Kwas hialuronowy

usuwanie zmarszczek - zabieg

Zabiegi z uży­ciem wypeł­nia­czy to jedna z naj­bar­dziej popu­lar­nych ofert medy­cyny este­tycz­nej. Natych­mia­stowo popra­wiają wygląd skóry, odmła­dzają, eli­mi­nują zmarszczki i bruzdy, pozwa­lają też mode­lo­wać owal twa­rzy i wypeł­niać bli­zny. Wypeł­nia­cze skórne na bazie natu­ral­nych lub syn­te­tycz­nych mate­ria­łów są sto­so­wane już od 1890 roku, a w ciągu ostat­niego dzie­się­cio­le­cia stały się dostępne dla więk­szo­ści osób. Zabiegi te są mało­in­wa­zyjne, bez­pieczne i dają odwra­calne w skut­kach efekty. Głów­nym skład­ni­kiem wypeł­nia­czy jest kwas hia­lu­ro­nowy, który sta­nowi natu­ralny zwią­zek che­miczny, wystę­pu­jący w dużych ilo­ściach w orga­ni­zmie czło­wieka. Pełni on istotną funk­cję łącz­nika wzmac­nia­ją­cego i wią­żą­cego tkanki. Ilość wytwa­rza­nego kwasu hia­lu­ro­no­wego maleje wraz z wie­kiem, co skut­kuje zwiot­cze­niem i utratą ela­stycz­no­ści skóry, a w efek­cie powsta­wa­niem zmarsz­czek. Pre­pa­raty z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym łączą włókna kola­ge­nowe i wiążą czą­steczki wody, dzięki czemu skóra staje się bar­dziej nawil­żona i sprę­ży­sta.

Kwas hia­lu­ro­nowy, sto­so­wany w zabie­gach przez naszych leka­rzy, jest pro­du­ko­wany przez nie­pa­to­genny dla czło­wieka szczep bak­te­rii Bacil­lus sub­ti­lis, co znacz­nie wpływa na bez­pie­czeń­stwo dzia­łań tera­peu­tycz­nych (nawet w sytu­acji sze­ro­kiego ich sto­so­wa­nia) oraz gwa­ran­tuje unik­nię­cie reak­cji odczy­no­wych. Pre­pa­rat poda­wany jest pod skórę w miej­scu, w któ­rym chcemy uzy­skać wła­ściwy efekt zabiegu. Wypeł­nia­cze są dostępne w róż­nych gęsto­ściach – im gęst­szy pro­dukt, tym głę­biej jest wstrzy­ki­wany do skóry wła­ści­wej, likwi­du­jąc obecne w niej głę­bo­kie zmarszczki i bruzdy. Pro­dukty, z któ­rymi pra­cują nasi spe­cja­li­ści, są prze­zna­czone do wypeł­nia­nia ubyt­ków tkan­ko­wych, poprawy nawil­że­nia, napię­cia i ela­stycz­no­ści skóry, wspo­ma­gają rów­nież pro­duk­cję kola­genu. Zabieg trwa od 20 do 50 minut, a czas ten uza­leż­niony jest od wiel­ko­ści obszaru, który zostaje pod­dany zabie­gowi.

Nieoperacyjna korekta nosa kwasem hialuronowym

Nos jest cen­tralną czę­ścią twa­rzy, zatem nawet drobne zmiany w jego wyglą­dzie nadają twa­rzy innego – łagod­niej­szego lub bar­dziej wyra­zi­stego wyglądu. Nie­chi­rur­giczna korekta nosa jest metodą szybką i bez­pieczną, a w zależ­no­ści od rodzaju wypeł­nia­cza efekt utrzy­muje się od roku do dwóch lat. Dzięki zasto­so­wa­niu kwasu hia­lu­ro­no­wego nie­mal natych­miast możemy wyko­nać korektę garbu nosa, nie­rów­no­ści i pod­nie­sie­nie grzbietu nosa. Zabieg jest poprze­dzony wizytą kon­sul­ta­cyjną. Wyko­ny­wany jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym (maść znie­czu­la­jąca) i trwa około 20–50 min. Lekarz w trak­cie zabiegu podaje wypeł­niacz przy pomocy bar­dzo cien­kiej igły, następ­nie mode­luje sub­stan­cję poprzez ucisk, aby nadać jej pożą­dany kształt. W tym cza­sie może poja­wić się deli­katny obrzęk, który zwy­kle po kilku dniach ustę­puje. Ewen­tu­alny maki­jaż nakła­damy dopiero następ­nego dnia po zabiegu, sta­ramy się też deli­kat­nie doty­kać nosa, gdyż  do dwóch tygo­dni pre­pa­rat jesz­cze się sta­bi­li­zuje. Po tym cza­sie pacjent zgła­sza się do gabi­netu na kon­sul­ta­cję i razem z leka­rzem oce­nia efekt. To jest naj­lep­szy moment na ewen­tu­alne korekty, które zwy­kle są wli­czone w cenę zabiegu. Korekta z uży­ciem kwasu hia­lu­ro­no­wego to alter­na­tywa dla osób, które mają pewne obawy przed tym, by pod­dać się nie­od­wra­cal­nej, tra­dy­cyj­nej ope­ra­cji, wią­żą­cej się ze znie­czu­le­niem ogól­nym, poby­tem na oddziale poope­ra­cyj­nym i dłuż­szą rekon­wa­le­scen­cją.

