przeszczep tluszczu

Lipofilling. Czy warto decydować się na transfer tłuszczu?

Lipo­fil­ling zwany jest także trans­fe­rem tłusz­czu lub lipo­trans­fe­rem. Zabieg sto­so­wany przez kli­niki medy­cyny este­tycz­nej umoż­li­wia pozby­cie się nad­miaru tkanki tłusz­czo­wej z pew­nych obsza­rów ciała oraz wymo­de­lo­wa­nie innych. Wła­sna tkanka tłusz­czowa jest dosko­na­łym i bez­piecz­nym natu­ral­nym wypeł­nia­czem. Zasto­so­wa­nie go nie wiąże się z ryzy­kiem odrzutu czy wystą­pie­nia reak­cji aler­gicz­nej. Za pomocą tkanki tłusz­czo­wej mode­lu­jemy ciała naszych pacjen­tów, powięk­szamy usta, popra­wiamy kształt poślad­ków, a także owal twa­rzy. W ten spo­sób uzu­peł­niamy rów­nież ubytki w postaci blizn poura­zo­wych lub poope­ra­cyj­nych. Lipo­fil­ling pomaga nam także prze­pro­wa­dzać rekon­struk­cje piersi po mastek­to­mii. Zasto­so­wa­nie tkanki tłusz­czo­wej jest więc wszech­stronne, a nasi pacjenci mogą cie­szyć się bez­piecz­nymi i dosko­na­łymi efek­tami.

Czy lipofilling jest dla mnie?

Lipo­trans­fer jest dosko­na­łym roz­wią­za­niem dla osób, które zma­gają się z nad­mia­rem tkanki tłusz­czo­wej w pew­nych obsza­rach ciała, a jed­no­cze­śnie chcą wyko­rzy­stać go do uzu­peł­nie­nia bra­ków w innych par­tiach. Tłuszcz, z któ­rym nie można sobie pora­dzić nawet przy pomocy rygo­ry­stycz­nej diety czy inten­syw­nych ćwi­czeń, nie­rzadko zalega w oko­licy ud, poślad­ków, brzu­cha czy ramion. Pod­czas zabiegu lipo­trans­feru naj­czę­ściej pobie­ramy tkankę tłusz­czową z obszaru poślad­ków czy ud. Odsy­sa­nie tłusz­czu pomaga zmniej­szyć obwód, a pobrana tkanka może zostać wyko­rzy­stana do wypeł­nie­nia ust lub piersi. Lipo­fil­lingu nie można prze­pro­wa­dzić u osób szczu­płych, które nie mają odpo­wied­nich pokła­dów tłusz­czu. Lipo­trans­fer nie jest więc metodą dla wszyst­kich.

Zalety i wady metody

Wśród naj­waż­niej­szych zalet wymie­nia się bez­pie­czeń­stwo. Pobrany od pacjenta mate­riał zostaje odpo­wied­nio przy­go­to­wany, odwi­ro­wany w celu usu­nię­cia wody. Pozo­stały, czy­sty tłuszcz zostaje wstrzyk­nięty w miej­sce, które chcemy wymo­de­lo­wać. Mate­riał auto­lo­giczny gwa­ran­tuje brak nie­po­żą­da­nych reak­cji ze strony orga­ni­zmu. Pacjenci nie muszą oba­wiać się odrzu­ce­nia ani skut­ków ubocz­nych. Zabieg jest krótką pro­ce­durą wyko­ny­waną w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Nie naci­namy skóry, a tłuszcz pobie­ramy za pomocą strzy­ka­wek i wąskiej kaniuli. Lipo­fil­ling nie wymaga dłu­giej rekon­wa­le­scen­cji, co dla nie­któ­rych osób jest nie­zmier­nie waż­nym argu­men­tem. Po kilku dniach są już zauwa­żalne pierw­sze efekty. Zabieg można łączyć z innymi pro­ce­du­rami, można go też powta­rzać w razie koniecz­no­ści. Wła­sna tkanka tłusz­czowa jest dosko­nałą alter­na­tywą dla sili­konu, botoksu, czyli sztucz­nych sub­stan­cji, które służą mode­lo­wa­niu ciała. Jed­no­cze­śnie trzeba się liczyć z mniej trwa­łymi rezul­ta­tami takiego zabiegu. Mode­lo­wa­nie z uży­ciem trans­feru tłusz­czu warto co jakiś czas powta­rzać, choć oczy­wi­ście efekty utrzy­mują się przez różny czas u róż­nych osób. Nie bez zna­cze­nia pozo­staje tryb życia, dieta czy aktyw­ność fizyczna.

Wskazania i przeciwwskazania do lipotransferu

Odmła­dza­nie poprzez lipo­trans­fer, reduk­cja oznak sta­rze­nia wsku­tek prze­szczepu wła­snej tkanki tłusz­czo­wej nie zawsze są moż­liwe. Przede wszyst­kim nie wyko­nuje się ich u osób bar­dzo szczu­płych, u któ­rych nie wystę­puje odpo­wied­nia ilość tkanki tłusz­czo­wej. Prze­ciw­wska­za­niem jest okres ciąży i kar­mie­nia pier­sią, infek­cje skórne, pro­blemy z krze­pli­wo­ścią krwi i nowo­twory. Przed zabie­giem prze­pro­wa­dzamy kon­sul­ta­cję, która umoż­li­wia pra­wi­dłowe zakwa­li­fi­ko­wa­nie pacjenta. O lipo­trans­fe­rze mogą myśleć osoby, które chcą popra­wić owal twa­rzy, kształt policz­ków czy ust, pozbyć się wor­ków pod oczami, pod­nieść pośladki lub wygła­dzić skórę.

Jeśli chcesz popra­wić swój wygląd, a jed­no­cze­śnie pozbyć się nad­miaru tkanki tłusz­czo­wej, pomyśl o lipo­trans­fe­rze. Przyjdź do nas na kon­sul­ta­cję i poznaj szcze­góły. Wejdź na stronę https://www.wbienkowski.pl/medycyna-regeneracyjna/ i sprawdź naszą ofertę.