obkurczanie pochwy

Lepsze życie seksulane po zabiegu? Jak medycyna estetyczna pomaga zwiększyć satysfakcję ze współżycia?

Pro­blemy, takie jak luźna pochwa, zbyt duże czy małe wargi sro­mowe, mogą utrud­niać nor­malne funk­cjo­no­wa­nie, a przy oka­zji przy­czy­niać się do zmniej­sze­nia satys­fak­cji z życia sek­su­al­nego. Choć jesz­cze do nie­dawna kobiety oba­wiały się mówić o swo­ich pro­ble­mach, a tym bar­dziej szu­kać na nie spo­sobu, dziś gine­ko­lo­gia este­tyczna daje im sze­ro­kie moż­li­wo­ści popra­wia­nia wyglądu i kon­dy­cji narzą­dów intym­nych. Dziś rów­nież niczym wsty­dli­wym nie jest przy­zna­wa­nie się do swo­ich kło­po­tów i mówie­nie o koniecz­no­ści poprawy swego życia intym­nego. Wszel­kie defekty narzą­dów płcio­wych i wyni­ka­jące z nich nie­do­god­no­ści można eli­mi­no­wać, przy­czy­nia­jąc się do wzro­stu satys­fak­cji ze współ­ży­cia. Zabiegi z zakresu gine­ko­lo­gii este­tycz­nej mogą spra­wić, że kobieta poczuje się lepiej i pew­niej, a jej życie intymne zakwit­nie na nowo.

Sposoby na zdeformowane wargi sromowe

Czę­stą przy­czyną zgła­sza­nia się na zabiegi z zakresu gine­ko­lo­gii este­tycz­nej są defor­ma­cje warg sro­mo­wych, które mogą być zbyt duże lub odwrot­nie, zbyt małe. Przy­czy­nami pro­ble­mów z budową warg sro­mo­wych mogą być prze­byte porody, natu­ralne pro­cesy sta­rze­nia zacho­dzące w orga­ni­zmie, jak rów­nież uwa­run­ko­wa­nia gene­tyczne. Nie­za­leż­nie od tego, co spo­wo­do­wało defor­ma­cję, jest to pro­blem este­tyczny i zdro­wotny, z któ­rym należy się roz­pra­wić. Prze­rost warg sro­mo­wych ma miej­sce, kiedy mniej­sze wargi wystają poza zewnętrzne, więk­sze wargi. Panie, które cier­pią z powodu złej budowy warg, nie mogą upra­wiać spor­tów, takich jak jazda na rowe­rze, jazda konna, nie mogą nosić obci­słej bie­li­zny, mają trud­no­ści z utrzy­ma­niem higieny intym­nej. Kło­poty poja­wiają się rów­nież pod­czas współ­ży­cia. Roz­wią­za­niem, które pomaga pozbyć się defektu jest labio­pla­styka, czyli zabieg zmniej­sza­nia warg sro­mo­wych. To pro­ce­dura sku­teczna, a co naj­waż­niej­sze zupeł­nie bez­pieczna. Zabieg umoż­li­wia zmniej­sze­nie warg oraz nada­nie im odpo­wied­niego kształtu. Na sku­tek prze­pro­wa­dzo­nej tera­pii kobiety pozby­wają się wszyst­kich uciąż­li­wo­ści zwią­za­nych z nie­pra­wi­dłową budową narzą­dów intym­nych.

Kłopotliwa luźna pochwa

Inną defor­ma­cją, która rów­nież wiąże się z nie­do­god­no­ściami dla pań, jest luźna pochwa. Kobiety z tą przy­pa­dło­ścią twier­dzą, że życie intymne nie daje im takiej satys­fak­cji, jak wcze­śniej. Zda­rza się, że rów­nież ich part­ne­rzy skarżą się na mniej­sze dozna­nia sek­su­alne. Luźna pochwa to czę­sto także pro­blem nie­trzy­ma­nia moczu. Gine­ko­lo­gia este­tyczna umoż­li­wia wyeli­mi­no­wa­nie rów­nież tej nie­pra­wi­dło­wo­ści, znacz­nie popra­wia­jąc kom­fort życia pacjen­tek. Zabiegi dają moż­li­wość pozby­cia się pro­blemu nie­trzy­ma­nia moczu, ale rów­nież pro­wa­dzą do zwięk­sze­nia satys­fak­cji z życia intym­nego zarówno kobiety, jak i jej part­nera. Jed­nak to nie wszyst­kie zabiegi, jakie ofe­ru­jemy naszym pacjent­kom. Jedną  z naszych pro­po­zy­cji jest ostrzy­ki­wa­nie kwa­sem hia­lu­ro­no­wym punktu G. Pro­ce­dura ma rów­nież zwięk­szyć moż­li­wo­ści czer­pa­nia rado­ści ze zbli­żeń z part­ne­rem.

Zabiegi w miejscach intymnych

Wszyst­kie zabiegi prze­pro­wa­dzane są w ste­ryl­nych warun­kach, z zacho­wa­niem naj­wyż­szych stan­dar­dów, z ogromną dba­ło­ścią o bez­pie­czeń­stwo pacjen­tek. Przed zabie­giem pacjentki zostają pod­dane szcze­gó­ło­wym bada­niom, pozwa­la­ją­cym pra­wi­dłowo je zakwa­li­fi­ko­wać. Cza­sem są to ruty­nowe bada­nia krwi, EKG czy RTG klatki pier­sio­wej. Rekon­wa­le­scen­cja po zabie­gach z gine­ko­lo­gii este­tycz­nej prze­biega róż­nie, w zależ­no­ści od rodzaju prze­pro­wa­dza­nej tera­pii. Może to być kil­ka­na­ście minut lub nawet 6 tygo­dni. Pacjentki muszą prze­strze­gać zale­ceń abs­ty­nen­cji sek­su­al­nej przez 4–6 tygo­dni, przez pewien czas powinny rów­nież uni­kać aktyw­no­ści fizycz­nej. Cza­sem panie muszą zre­zy­gno­wać z obci­słej bie­li­zny, tam­po­nów, a nawet prze­by­wa­nia w pozy­cji sie­dzą­cej. W nie­któ­rych przy­pad­kach może wystą­pić opu­chli­zna lub obrzęk.

Sprawdź naszą ofertę na stro­nie https://www.wbienkowski.pl i umów się na kon­sul­ta­cję z naszym spe­cja­li­stą. Pomo­żemy Ci roz­wią­zać pro­blemy i zadbamy o dobre samo­po­czu­cie. Zaj­rzyj do nas!