Ginekologia estetyczna


Gine­ko­lo­gia este­tyczna to dział medy­cyny este­tycz­nej mający na celu popra­wie­nie wyglądu i kon­dy­cji zewnętrz­nych narzą­dów płcio­wych oraz poprawę funk­cji sek­su­al­nych. Gine­ko­lo­gia este­tyczna nie tylko zwal­cza dys­kom­fort i ból zwią­zany z defek­tami oko­lic intym­nych, ale rów­nież popra­wia samo­po­czu­cie, kom­fort psy­chiczny i poczu­cie wła­snej war­to­ści. Są to zarówno zabiegi mniej lub bar­dziej inwa­zyjne, jed­nak wszyst­kie prze­pro­wa­dzane są w ste­ryl­nych warun­kach, z naj­więk­szą dokład­no­ścią i zapew­nie­niem Pacjentce bez­pie­czeń­stwa. Przy­go­to­wa­nia do zabiegu obej­mują bada­nia krwi, mor­fo­lo­gia krwi oraz pomiar para­me­trów krzep­nię­cia, w nie­któ­rych przy­pad­kach EKG i RTG klatki pier­sio­wej.

Wskazania do zabiegów

Naj­częst­szymi wska­za­niami do zabie­gów gine­ko­lo­gii este­tycz­nej jest prze­rost warg sro­mo­wych lub zbyt małe wargi sro­mo­wej, nie­wielki, mało wraż­liwy punkt G oraz zbyt luźna pochwa. Przy­czyną powsta­wa­nia defor­ma­cji warg sro­mo­wych mogą być uwa­run­ko­wa­nia gene­tyczne, porody natu­ralne, jak rów­nież mogą być zwią­zane z natu­ral­nym, pro­ce­sem sta­rze­nia się tej oko­licy ciała.

Wiodącymi zabiegami z zakresu ginekologii estetycznej są:

  • Labio­pla­styka – czyli pla­styka warg sro­mo­wych mniej­szych obej­mu­jąca zazwy­czaj zmniej­sze­nie i zmianę kształtu warg sro­mo­wych i pochwy, czę­sto u kobiet po poro­dzie. Labio­pla­styka zali­czana jest do zabie­gów mało­in­wa­zyj­nych.
  • Powięk­sze­nie warg sro­mo­wych więk­szych – zwięk­sze­nie obję­to­ści i mode­lo­wa­nie kształtu zbyt małych warg sro­mo­wych więk­szych. Czę­sto przy tego typu zabie­gów uży­wane jest wypeł­nie­nie kwa­sem hia­lu­ro­no­wych. Zabieg ten działa ochron­nie na narządy głę­biej poło­żone, ogra­ni­cza zaka­że­nia, podraż­nie­nia, otar­cia.
  • Powięk­sza­nie punktu G – polega na ostrzy­ki­wa­niu w znie­czu­le­niu punktu G kwa­sem hia­lu­ro­no­wym, aby zyskać lep­sze dozna­nia sek­su­alne. Zabieg wyko­ny­wany jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym i trwa około 20 minut. Po jego zakoń­cze­niu Pacjentka może w ciągu kilku godzin wró­cić do nor­mal­nej aktyw­no­ści, w tym aktyw­no­ści sek­su­al­nej.

Rekonwalescencja i zalecenia pozabiegowe

Rekon­wa­le­scen­cja po zabie­gach gine­ko­lo­gii este­tycz­nej trwa w zależ­no­ści od zabiegu od kilku godzin do 6 tygo­dni. Po zabiegu może wystą­pić obrzęk lub opu­chli­zna. Zaleca się uni­ka­nie prze­by­wa­nia w pozy­cji sie­dzą­cej oraz ćwi­czeń fizycz­nych przez ok. 2 tygo­dnie. Przy bar­dziej inwa­zyj­nych zabie­gach powinno się rów­nież uni­kać nosze­nia obci­słej bie­li­zny oraz sto­so­wa­nia tam­po­nów. Do aktyw­no­ści sek­su­al­nej można wró­cić po 4–6 tygo­dniach od zabiegu.