LASER  FRAKCYJNY LUTRONIC
Laser  frak­cyjny eCO2 firmy LUTRONIC służy do głę­bo­kiej rege­ne­ra­cji i odnowy skóry oraz do inten­syw­nej sty­mu­la­cji syn­tezy nowego kola­genu. Jest on bar­dzo lubiany przez gwiazdy, które chęt­nie pod­dają się temu zabie­gowi. Dzięki niemu skóra młod­nieje, a pro­ces goje­nia jest szybki. Jest to naj­no­wo­cze­śniej­szy i naj­bar­dziej sku­teczny laser frak­cyjny prze­zna­czony do zabie­gów na skó­rze. Posiada on cer­ty­fi­katy CE i FDA, który jest naj­bar­dziej restryk­cyj­nym cer­ty­fi­ka­tem w USA.

Dzia­ła­nie lasera

Dzia­ła­nie lasera frak­cyj­nego co2 jest bez­pieczne i sku­teczne. Ten laser pora­dzi sobie nawet z naj­trud­niej­szymi pro­ble­mami skóry. Laser frak­cyjny eCO2 daje nie­sa­mo­wite rezul­taty także w zakre­sie usu­wa­nia blizn, zna­mion i prze­bar­wień. Potrafi dosko­nale odmło­dzić skórę i popra­wić jej napię­cie. Spłyca zmarszczki, wyrów­nuje kolo­ryt skóry i spra­wia, że staje się ona bar­dziej ela­styczna. 

Co go wyróż­nia

Laser frak­cyjny eCO2 uzy­skuje znacz­nie lep­sze efekty reduk­cji zmarsz­czek  i ujędr­nia­nia skóry niż lasery star­szej gene­ra­cji. Laser ten jest sku­tecz­niej­szy i szyb­szy z krót­szym cza­sem rekon­wa­le­scen­cji i szyb­szym powro­tem do nor­mal­nego wyglądu. Dzięki zasto­so­wa­niu tego lasera unik­niemy powi­kłań czę­sto spo­ty­ka­nych przy sto­so­wa­niu lase­rów star­szej gene­ra­cji. Rekon­wa­le­scen­cja po zabiegu lase­rem frak­cyj­nym Lutro­nic wynosi 3–6 dni. Zabieg trwa bar­dzo krótko, ale efekty jakie daje są sku­tecz­niej­sze i bar­dziej trwałe w porów­na­niu do innych lase­rów na świe­cie.

Jak wygląda zabieg na twarz/szyję/dekolt

Laser frak­cyjny eCO2 jest lase­rem abla­cyj­nym. Ozna­cza to, że emi­tuje wiązkę, która dopro­wa­dza do odpa­ro­wy­wa­nia naskórka oraz gór­nej war­stwy skóry wła­ści­wej, a także obkur­cza­nia włó­kien kola­ge­no­wych. To wszystko powo­duje, że pobu­dzane są natu­ralne pro­cesy rege­ne­ra­cji tkanki, która się wzmac­nia i pogru­bia.

Mikro­sko­pijna wiązka „dziur­kuje” skórę tysią­cami mikro­kra­te­rów pozo­sta­wia­jąc pomię­dzy nimi siatkę nie­usz­ko­dzo­nej powierzchni. To wła­śnie od tych nie­usz­ko­dzo­nych stref skóry zaczyna się inten­sywny pro­ces goje­nia i rege­ne­ra­cji skóry. Pro­ces rege­ne­ra­cji i goje­nia postę­puje bar­dzo szybko z syn­tezą nowych włó­kien kola­ge­no­wych. Pobu­dze­nie skóry do pro­duk­cji kola­genu skut­kuje wygła­dze­niem i ujędr­nie­niem skóry. Po zabiegu twarz jest czer­wona, szorstka i obrzęk­nięta. Pacjent może też odczu­wać nie­wielki ból. Zale­cane jest prze­by­wa­nie w domu przez kilka naj­bliż­szych dni, wtedy też docho­dzi do złusz­cze­nia i goje­nia.

Jak wygląda zabieg usu­nię­cia zmian skór­nych

Usu­wa­nie zmian skór­nych lase­rem frak­cyj­nym Lutro­nic wyko­ny­wane jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Do zabiegu nie jest wyma­gane wcze­śniej­sze przy­go­to­wy­wa­nie się. Kon­sul­ta­cja medyczna odbywa się przed zabie­giem i wtedy obszar zabie­gowy zostaje znie­czu­lony. Po upły­wie 30 minut zabiegi zostaje wyko­nany. Po zabiegu skóra jest zaczer­wie­niona i obrzęk­nięta. Cza­sami może deli­kat­nie sączyć się krew. Po tygo­dniu zaczer­wie­nie­nie i obrzęk zni­kają. 


Cennik


ZabiegCena
Poje­dyn­cze prze­bar­wie­nie w zależ­no­ści od wiel­ko­ściod 150 zł
Cała twarz1300 zł
Pakiet 4 zabie­gów – cała twarz4000 zł
Policzki500 – 900 zł
Pakiet 4 zabie­gów policzki1600 – 3100 zł
Czoło500 zł
Pakiet 4 zabiegi czoło1600 zł
Dło­nie450 zł
Pakiet 4 zabiegi dło­nie1600 zł
Twarz + szyja1800 zł
Pakiet 4 zabiegi twarz + szyja 6000 zł
Twarz + szyja + dekolt2500 zł
Szyja + dekolt1300 zł
Oko­lica nad górną wargą tzn. „zmarszczki pala­cza”250 zł
Broda250 zł
Nos300 zł
laser frak­cyjny co2:
– roz­stępy
– bli­zny przerosłe/keloidy/blizny opa­rze­niowe (w zależ­no­ści od powierzchni skóry)
Roz­stępy bry­czesy600 – 1500 zł
Roz­stępy brzuch1500 – 2600 zł
Roz­stępy pośladki1450 – 2000 zł
Roz­stępy uda1500 – 3000 zł
Roz­stępy piersi800 – 1200 zł
Bli­zny prze­ro­słe kelo­idy
Bli­zny opa­rze­niowe

Najczęściej zadawane pytania


Jakie są prze­ciw­wska­za­nia do wyko­na­nia zabiegu?

 • ciąża i kar­mie­nie pier­sią
 • sto­so­wa­nie reti­no­idów w ciągu ostat­nich 6 mie­sięcy
 • skłon­ność do powsta­wa­nia blizn prze­ro­sto­wych
 • infek­cje skóry
 • opryszczka
 • cho­roba nowo­two­rowa
 • nie­wy­dol­ność nerek
 • roz­le­głe bie­lac­two
 • cukrzyca
 • cho­roby serca
 • świeża opa­le­ni­zna sło­neczna
 • sto­so­wa­nie leków immu­no­su­pre­syj­nych

Wska­za­nia do wyko­na­nia zabiegu

 • bli­zny – Potrą­dzi­kowe, poura­zowe, poopa­rze­niowe, poope­ra­cyjne)
 • zmarszczki
 • wiotka skóra
 • roz­stępy
 • prze­bar­wie­nia
 • bro­dawki
 • włók­niaki

Co to jest laser frakcyjny LUTRONIC?