym, która wymaga zasto­so­wa­nie skal­pela.
  • Nici gwa­ran­tują dosko­nałe efekty poza­bie­gowe, które niczym nie odbie­gają od tych, w któ­rych wyko­rzy­stuje się skal­pel. Mało tego, zabieg nićmi Spring Thread jest bez­piecz­niej­szy, pozo­sta­wia mniej­sze pozo­sta­ło­ści w postaci blizn, a pacjent może szyb­ciej cie­szyć się efek­tami.
  • Nie­wielki czas rekon­wa­le­scen­cji, który nie wymaga pobytu w szpi­talu.
  • Mini­malna widocz­ność lub cał­ko­wity brak blizn.
  • Bio­zgodny mate­riał, z któ­rego wyko­nane są nici, jest cał­ko­wi­cie bez­pieczny dla orga­ni­zmu.
  • Efekt po zabiegu utrzy­muje się nawet do kilku lat i przez ten czas nie ulega pogor­sze­niu.
  • Nici są białe oraz ela­styczne, co wpływa na natu­ralny efekt liftingu oraz ide­alne dopa­so­wa­nie się do natu­ral­nych kształ­tów twa­rzy i mię­śni pod­skór­nych – dzięki temu nie zerwą się.
  • Zabieg z wyko­rzy­sta­niem nici Spring Thread jest bez­pieczny i bez­bo­le­sny, a także trwa nie­zwy­kle krótko – około 1 godziny. Czas jest jed­nak uza­leż­niony od tego, jaki obszar twa­rzy lub ciała pacjent chce udo­sko­na­lić i pod­dać korek­cie.

Jak działają nici Spring Thread ®?

Zasto­so­wa­nie tych nici umoż­li­wia lifting twa­rzy lub korektę ciała bez uży­cia skal­pela. Są one bez­pieczne dla pacjenta, a efekty utrzy­mują się na wyso­kim pozio­mie. Nie­stety, mimo tego, że nici mają róż­no­rodne zasto­so­wa­nie, nie spraw­dzają się jed­nak w likwi­da­cji lub wypeł­nie­niu zmarsz­czek mimicz­nych. Podob­nie nie jest moż­liwe, aby przy­wró­cić skó­rze utra­coną obję­tość tylko w nie­któ­rych czę­ściach na twa­rzy. To dla­tego tak ważne jest, aby lekarz tuż przed zabie­giem liftingu prze­pro­wa­dził z pacjen­tem dokładny wywiad i pod­szedł do niego i jego potrzeb pro­fe­sjo­nal­nie oraz indy­wi­du­al­nie. Taką opiekę zapew­nia Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski, dzięki czemu każdy prze­pro­wa­dzony w tej kli­nice zabieg jest nie­zwy­kle bez­pieczny, jako­ściowy i speł­nia ocze­ki­wa­nia pacjen­tów.

Powra­ca­jąc do dzia­ła­nia nici Spring Thread, wpły­wają one na zwięk­sze­nie dyna­miki tka­nek oraz umoż­li­wiają ich sta­bi­li­za­cję, dzięki czemu skóra jest napięta, wygląda młodo, a kształt twa­rzy jest wyraźny.

Galeria efektów przed i po

Zdję­cia zostały udo­stęp­nione dzięki uprzej­mo­ści Dok­tor Lucy Glan­cey, która posiada do nich prawa autor­skie.

Cennik

ZabiegCena brutto
Pod­cią­gnię­cie środ­ko­wej czę­ści twa­rzy w znie­czu­le­niu miej­sco­wym bez koniecz­no­ści pobytu i rekon­wa­le­scen­cji:
- 2 nici na stronę (4 nici)7500 zł
- 3 nici na stronę (6 nici)8700 zł
- cała twarz – 2/3 dolne twa­rzy (4 nici na stronę)10350 zł