Nici biorewitalizujące

Nici bio­re­wi­ta­li­zu­jące to rewo­lu­cyjna metoda odmła­dza­nia skóry twa­rzy oraz ciała i przy­wró­ce­nie jej wcze­śniej­szego, młod­szego kształtu. Polega ona na miej­sco­wym wzmoc­nie­niu skóry przez stwo­rze­nia tzw. siatki pod­trzy­mu­ją­cej z nici bio­re­wi­ta­li­zu­ją­cych, aby przy­wró­cić pier­wotne napię­cie opa­da­ją­cym tkan­kom mięk­kim. Nici pro­du­ko­wane są z mate­riału, który po wpro­wa­dze­niu do tka­nek ulega bio­de­gra­da­cji drogą hydro­lizy i z cza­sem cał­ko­wi­cie się roz­pusz­czają. Udo­wod­niono naukowo, że bio­re­wi­ta­li­za­cja nićmi liftin­gu­ją­cymi wspo­maga pro­ces two­rze­nia się kola­genu i ela­styny w skó­rze, które odpo­wia­dają za młody wygląd skóry i wspo­ma­gają utrzy­ma­nie napię­cia i jędr­no­ści skóry. Zabieg z wyko­rzy­sta­niem nici bio­re­wi­ta­li­zu­ją­cych może być sto­so­wany na skórę twa­rzy, pod­bródka szyi, dekoltu oraz nawet na  oko­lice biu­stu, poślad­ków, łokci, ramion, kolan czy nóg. Jest to świetna alter­na­tywa dla zabie­gów z uży­ciem skal­pela czy ostrzy­ki­wa­nia tok­syną botu­li­nową.

Wska­za­nia do wyko­na­nia zabiegu to:

 • asy­me­tria twa­rzy;
 • defor­ma­cja owalu twa­rzy i żuchwy;
 • fałd mario­net­kowy (nad­mierny zwis tkanki mięk­kiej);
 • fałd pod­bród­kowy, podwójny pod­bró­dek;
 • nad­miar tkanki mięk­kiej w oko­li­cach kości jarz­mowo-policz­ko­wej, rowek policz­kowo-jarz­mowy;
 • opa­da­jące kąciki;
 • opa­da­jące tkanki mięk­kie całej brwi lub tylko jej bocz­nej czę­ści;
 • zmarszczki war­gowo-nosowe;
 • zmiany na szyi będące efek­tem sta­rze­nia się (pro­cesy zani­kowe w skó­rze);
 • zmiany zani­kowe, nie­równa tek­stura skóry i tkanki pod­skór­nej;
 • pio­nowe i poziome zmarszczki na czole;
 • obni­żone zewnętrzne kra­wę­dzie brwi z uczu­ciem opa­da­nia powiek;
 • wiot­kość policz­ków, opa­da­jące policzki (tzw. cho­miki);
 • głę­boki fałd nosowo-war­gowy;
 • fałdy i zmarszczki skóry na szyi i dekol­cie;
 • ujędr­nia­nie i kształ­to­wa­nie piersi;
 • zwiot­cze­nie tka­nek i roz­stępy na poślad­kach, brzu­chu, ramio­nach i nogach.

Efekty zabiegu to przede wszyst­kim:

 • lifting skóry;
 • odmło­dze­nie skóry;
 • wygła­dze­nie zmarsz­czek;
 • wzrost lub zmniej­sze­nie obję­to­ści;
 • zwę­że­nie porów;
 • roz­ja­śnie­nie skóry.

Zabieg trwa około 30–60 minut i jest wyko­ny­wany w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Efekty widoczne są po zej­ściu opu­chli­zny i utrzy­mują się nawet do 5 lat.

Cennik

ZabiegCena
75 mm
100 zł/ 1szt.
90 mm
110 zł/ 1szt.