Lifting twarzy – usuwanie wieloletnich zmian na twarzy i szyi

Lifting twa­rzy to jeden z tych zabie­gów chi­rur­gii pla­stycz­nej, który gwa­ran­tuje cał­ko­witą meta­mor­fozę i cof­nię­cie czasu o wiele lat. Na pełny lifting twa­rzy i szyi naj­czę­ściej decy­dują się osoby star­sze z widocz­nym zwiot­cze­niem skóry i sporą ilo­ścią zmarsz­czek, ale to nie wiek wyzna­cza gra­nicę zabiegu, a stan skóry i ogól­nego zdro­wia. Nasi pacjenci czę­sto wybie­rają rów­nież face­li­fting czę­ściowy, obej­mu­jący okre­ślone par­tie twa­rzy, co zależy od stop­nia utraty jędr­no­ści, czyli ilo­ści luź­nej skóry. Lifting twa­rzy polega na napię­ciu i usu­nię­ciu nad­miaru wiot­kiej skóry, co jed­nak nie zawsze eli­mi­nuje wszyst­kie zmarszczki, zwłasz­cza jeśli cho­dzi o zmiany głę­bo­kie, wbu­do­wane w skórę. Nasi doświad­czeni leka­rze posta­rają się wytłu­ma­czyć, na czym polega pełny lifting twa­rzy, kiedy warto się na niego zde­cy­do­wać oraz na jakie efekty możesz liczyć.

Lifting twarzy – na czym polega zabieg?

Kiedy kosme­tyki i mniej inwa­zyjne metody upięk­sza­jące nie przy­no­szą efek­tów, warto roz­wa­żyć chi­rur­giczny lifting twa­rzy. Lifting to nic innego, jak ope­ra­cyjne nacią­gnię­cie skóry, usu­nię­cie jej nad­miaru oraz zszy­cie łącze­nia, dzięki czemu zysku­jemy napię­cie i wygła­dze­nie wszel­kich fałd skór­nych.

  • Zabieg zde­cy­do­wa­nie należy do jed­nych z naj­trud­niej­szych, wyma­ga­ją­cych peł­nej pre­cy­zji, sku­pie­nia i doświad­cze­nia ze strony chi­rurga. Nie zapo­mi­najmy, że w grę wcho­dzi wygląd twa­rzy, czyli naj­de­li­kat­niej­szej i naj­bar­dziej widocz­nej czę­ści ciała.
  • Ope­ra­cyjny lifting twa­rzy prze­pro­wa­dza się w znie­czu­le­niu ogól­nym, dla­tego Pacjent pozo­staje w kli­nice na jedną dobę.
  • Nacię­cie wyko­nuje się w miej­scach mało eks­po­no­wa­nych, czyli na łuku wło­sów i w oko­licy uszu (zarys twa­rzy). Sto­pień nacię­cia zależy od wybra­nej metody. Może to być kilka więk­szych cięć, jak rów­nież drobne punkty umoż­li­wia­jące wpro­wa­dze­nie przy­rzą­dów endo­sko­po­wych.
  • W przy­padku peł­nego liftingu twa­rzy i szyi nacię­cie prze­pro­wa­dza się rów­nież na linii wło­sów za uchem, a w przy­padku luź­nego mię­śnia sze­ro­kiego szyi doko­nuje się jego zszy­cia poprzez cię­cie pod brodą.
  • Po dobie spę­dzo­nej w Cen­trum usu­wane są dreny, a Pacjent wraca do domu. Zdję­cie szwów odbywa się w zwy­kle w 8 dobie po zabiegu.
  • Po liftingu twarz może być opuch­nięta, co stop­niowo zanika po ok. 2 tygo­dniach.

Jakie są efekty po pełnym liftingu twarzy i jak długo się utrzymują?

W efek­cie liftingu skóra na twa­rzy i szyi zostaje nacią­gnięta, łącz­nie ze wszel­kimi fał­dami, nie­rów­no­ściami czy zwiot­cze­niami, jak np. luźny pod­bró­dek czy opa­da­jące czoło i policzki. Zmarszczki zostają wyraź­nie spły­cone, ponie­waż skóra zgro­ma­dzona przy więk­szych bruz­dach zostaje napięta. Lifting twa­rzy w przy­padku dużego zwiot­cze­nia daje o wiele wyraź­niej­szy efekt odmła­dza­jący niż sama reduk­cja zmarsz­czek. Pełny lifting twa­rzy może popra­wić wygląd, cofa­jąc czas nawet o 10 lat, a efekty są trwałe.

Dla pogłę­bie­nia efektu odmła­dza­ją­cego można po liftingu twa­rzy zale­camy wyko­nać dodat­kowe zabiegi redu­ku­jące zmarszczki, jak wypeł­nia­nie nie­rów­no­ści czy mało­in­wa­zyjne zabiegi ujędr­nia­jące i rege­ne­ra­cyjne.

Alternatywa dla tradycyjnego liftingu – lifting bez skalpela i nici

Przy mniej­szym stop­niu zwiot­cze­nia skóry pole­camy zazwy­czaj mniej inwa­zyjne zabiegi, okre­ślane jako lifting bez skal­pela. To zabiegi medy­cyny rege­ne­ra­cyj­nej lub kosme­tycz­nej, które dają efekt natu­ral­nego liftingu, wzmac­niają skórę, redu­kują zmarszczki i nadają zdro­wego wyrazu.

Do natu­ral­nych zabie­gów należą roz­ma­ite wypeł­nia­cze zawie­ra­jące kwas hia­lu­ro­nowy, wła­sny tłuszcz, czy lifting przy uży­ciu lasera. Należy jed­nak pamię­tać, że w przy­padku widocz­nych pro­ce­sów sta­rze­nia i spo­rego nad­miaru luź­nej skóry, efekt takich zabie­gów nie będzie aż tak impo­nu­jący, jak w przy­padku peł­nego, ope­ra­cyj­nego liftingu twa­rzy.

Jeśli zależy Ci na znacz­nej popra­wie wyglądu i chcesz zyskać młod­szy wyraz twa­rzy, umów się na kon­sul­ta­cję ze spe­cja­li­stą z Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski. Pomo­żemy Ci wybrać naj­lep­szą dla Cie­bie metodę lecze­nia, opo­wiemy o szcze­gó­łach zabiegu liftingu twa­rzy i wyja­śnimy, na jakie efekty możesz liczyć.