odsysanie tluszczu - Bydgoszcz

Liposukcja Body Jet z modelowaniem piersi – piękna figurę po ciąży

Przed ciążą zachwy­camy nie­na­ganną figurą i zadba­nym wyglą­dem. Uro­dze­nie dziecka zmie­nia wszystko – nasze życie (poja­wia się maleńki czło­wiek) i ciało (skóra jest obwi­sła i nie­ela­styczna). Sta­ramy się zgu­bić zbędne kilo­gramy, ćwi­czymy, bie­gamy, cho­dzimy na fit­ness, dodat­kowo codzienne spa­cery z dziec­kiem, ale tłuszcz nie chce znik­nąć. Po ciąży na sku­tek hor­mo­nów prze­miana mate­rii zmie­nia się, nie spa­lamy tak dużo kalo­rii jak wcze­śniej. Roz­wią­za­niem na odzy­ska­nie figury sprzed ciąży może być lipo­suk­cja.

Liposukcja – sposób na nadmiar tkanki tłuszczowej

Zabieg lipo­suk­cji pozwala na sku­teczne wyszczu­ple­nie obsza­rów z nad­mia­rem tkanki tłusz­czo­wej. W Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski w Byd­gosz­czy prze­pro­wa­dza się różne rodzaje lipo­suk­cji. Jedną z nich jest Body Jet – pierw­sze na świe­cie urzą­dze­nie wyko­rzy­stu­jące tech­niką WAL (water-jet assi­sted lipo­suc­tion). Ten uni­kalny zabieg wypłu­ka­nia zbęd­nych komó­rek tłusz­czo­wych prze­pro­wa­dza się w znie­czu­le­niu miej­sco­wym lub ogól­nym, w zależ­no­ści od decy­zji ane­ste­zjo­loga. Do tka­nek tłusz­czo­wych za pomocą kaniuli wpro­wa­dza się roz­twór wodny pod ciśnie­niem, uwal­nia on komórki tłusz­czowe z tkanki łącz­nej (nie naru­sza jed­no­cze­śnie ner­wów i naczyń krwio­no­śnych). Ta sama kaniula odsysa nad­miar tłusz­czu, dzięki czemu orga­nizm nie musi sam się go pozby­wać.

Liposukcja Body Jet – zalety

  • bez­pie­czeń­stwo – urzą­dze­nie posiada cer­ty­fi­kat FDA wydany w 2008 roku przez Ame­ry­kań­ską Agen­cję ds. Żyw­no­ści i Leków,
  • kom­fort – zabieg Body Jet jest dużo mniej inwa­zyjny niż kla­syczna lipo­suk­cja, w odsy­sa­nym tłusz­czu jest znacz­nie mniej krwi, dzięki temu obrzęki są o wiele mniej­sze.

Body Jet – efekty

Efekty są widoczne od razu, pozwa­lają zauwa­żyć pre­cy­zyjne wymo­de­lo­wa­nie syl­wetki:

  • usu­nię­cie nad­miaru tkanki tłusz­czo­wej,
  • zmniej­sze­nie obwodu brzu­cha.

Lipo­suk­cję Body Jet można prze­pro­wa­dzić zarówno po natu­ral­nym poro­dzie, jak i cesar­skim cię­ciu. Można ją połą­czyć rów­nież z zabie­giem usu­nię­cia nad­miaru skóry.

Przeciwwskazania

  • cukrzyca,
  • nad­ci­śnie­nie,
  • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi,
  • cho­roby serca,
  • stany zapalne skóry,
  • nie­wy­dol­ność nerek i wątroby.

Przeszczep tkanki tłuszczowej Lipotransfer– modelowanie piersi

Lipo­trans­fer to bez­pieczna i sku­teczna metoda mode­lo­wa­nia ciała oraz twa­rzy. Należy pod­kre­ślić, że tłuszcz ode­ssany pod­czas lipo­suk­cji może zostać wyko­rzy­stany jako mate­riał do prze­szczepu w inne oko­lice, np. piersi, które po kar­mie­niu utra­ciły obję­tość i jędr­ność. Ode­ssane komórki tłusz­czowe są pra­wie nie­usz­ko­dzone i zacho­wują swoje wła­ści­wo­ści, dzięki czemu mogą sta­no­wić natu­ralny mate­riał wypeł­nia­jący. Zabieg reim­plan­ta­cji komó­rek macie­rzy­stych pobra­nych z tłusz­czu prze­pro­wa­dza się pod­czas jed­nego zabiegu połą­czo­nego z odsy­sa­niem tłusz­czu. Po odpo­wied­niej selek­cji komó­rek, poprzez nie­wiel­kie nakłu­cia, bar­dzo cien­kimi kaniu­lami wstrzy­kuje się komórki tłusz­czowe. Nie zaleca się wyko­ny­wa­nia prze­szczepu tkanki tłusz­czo­wej u osób palą­cych oraz kobiet pod­czas mie­siącz­ko­wa­nia.

Lipo­suk­cja Body Jet, sto­su­jąca stru­mień wody do wypłu­ki­wa­nia komó­rek tłusz­czo­wych, to jedna z naj­bar­dziej inno­wa­cyj­nych metod w chi­rur­gii este­tycz­nej. To duża sku­tecz­ność a mała inwa­zyj­ność. Efekty, jakie daje, są rewe­la­cyjne. Wię­cej o zabiegu na stro­nie: Body Jet – Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski.