JETT PLASMA najlepszym rozwiązaniem problemów ze skórą!

usuwanie cieni pod oczami

Wiele z kobiet każ­dego dnia patrząc w lustro jest bar­dzo nie­za­do­wo­lona ze stanu swo­jej skóry. To w zupeł­no­ści nor­malne, ponie­waż natu­ral­nym jest, że mię­dzy innymi wraz z upły­wem czasu na naszej skó­rze uwi­dacz­niają się, np. oznaki sta­rze­nia. Ist­nieje także wiele innych powo­dów, przez które panie coraz rza­dziej zer­kają na swoje odbi­cia. Na szczę­ście ist­nieje jedno sku­teczne roz­wią­za­nie takich sytu­acji. Zawiera się w trzech sło­wach – JETT PLASMA MEDICAL.

Czy to jest bez­pieczne?

Dzia­ła­nie to jest nie­zbędne do wyko­ny­wa­nia, tak zwa­nego liftingu, np. twa­rzy. Nie można koja­rzyć go jed­nak ze skalpelem/laserem! Zde­cy­do­wa­nie jest mniej inwa­zyjny i po zabiegu nie musimy oba­wiać się poważ­nych powi­kłań. Wcze­śniej, więk­szość osób wła­śnie ze stra­chu nie decy­do­wała się na jaką­kol­wiek inge­ren­cję skut­ku­jącą odmło­dze­niem. Dziś te obawy można porzu­cić. Okres rekon­wa­le­scen­cji nie jest długi, ponie­waż nie nastę­puje znaczna inge­ren­cja w war­stwę skóry, jak na przy­kład jej naci­na­nie, czy nakłu­wa­nie. Nie wpusz­cza się do wewnątrz żad­nych pły­nów. Jedyny pro­dukt, jaki jest sto­so­wany to żel, któ­rego war­stwa na skó­rze ma jedy­nie spo­tę­go­wać pożą­dane dzia­ła­nia. Urzą­dze­nie to wywo­łuje ener­gię w okre­ślo­nym miej­scu, z któ­rym ma stycz­ność. Podraż­nie­nia mogące wystą­pić na skó­rze deli­kat­nej, na pewno szybo znikną, by uwi­docz­nić efekty. Na te w cał­ko­wi­tym wymia­rze trzeba jed­nak pocze­kać. Nie kilka dni, lecz kilka tygo­dni.

Jak działa JETT PLASMA MEDICAL?

Cał­ko­wi­cie opiera się na wytwa­rza­niu iskry poprzez wyso­kie napię­cie. Ta jest cią­gła, ale bar­dzo cienka, co daje moż­li­wość per­fek­cyj­nej pre­cy­zji. Kwe­stią klu­czową jest  dobór gło­wicy, która będzie miała odpo­wied­nie zasto­so­wa­nie wedle życzeń klientki (doty­czące pro­blemu) oraz żelu o kon­kret­nych wła­ści­wo­ściach prze­wo­dzą­cych. Wtedy już można roz­po­cząć kon­takt z wysoką tem­pe­ra­turą. To ona da uczu­cie napię­cia skóry w danym miej­scu oraz poprawi jej stan zmu­sza­jąc do rege­ne­ra­cji i odbu­dowy.

Zasto­so­wa­nie iskry JETT PLASMY:
lifting twa­rzy, w tym:

  • usu­wa­nie zmarsz­czek,
  • usu­wa­nie opa­da­ją­cej powieki,
  • usu­wa­nie nie­do­sko­na­ło­ści, np. trą­dzik lub prze­bar­wie­nia,
  • reduk­cja naczy­nek i krwa­wie­nia pod­skór­nego,
  • nada­wa­nie odpo­wied­niego, zdro­wego kolo­rytu cerze;
  • walka z bro­daw­kami,
  • walka z bli­znami,
  • walka z roz­stę­pami,
  • zwięk­sze­nie napię­cia kro­cza,
  • zwę­że­nie wej­ścia do pochwy.

Dzia­ła­nia po zabiegu

Te ogra­ni­czają się do naj­prost­szych. Wystar­czy jedy­nie sto­so­wać maść w celu prze­ciw­dzia­ła­nia nie­kom­for­to­wemu uczu­ciu pie­cze­nia, które może wystą­pić w związku z wysoką tem­pe­ra­turą z jaką mie­li­śmy odczy­nie­nia. Taki stan nie powi­nien jed­nak utrzy­my­wać się długo.
Zasad­ni­czo zaraz po wyj­ściu z gabi­netu można wró­cić do obo­wiąz­ków codzien­nych. Nawet wysi­łek fizyczny na siłowni lub w domu nie jest obar­czony dodat­ko­wym ryzy­kiem. Spo­koj­nie możemy pro­wa­dzić aktywny tryb życia nie oba­wia­jąc się o nega­tywne kon­se­kwen­cję.
Jedy­nym zastrze­że­niem, które warto zapa­mię­tać na dłuż­szy czas {około mie­siąca} w któ­rym rana cał­ko­wi­cie się zagoi jest: nie wysta­wia­nie kon­kret­nej par­tii ciała na silne dzia­ła­nie słońca. Dłu­gie popo­łu­dnia na plaży w upalne dni lub sola­rium cał­ko­wi­cie nie są wska­zane.

Jett Plasma – Galeria

Cennik

Rodzaj oko­licy ciała
Cena brutto
Cena brutto – pakiet 3 lub 5
Powieki (górne/ dolne)
550 zł
1500 / 2650 zł
Twarz (owal twa­rzy)
550 zł
1500 / 2650 zł
Szyja
250 zł700 / 1150 zł
Twarz + szyja
700 zł
1950 / 3250 zł
Twarz + szyja + dekolt
850 zł
2350 / 3950 zł
Lwia zmarszczka
200 zł550 / 950 zł
Kurze łapki
300 zł
850 / 1400 zł