odmladzanie twarzy - zabiegi

Lifting twarzy: postaw na bezpieczne usuwanie zmarszczek i nadaj twarzy młodzieńczy wygląd!

Zadbana i ela­styczna skóra jest wizy­tówką urody. Nie­stety, z bie­giem lat poja­wiają się pierw­sze zmarszczki, a po nich kolejne i trudno zoba­czyć w lustrze sie­bie sprzed lat. Nikt z nas nie lubi nawet naj­mniej­szych zmarsz­czek w oko­licy oczu, więc sta­ramy się ich pozbyć. Co w sytu­acji, gdy kremy i maseczki nie poma­gają, a tego man­ka­mentu urody nie kamu­fluje już nawet naj­lep­szy puder? Nie martw się! Z pomocą przy­cho­dzi chi­rur­gia pla­styczna i naj­lep­sze roz­wią­za­nie w reduk­cji zmarsz­czek, jakim jest lifting twa­rzy. Poznaj moż­li­wo­ści peł­nego liftingu i pozwól sobie wyglą­dać i czuć się młodo!

Lifting twarzy, co to takiego?

Lifting twa­rzy jest prze­ło­mową metodą z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej, która pomaga unik­nąć zmarsz­czek oraz niwe­luje ich wystę­po­wa­nie i per­fek­cyj­nie usuwa inne efekty sta­rze­nia skóry. Dla­czego pełny lifting twa­rzy cie­szy się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią wśród Pacjen­tów? Nasi spe­cja­li­ści przy­znają, że ten rodzaj zabiegu to naj­sku­tecz­niej­sza metoda usu­wa­nia zmarsz­czek, odmła­dza­nia twa­rzy. Lifting prze­pro­wa­dzony przez wykwa­li­fi­ko­wa­nego leka­rza jest bez­pieczny i nie wymaga dłu­giej rekon­wa­le­scen­cji.  

Kiedy najlepiej zdecydować się na lifting twarzy?

Na lifting powin­ni­śmy się zde­cy­do­wać w chwili, gdy na naszej twa­rzy zoba­czymy widoczne efekty sta­rze­nia skóry, która traci sprę­ży­stość i staje się obwi­sła oraz zmniej­sza się jej napię­cie mię­śniowe.

Pełny lifting twarzy – na czym polega zabieg?

Pierw­szym kro­kiem w przy­go­to­wa­niach do liftingu twa­rzy jest wizyta kon­sul­ta­cyjna, dzięki któ­rej spe­cja­li­sta upew­nia się, czy nasz stan zdro­wia pozwala na  wyko­na­nie zabiegu oraz prze­pro­wa­dza wywiad. Na takiej wizy­cie lekarz poznaje także nasze ocze­ki­wa­nia. Przed zabie­giem należy wyko­nać nie­zbędne bada­nia, tj.: mor­fo­lo­gia i płytki krwi, jono­gram, glu­koza, układ krzep­nię­cia, HBS-anty­gen i HCV-prze­ciw­ciała. Szcze­gó­łowe zale­ce­nia i prze­ciw­wska­za­nia do prze­pro­wa­dze­nia zabiegu możemy poznać pod­czas wstęp­nej roz­mowy z eks­per­tem. Aby efekt dzia­łań był dla nas w zupeł­no­ści satys­fak­cjo­nu­jący, po tera­pii nie­zbędne jest dosto­so­wa­nie się do zale­ceń poza­bie­go­wych. Zakres liftingu twa­rzy jest usta­lany oddziel­nie dla każ­dej osoby. Róż­nice są uwa­run­ko­wane indy­wi­du­al­nym podej­ściem do każ­dego Pacjenta. Pełny zabieg liftingu polega na nacię­ciu przez spe­cja­li­stę skóry, nada­niu jej sto­sow­nego kształtu i ide­al­nego napię­cia. Oczy­wi­ście, cały zabieg jest wyko­ny­wany pod znie­czu­le­niem miej­sco­wym lub pod nar­kozą.

Czy są zalecenia dietetyczne przed liftingiem?

Pod­czas przy­go­to­wa­nia do zabiegu należy sto­so­wać się do zale­ceń die­te­tycz­nych. Według spe­cja­li­stów posiłki powinny być bogate w białko, ponie­waż pomaga ono w szyb­szej rege­ne­ra­cji orga­ni­zmu po zabiegu. Warto zadbać o to, aby nasza dieta była lek­ko­strawna i wyeli­mi­no­wać tłu­ste pro­dukty.  Jeśli zależy Ci na szyb­kiej reduk­cji zmarsz­czek oraz chcesz zyskać mło­dzień­czy wygląd i blask twa­rzy, pełen lifting jest ide­al­nym roz­wią­za­niem! To naj­lep­sza metoda chi­rur­gii pla­stycz­nej, która umoż­li­wia ide­alną reduk­cję zmarsz­czek nie tylko pod oczami, lecz także na całej twa­rzy. Dzięki pro­fe­sjo­na­li­zmowi i doświad­cze­niu eks­per­tów, któ­rzy od wielu lat spe­cja­li­zują się w prze­pro­wa­dza­niu zabie­gów odmła­dza­ją­cych, możesz zoba­czyć w lustrze sie­bie z cza­sów nasto­let­nich!

Wię­cej infor­ma­cji na temat liftingu twa­rzy znajdą Pań­stwo na stro­nie: Lifting twa­rzy – Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski.