Dietetyka


Die­te­tyka to coraz bar­dziej popu­larna nauka medyczna zaj­mu­jąca się pra­wi­dło­wym żywie­niem czło­wieka zarówno zdro­wego jaki cho­rego. Powią­zana jest ści­śle m.in. far­ma­ko­lo­gią, che­mią żyw­no­ści, bio­lo­gią i mikro­bio­lo­gią oraz psy­cho­lo­gią.

Spe­cja­li­sta die­te­tyk pomoże dobrać wła­ściwy i racjo­nalny spo­sób odży­wia­nia i popro­wa­dzi dłu­go­fa­lowe lecze­nie dla osób cho­rych na:

 • cukrzycę,
 • cho­roby układu krą­że­nia,
 • nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze,
 • miaż­dżycę,
 • oty­łość i zabu­rze­nia meta­bo­liczne,
 • cho­roby układu moczo­wego,
 • celia­kię – nie­to­le­ran­cję glu­tenu,
 • aler­gię,
 • nie­do­krwi­stość, ane­mię,
 • oste­opo­rozę,
 • reu­ma­to­idalne zapa­le­nie sta­wów,
 • cho­roby jelit, trzustki, wątroby,
 • nowo­twory zło­śliwe,
 • cho­roby oczu – zwy­rod­nie­nia plamki żół­tej (AMD), zaćmy, jaskry,
 • łago­dze­nie lub eli­mi­no­wa­nie uciąż­li­wych dole­gli­wo­ści gastrycz­nych np. prze­wle­kłych bie­gu­nek lub zaparć.

Dieta w przy­padku tych cho­rób jest bar­dzo ważna w pro­ce­sie lecze­nia oraz zapo­bie­ga­nia. Sto­su­jąc odpo­wied­nio dobraną dietę możemy zni­we­lo­wać przy­czyny scho­rze­nia, pozwala to odda­lić lub wyklu­czyć far­ma­ko­te­ra­pię, a tym samym zmniej­szyć koszty lecze­nia i oszczę­dzić nad­miaru che­mii żołąd­kowi i wątro­bie.

Nasi die­te­tycy pomogą Pań­stwu usta­lić pra­wi­dłowy jadło­spis per­so­nal­nie dopa­so­wany do orga­ni­zmu oraz ocze­ki­wań Pacjenta rów­nież wtedy, kiedy są to względy este­tyczne – schud­nię­cie i wymo­de­lo­wa­nie syl­wetki lub zwięk­sze­nie masy ciała. Dzięki wie­dzy i doświad­cze­niu die­te­tyka moż­liwe jest takie pla­no­wa­nie żywie­nia Pacjenta, aby efekty były jak naj­lep­sze.

Warto pamię­tać, że walka z nad­wagą bez uszczerbku na zdro­wiu czę­sto wymaga pomocy die­te­tyka, który oceni stan zdro­wia i kon­dy­cję orga­ni­zmu, weź­mie pod uwagę tryb życia, płeć, wiek oraz dobie­rze jadło­spis, który przy­czyni się do utraty masy ciała nie wpły­wa­jąc nega­tyw­nie na orga­nizm ani na zapo­trze­bo­wa­nie na skład­niki odżyw­cze (wita­miny, skład­niki mine­ralne, białka, tłusz­cze, węglo­wo­dany).

mgr Bogumiła Drzycimska – Tatka

Absol­wentka Die­te­tyki na Wydziale Nauk o Zdro­wiu Col­le­gium Medi­cum w Byd­gosz­czy Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu, stu­diów pody­plo­mo­wych z zakresu psy­cho­die­te­tyki oraz sys­te­mów zarzą­dza­nia jako­ścią
i bez­pie­czeń­stwem żyw­no­ści.

Spe­cja­li­zuje się w kom­po­no­wa­niu sku­tecz­nych, smacz­nych i prak­tycz­nych jadło­spi­sów opar­tych na ogól­no­do­stęp­nych pro­duk­tach oraz pro­stych daniach, któ­rych sto­so­wa­nie jest przede wszyst­kim przy­jemne, umoż­li­wia pacjen­tom zmianę nawy­ków żywie­nio­wych i pomaga w pracy nad wyma­rzoną syl­wetką.

Swoją ofertę kie­ruje do osób, które chcą bez­piecz­nie i sku­tecz­nie zre­du­ko­wać masę ciała, zadbać o zdro­wie swoje i swo­ich naj­bliż­szych, pra­gną­cych ustrzec się przed cho­ro­bami cywi­li­za­cyj­nymi oraz osób z innymi pro­ble­mami i wąt­pli­wo­ściami doty­czą­cymi żywie­nia.

Pry­wat­nie szczę­śliwa żona i mama, gorąca zwo­len­niczka diety śród­ziem­no­mor­skiej.