Cennik

ZabiegCena
Zmarszczki głę­bo­kie Neu­via Intense (28mg/ml), Neu­via Intense LV (26mg/ml) 1 ml – 1000 zł
Wypeł­nia­nie drob­nych bruzd, sty­mu­la­cja i rewi­ta­li­za­cja skóry Neu­via Sti­mu­late 1ml – 1200zł
Mezo­te­ra­pia twa­rzy, nawilżanie+korekta ust Neu­via Hydro Deluxe (18mg/ml+0,01% CaHA+glicyna+L‑prolina) 1 ml – 650 zł, 2,5 ml – 1200 zł, 5 ml – 2200 zł
Zmarszczki wokół oczu Neu­via Rhe­ology (22mg/ml+glicyna+L‑prolina) 1 ml – 1200 zł
Wypeł­nie­nie i mode­lo­wa­nie ust Neu­via Intense Lips, Neu­via Flux (24mg/ml) 1 ml – 1300 zł
Nawil­ża­nie zewnętrz­nych narzą­dów płcio­wych u kobiet Neu­via Intense Rose 1 ml – 1100 zł
Neu­via Explo­sion (2,5 ml Hydro Delux+ 1ml Intense Rhe­ology – nawil­że­nie, odmło­dze­nie, poprawa napię­cia szyi) 1500 – 1600zł

Przewagi konkurencyjne

Bezpieczeństwo

Wszyst­kie zabiegi wyko­ny­wane są z uży­ciem ate­sto­wa­nych pre­pa­ra­tów medycz­nych – tylko przez spe­cja­li­stów z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej lub medy­cyny este­tycz­nej.

Krótki czas zabiegu

Zabiegi z uży­ciem kwasu hia­lu­ro­no­wego trwają od 15 do 50 minut, w zależ­no­ści od  obszaru pod­da­nego zabie­gowi.

Poprawa wyglądu i kondycji skóry

Pod­czas zabiegu możemy się pozbyć zmarsz­czek i man­ka­men­tów, ale rów­nież nawil­żyć i zre­wi­ta­li­zo­wać skórę.

Wska­za­nia do zabiegu

 • lwia zmarszczka
 • kurze łapki  
 • korekta kształtu nos
 • wypeł­nie­nie obszaru kości policz­kowe i policz­ków
 • bruzdy nosowo-war­gowe
 • zmarszczki pala­cza
 • powięk­sze­nie ust
 • kącik ust
 • poprawa kształtu owalu twa­rzy
 • usu­wa­nie linii mario­netki

Zale­ce­nia poza­bie­gowe

Zabiegi z zakresu medy­cyny este­tycz­nej  przy­no­szą szyb­kie rezul­taty, jed­nakże, w celu osią­gnię­cia opty­mal­nych efek­tów oraz zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia ryzyka powsta­nia ewen­tu­al­nych powi­kłań, bar­dzo ważne jest prze­strze­ga­nie zale­ceń spe­cja­li­sty, który wyko­nał zabieg, Zaleca się, aby pacjent po wyko­na­nym zabiegu z uży­ciem kwasu hia­lu­ro­no­wego:

 • przez 24 godziny nie spo­ży­wał alko­holu i zre­zy­gno­wał z inten­syw­nego wysiłku (fit­ness, siłow­nia, bie­ga­nie, basen)
 • uni­kał schy­la­nia się, leże­nia, ska­ka­nia i doty­ka­nia leczo­nego obszaru przez około 6–8 godzin
 • przez mini­mum dobę sta­rał się ogra­ni­czyć mimikę
 • nie uży­wał peelin­gów mecha­nicz­nych, fizycz­nych i che­micz­nych do twa­rzy oraz nie maso­wał miejsc nakłuć i oko­lic przez 5–7 dni
 • uni­kał wahań tem­pe­ra­tury, nie korzy­stał z sauny, krio­ko­mór, łaźni paro­wych oraz wystrze­gał się eks­po­zy­cji na pro­mie­nio­wa­nie UV (słońce, sola­rium) przez około 5–7 dni.

Raz dzien­nie przez 1–3 dni zaleca się też sto­so­wa­nie maseczki łago­dzą­cej.

Prze­ciw­wska­za­nia do zabiegu

 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi i sto­so­wa­nie leków roz­rze­dza­ją­cych krew (nie jest wska­zane zaży­wa­nie aspi­ryny i wszyst­kich jej pochod­nych, ponie­waż może to spo­wo­do­wać powsta­nie krwia­ków w miej­scach iniek­cji)
 • prze­wle­kłe cho­roby auto­im­mu­no­lo­giczne
 • aktywne zaka­że­nia bak­te­ryjne i wiru­sowe skóry
 • lecze­nie anty­bio­ty­kami ami­no­gli­ko­zy­do­wymi (strep­to­my­cyna, gen­ta­my­cyna, neo­my­cyna)
 • nowo­twory
 • ciąża i lak­ta­cja
 • zabu­rze­nia neu­ro­lo­giczne
 • cho­roby ALS (stward­nie­nie zani­kowe boczne) i Alzhe­imer
 • uczu­le­nie na któ­ryś ze skład­ni­ków pre­pa­ratu
wypelnianie zmarszczke kwasem - forum
mezoterapia kwasem hialuronowym

Kwas hialuronowy- gdzie i po co go stosujemy?