Medycyna estetyczna: kiedy poprawia wygląd, a kiedy rujnuje urodę?

Więk­szość z nas marzy o pięk­nym i mło­dym wyglą­dzie. W tym celu dbamy o odpo­wied­nią pie­lę­gna­cję, regu­lar­nie korzy­stamy z zabie­gów w gabi­ne­tach kosme­tycz­nych i czer­piemy z moż­li­wo­ści, jakie zapew­niają nam naj­now­sze metody lecze­nia. Medy­cyna este­tyczna od lat pro­po­nuje roz­wią­za­nia pozwa­la­jące nie tylko na poprawę naszego wyglądu, lecz także pozby­cie się uciąż­li­wych kom­plek­sów. W prak­tyce jed­nak nie­prze­my­ślane lecze­nie lub zbyt duża ilość zabie­gów może spra­wić, że osią­gniemy efekt odwrotny do zamie­rzo­nego. Z tego też powodu każdy zabieg z zakresu medy­cyny este­tycz­nej powi­nien być prze­my­ślany i podyk­to­wany fak­tyczną potrzebą.

Dbaj o siebie

Nie zawsze zabiegi z zakresu medy­cyny este­tycz­nej prze­łożą się na lep­szy i bar­dziej atrak­cyjny wygląd. Nie­któ­rzy pacjenci decy­dują się na lecze­nie w nie­pro­fe­sjo­nal­nych pla­ców­kach lub korzy­stają z usług leka­rzy, któ­rzy nie mają odpo­wied­niego doświad­cze­nia. Nie­kiedy też ule­gają ota­cza­ją­cej pre­sji i za wszelką cenę sta­rają się upodob­nić do osób funk­cjo­nu­ją­cych w show biz­ne­sie, nie zwa­ża­jąc na to, że nie­ko­niecz­nie wzory te są rze­czy­wi­ście godne naśla­do­wa­nia. Pamię­tajmy, że efekty nie­uda­nego lub nie­prze­my­śla­nego zabiegu czy zbyt wielu inwa­zyj­nych inge­ren­cji w nasz wygląd mogą mieć dla nas nega­tywne kon­se­kwen­cje zarówno pod kątem fizycz­nym, jak i psy­chicz­nym. Nie­ko­rzystny wygląd odbije się na naszym samo­po­czu­ciu oraz będzie źró­dłem przy­gnę­bie­nia i nie­za­do­wo­le­nia.

Zanim zdecydujesz się na zabieg

Zanim zde­cy­du­jemy się na kon­kretny zabieg z zakresu medy­cyny este­tycz­nej, powin­ni­śmy upew­nić się, że jego moż­liwe efekty na pewno będą zgodne z naszymi ocze­ki­wa­niami. Przed pod­ję­ciem osta­tecz­nej decy­zji należy roz­wa­żyć wszel­kie wady i zalety takiego roz­wią­za­nia oraz zasię­gnąć szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji u spe­cja­li­sty.

Nie zapo­mi­najmy, że:

  • decy­zja o zabiegu powinna być podyk­to­wana tylko i wyłącz­nie wła­sną potrzebą i koniecz­no­ścią, a nie chwi­lową modą czy namową osób trze­cich. Pamię­tajmy, aby w tej kwe­stii kie­ro­wać się indy­wi­du­al­nymi pre­fe­ren­cjami oraz ewen­tu­alną poradą doświad­czo­nego spe­cja­li­sty;
  • nie wszyst­kie zabiegi z zakresu medy­cyny este­tycz­nej możemy wyko­ny­wać jed­no­cze­śnie. Choć nie­kiedy wręcz wska­zane jest sto­so­wa­nie kilku uzu­peł­nia­ją­cych się tera­pii w celu uzy­ska­nia lep­szych efek­tów, to nie­które metody lecze­nia wza­jem­nie się wyklu­czają i z ich zasto­so­wa­niem powin­ni­śmy tro­chę pocze­kać;
  • zabiegi powinny być dosto­so­wane do naszego wieku. Na rynku medy­cyny este­tycz­nej obser­wuje się nie­po­ko­jące zja­wi­sko – nie­kiedy nasto­latki w bar­dzo mło­dym wieku pod­dają się zabie­gom, które prze­zna­czone są dla osób z nieco star­szej grupy wie­ko­wej;
  • lecze­nie z zakresu medy­cyny este­tycz­nej lub chi­rur­gii pla­stycz­nej zawsze jest mniej­szą lub więk­szą inge­ren­cją w nasze ciało, dla­tego należy zapo­znać się zarówno z prze­bie­giem zabiegu, jak i póź­niej­szym pro­ce­sem rekon­wa­le­scen­cji. Warto pamię­tać, że w przy­padku bar­dziej zło­żo­nych zabie­gów z zakresu medy­cyny este­tycz­nej efekty nie są widoczne od razu, a nasze ciało potrze­buje czasu na zre­ge­ne­ro­wa­nie się.

Wybierz sprawdzoną klinikę medycyny estetycznej

W jaki spo­sób uchro­nić się przed nie­uda­nym zabie­giem z zakresu medy­cyny este­tycz­nej? Przede wszyst­kim warto wybrać odpo­wied­nią i reno­mo­waną kli­nikę, która cie­szy się dobrą opi­nią na rynku. W pro­fe­sjo­nal­nej pla­cówce będziemy mieć gwa­ran­cję nie tylko wła­ści­wej opieki medycz­nej, lecz także odpo­wied­niego lecze­nia. Warto mieć świa­do­mość, że wybór wła­ści­wego cen­trum medycz­nego to inwe­sty­cja w nasze zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo. Chcąc pod­dać się zabie­gowi medy­cyny este­tycz­nej, musimy mieć pew­ność, że powie­rzamy swoje zdro­wie i życie doświad­czo­nemu leka­rzowi. Wyso­kiej klasy spe­cja­li­sta zawsze prze­pro­wa­dza z nami szcze­gó­łowy wywiad oraz infor­muje o tym, jak będzie prze­bie­gał cały pro­ces lecze­nia. Podzieli się z nami ewen­tu­al­nymi suge­stiami i zapro­po­nuje naj­bar­dziej sku­teczną metodę lecze­nia.

Jeśli chcesz sko­rzy­stać z zabie­gów medy­cyny este­tycz­nej na naj­wyż­szym pozio­mie, sko­rzy­staj z oferty dostęp­nej w naszej kli­nice. Skon­tak­tuj się z nami tele­fo­nicz­nie, aby umó­wić się na wizytę u doświad­czo­nego spe­cja­li­sty!