przeszczep tkanki tluszczowej - cena

Sylwetka jak marzenie, czyli o liposukcji ud, brzucha, pośladków i innych wariantach transferu tkanki tłuszczowej!

Uciąż­liwe diety, wie­lo­go­dzinne tre­ningi, a i tak syl­wetka nie speł­nia naszych ocze­ki­wań. Co zro­bić, z wie­kiem meta­bo­lizm zwal­nia, skóra wiot­czeje, a tłuszcz się odkłada. Nie zała­muj jed­nak rąk. Z pomocą może prze­cież przyjść chi­rur­gia este­tyczna. Można wymo­de­lo­wać syl­wetkę i uzy­skać jej ulu­biony kształt sprzed lat. Zadbaj o ciało, a prze­dłu­żysz efekt mło­do­ści i spra­wisz, że zosta­nie z Tobą na dłu­żej. 

Liposukcja – odessij zbędny tłuszcz!

Jed­nym z naj­czę­ściej prze­pro­wa­dza­nych zabie­gów na świe­cie jest pro­fe­sjo­nalne odsy­sa­nie tłusz­czu, zwane lipo­suk­cją. Ta metoda jest bar­dzo sku­teczna i pomaga w nie­od­wra­cal­nym pozby­ciu się nie­chcia­nej tkanki tłusz­czo­wej. W zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych potrzeb zabieg można prze­pro­wa­dzić na kilka spo­so­bów. Naj­czę­ściej jed­nak spe­cja­li­ści wyko­nują lipo­suk­cję kla­syczną z uży­ciem kaniuli i urzą­dze­nia odsy­sa­ją­cego, lipo­suk­cję wibra­cyjną, ultra­dź­wię­kową i lase­rową. W Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski prze­pro­wa­dza się nowo­cze­sny zabieg lipo­suk­cji wod­nej, z wyko­rzy­sta­niem urzą­dze­nia Body Jet EVO. Za pomocą kaniuli, wpro­wa­dza­nej w tkankę tłusz­czową, apli­kuje się stru­mień wodny, który uwal­nia wybrane komórki tłusz­czowe, a potem ta sama kaniula odsysa powstałą mie­sza­ninę, a uwol­nione komórki tłusz­czowe mogą zostać ponow­nie wyko­rzy­stane pod­czas lipo­li­ftingu. Zabieg, w zależ­no­ści od potrzeb i sytu­acji, jest wyko­ny­wany w znie­czu­le­niu miej­sco­wym lub ogól­nym. Lipo­suk­cja wodna jest mniej inwa­zyjna od kla­sycz­nej, pozwala na odzy­ska­nie nie­usz­ko­dzo­nych komó­rek tłusz­czo­wych i ponowne ich wyko­rzy­sta­nie. Tera­pia jest bez­pieczna, nie wymaga hospi­ta­li­za­cji i nie wyklu­cza pacjenta z aktyw­no­ści życio­wej. Zabieg oczy­wi­ście powinna poprze­dzać wizyta kon­sul­ta­cyjna, pod­czas któ­rej spe­cja­li­sta prze­pro­wa­dzi z pacjen­tem wywiad na temat jego ocze­ki­wań oraz stanu zdro­wia. Bez­względ­nie konieczne w tym wypadku są: wyklu­cze­nie prze­ciw­wska­zań do zabiegu oraz zgoda pacjenta na  wszyst­kie zale­ce­nia poope­ra­cyjne. Zabiegu lipo­suk­cji nie wyko­nuje się u pacjen­tów z:

  • zabu­rze­niami krzep­nię­cia krwi,
  • nie­wy­dol­no­ścią nerek i wątroby,
  • cho­ro­bami prze­wle­kłymi (np. cukrzyca, nad­ci­śnie­nie),
  • wadami serca,
  • sta­nami zapal­nymi,
  • infek­cjami,
  • nie­któ­rymi cho­ro­bami nowo­two­ro­wymi.

Wiele rodzajów liposukcji – ten sam skutek: zadowolenie pacjenta

W Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski wyko­nuje się różne zabiegi o cha­rak­te­rze lipo­suk­cji. Osobną tera­pią obej­muje się uda, inną pośladki, a jesz­cze inną brzuch czy ramiona. Odsy­sa­nie zbęd­nego tłusz­czu z ud odbywa się także na dro­dze róż­nych metod (wibra­cja, laser, infra­dź­więki, stru­mień wody). Cho­dzi jed­nak o to, aby roz­bić nagro­ma­dzone złogi tłusz­czu i usu­nąć je z orga­ni­zmu. Podob­nie rzecz ma się w kwe­stii poślad­ków, które zwy­kle przy tej oka­zji są kory­go­wane i pod­no­szone. W przy­padku oty­ło­ści brzusz­nej roz­bity za pomocą lasera, ultra­dź­wię­ków czy stru­mie­nia wod­nego tłuszcz ma ten­den­cje do nawro­tów, dla­tego po zabiegu wciąż pamię­tajmy o die­cie i ćwi­cze­niach. Obwi­słe ramiona można rów­nież zli­kwi­do­wać metodą lipo­suk­cji, a pozy­skaną pod­czas zabiegu tkankę tłusz­czową wyko­rzy­stać ponow­nie.

Przeszczep tkanki tłuszczowej  – wykorzystanie dawnego problemu w służbie piękna

Tkanka tłusz­czowa oka­zuje się naj­lep­szym i naj­zdrow­szym wypeł­nia­czem. Nie trzeba chyba tłu­ma­czyć dla­czego. Pocho­dzi z naszego ciała, a więc nie zosta­nie odrzu­cona i nie naraża pacjenta na aler­gię. Uzy­skana w wyniku odsy­sa­nia kaniulą tkanka tłusz­czowa zostaje wsz­cze­piona w miej­sca, które potrze­bują powięk­sze­nia, wymo­de­lo­wa­nia lub wypeł­nie­nia. Naj­czę­ściej nasz natu­ralny wypeł­niacz sto­so­wany jest w powięk­sza­niu piersi, poślad­ków i ust, wypeł­nia­niu zmarsz­czek, kory­go­wa­niu policz­ków (tzw. cho­mi­ków), popra­wia­niu owalu twa­rzy, eli­mi­no­wa­niu cieni pod oczami oraz blizn i wad wro­dzo­nych. Skutki kura­cji widoczne są już bez­po­śred­nio po zabiegu, choć jesz­cze przez kilka tygo­dni pacjent musi dosto­so­wać się do waż­nych wska­zó­wek leka­rza (np. nosić spe­cjalną odzież uci­skową). Zabieg jest bez­pieczny i nie powo­duje więk­szego ryzyka, a wyniki mogą być naprawdę spek­ta­ku­larne. Dla­tego jesz­cze dziś skon­sul­tuj się z chi­rur­giem pla­stycz­nym i zapy­taj o to, jak może wyko­rzy­stać Twój nie­chciany tłuszcz.

Liposukcja i przeszczep – o czym musisz pamiętać

Na początku, pod­czas pierw­szej wizyty, spe­cja­li­sta upew­nia się, czy stan zdro­wia pacjenta umoż­li­wia wyko­na­nie zabiegu oraz jakie są ocze­ki­wa­nia zain­te­re­so­wa­nego. Przed lipo­suk­cją należy wyko­nać nie­zbędne bada­nia, do któ­rych należą m.in.: mor­fo­lo­gia i płytki krwi, jono­gram, glu­koza, układ krzep­nię­cia, HBS-anty­gen i HCV-prze­ciw­ciała. Nie zwle­kaj – dowiedz się wię­cej o lipo­suk­cji w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski.