Medycyna estetyczna – Centrum Medyczne Bieńkowski Bydgoszcz

Medy­cyna este­tyczna to dział medy­cyny zaj­mu­jący się poprawą jako­ści życia Pacjen­tów przez usu­wa­nie nie­do­sko­na­ło­ści twa­rzy i ciała o róż­nym pod­łożu, co wpływa na polep­sze­nie samo­oceny. Medy­cyna este­tyczna głów­nie sku­pia się na zaha­mo­wa­niu pro­ce­sów sta­rze­nio­wych i zwal­cza­niu ich efek­tów, ale rów­nież popra­wia kom­fort życia Pacjen­tów i wspo­maga lecze­nie pew­nych sta­nów cho­ro­bo­wych.

W zabie­gach z zakresu medy­cyny este­tycz­nej uży­wane są sprzęty o naj­wyż­szym zaawan­so­wa­niu tech­nicz­nym oraz wciąż są tak udo­sko­na­lane, aby jak odpo­wia­dać na potrzeby pacjen­tów.

Zabiegi z zakresu medy­cyny este­tycz­nej nie wyma­gają pobytu w szpi­talu i nie są bar­dzo inwa­zyjne. W nie­któ­rych przy­pad­kach tuż po zabiegu moż­liwy jest powrót do codzien­nego życia.

Do gabi­ne­tów medy­cyny este­tycz­nej naj­czę­ściej przy­cho­dzą osoby, które chcą:

 • spły­cić zmarszczki,
 • pod­nieść owal twa­rzy,
 • ujędr­nić skórę,
 • powięk­szyć usta, biust czy pośladki,
 • zli­kwi­do­wać prze­bar­wie­nia, zna­miona,
 • zre­du­ko­wać cie­nie i worki pod oczami,
 • usu­nąć blizn potrądzikowych/ poope­ra­cyj­nych,
 • wyeli­mi­no­wać roz­stępy, cel­lu­lit ,
 • pozbyć się nad­miaru tkanki tłusz­czo­wej,
 • trwale usu­nąć owło­sie­nie z wybra­nej par­tii ciała,
 • wyle­czyć objawy trą­dziku różo­wa­tego,
 • upo­rać się z nad­po­tli­wo­ścią,
 • popra­wić kom­fort intymny przez zmianę wyglądu warg sro­mo­wych czy zwę­że­nia pochwy.