Liposukcja – doskonały sposób na piękną sylwetkę w każdym wieku!

Są miej­sca, gdzie tkanka tłusz­czowa lubi gro­ma­dzić się naj­bar­dziej. Nie bez przy­czyny mówimy, że ,,pój­dzie nam w boczki”. Naj­czę­ściej narze­kamy na nie­po­żą­dany tłuszcz w oko­licy bio­der, brzu­cha czy też ud. Nie­kiedy nad­mier­nie roz­ra­stają nam się także ramiona, co jed­nak zdaje się rza­dziej prze­szka­dzać. Co zatem zro­bić, jeśli nie jeste­śmy zado­wo­leni z naszej syl­wetki? Warto zasta­no­wić się nad metodą, która z powo­dze­niem sto­so­wana jest w medy­cy­nie este­tycz­nej i pozwala na wymo­de­lo­wa­nie syl­wetki. Spo­so­bem na uzy­ska­nie pięk­nych kształ­tów może być lipo­suk­cja, znana także jako odsy­sa­nie tłusz­czu.

Jak wygląda zabieg liposukcji?

Zabieg lipo­suk­cji pozwala pozbyć się nad­miaru odło­żo­nej tkanki tłusz­czo­wej. Naj­czę­ściej miej­scami takimi są pośladki, uda, ramiona czy też brzuch. Odsy­sa­nie tłusz­czu cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią wśród przed­sta­wi­cieli obu płci. Co ważne, wiele metod lipo­suk­cji umoż­li­wia ponowne wyko­rzy­sta­nie pobra­nej tkanki tłusz­czo­wej, np. w celu mode­lo­wa­nia innych par­tii ciała. I tak, panie, które pra­gną zmniej­szyć obwód talii przy pomocy lipo­suk­cji, mogą następ­nie nadać wyma­rzony kształt swoim pier­siom czy policz­kom. Wszystko to moż­liwe jest dzięki pobra­nej tkance. Całą pro­ce­durę nazy­wamy lipo­li­ftin­giem. W jaki spo­sób tkanka tłusz­czowa zostaje pobrana? Tech­nik jest kilka:

 • kla­syczna lipo­suk­cja z uży­ciem kaniuli i urzą­dze­nia odsy­sa­ją­cego,
 • lipo­suk­cja wibra­cyjna,
 • lipo­suk­cja lase­rowa,
 • lipo­suk­cja ultra­dź­wię­kowa,
 • lipo­suk­cja wodna.

Lipo­suk­cję wodną sto­su­jemy w naszym Cen­trum Medycz­nym z dużym powo­dze­niem. Nowa­tor­stwo metody polega na jej dużo mniej­szej inwa­zyj­no­ści w porów­na­niu z  tra­dy­cyjną, kla­syczną lipo­suk­cją, a także na moż­li­wo­ści pozy­ski­wa­nia nie­usz­ko­dzo­nych komó­rek tłusz­czo­wych w celu ich dal­szego wyko­rzy­sta­nia. Wszystko to dzięki wpro­wa­dze­niu poprzez kaniulę spe­cjal­nego roz­tworu, który pomaga wypłu­kać tkankę tłusz­czową, nie nisz­cząc jej. Ten sam płyn zostaje ode­ssany wraz z odse­pa­ro­wa­nymi komór­kami tłusz­czo­wymi. Po zabiegu nie pozo­stają żadne ślady mecha­nicz­nego uszko­dze­nia, jak krwiaki czy obrzęki.

Czy zawsze możliwe jest przeprowadzenie odsysania tłuszczu?

Usu­wa­nie tłusz­czu i mode­lo­wa­nie syl­wetki idą w parze. Pamię­taj, że odsy­sa­nie tłusz­czu nie jest metodą na odchu­dza­nie, a jedy­nie ma pomóc w uzy­ska­niu pięk­nych kształ­tów i ufor­mo­wa­niu ciała. Jest to jed­nak zabieg, który zawsze musisz skon­sul­to­wać ze spe­cja­li­stą. Bywają pewne ogra­ni­cze­nia, jak w przy­padku każ­dej inge­ren­cji w orga­nizm. Prze­ciw­wska­za­niami do wyko­na­nia lipo­suk­cji są:

 • nie­wy­dol­ność nerek czy wątroby,
 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści,
 • nad­ci­śnie­nie,
 • cukrzyca,
 • cho­roby serca,
 • infek­cje i stany zapalne.

Ze spe­cja­li­stą musisz także prze­dys­ku­to­wać wybór metody i swoje ocze­ki­wa­nia. Być może zde­cy­du­jesz, że pozy­skane komórki tłusz­czowe przy­da­dzą się do:

 • reduk­cji zmarsz­czek na czole lub w oko­licy oczu,
 • powięk­sze­nia ust,
 • wymo­de­lo­wa­nia piersi,
 • poprawy owalu twa­rzy,
 • wymo­de­lo­wa­nia poślad­ków,
 • wypeł­nie­nia blizn czy bruzd.

Mode­lo­wa­nie syl­wetki za pomocą wła­snej tkanki tłusz­czo­wej jest cał­ko­wi­cie bez­pieczne i dla­tego to dosko­nały spo­sób na uzy­ska­nie wyma­rzo­nych kształ­tów.

Umów się na wizytę w naszym Cen­trum Medycz­nym i zapy­taj o lipo­suk­cję z moż­li­wo­ścią lipo­trans­feru. Cze­kamy na Cie­bie!