modelowanie posladkow -zabieg

Kształtne i jędrne pośladki dzięki liposukcji!

Która kobieta nie marzy o zgrab­nych poślad­kach? Od wie­ków sta­no­wią one prze­cież jeden z atry­bu­tów kobie­co­ści i przy­cią­gają uwagę płci prze­ciw­nej. Mimo że ćwi­czysz i sto­su­jesz diety, Twoje pośladki z wie­kiem stają się mniej jędrne i kształtne. Jest na to spo­sób – lipo­suk­cja poślad­ków pozwoli Ci znów poczuć się jak w nasto­let­nim wieku. Odwiedź byd­go­skie Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski i poznaj moż­li­wo­ści tego zabiegu.

Liposukcja – ratunek nie tylko dla pośladków

Jak pew­nie wiesz, lipo­suk­cja poślad­ków to jeden z naj­bar­dziej popu­lar­nych zabie­gów z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej, który prze­pro­wa­dzany jest w naszym Cen­trum od wielu lat. Tera­pia polega na roz­bi­ciu i wyda­le­niu z orga­ni­zmu nagro­ma­dzo­nej w nim tkanki tłusz­czo­wej, dzięki czemu jest kory­go­wany kon­tur i kształt danej par­tii ciała. Ist­nieje wiele metod na wyko­na­nie zabiegu, które róż­nią się mię­dzy innymi spo­so­bem roz­bi­ja­nia nie­chcia­nych pod­skór­nych lipi­dów. Pew­nie słyszałaś/eś o meto­dzie wod­nej. Pod­czas takiej lipo­suk­cji do tkanki tłusz­czo­wej wpro­wa­dzony zostaje za pomocą kaniuli spe­cjalny płyn, który uwal­nia nagro­ma­dzone komórki tłusz­czowe, nie szko­dząc sąsia­du­ją­cym z nimi tkan­kom. Roz­bite komórki tłusz­czowe są odsy­sane i wyda­lane z Two­jego orga­ni­zmu przez tę samą kaniulę, która została użyta do wpro­wa­dze­nia płynu. Pro­fe­sjo­nalne umiej­sco­wie­nie nacię­cia do wpro­wa­dze­nia rurki w natu­ral­nych fał­dach skór­nych sprawi, że powstałe w tej sytu­acji drobne bli­zny będą zupeł­nie nie­wi­doczne. Zabieg może być prze­pro­wa­dzony rów­nież za pomocą strzy­ka­wek, w któ­rych wytwa­rza się pod­ci­śnie­nie, lub za sprawą ultra­dź­wię­ków które roz­bi­jają komórki tłusz­czu.

Zabieg liposukcji – wskazówki dla Ciebie, przebieg zabiegu

Zabieg może trwać od kil­ku­dzie­się­ciu minut do kilku godzin. Wszystko zależy od tech­niki, jaką wybie­rze chi­rurg pla­styczny. Obszar zabie­gowy jest dokład­nie oczysz­czony, następ­nie zaapli­ko­wane zosta­nie znie­czu­le­nie miej­scowe lub ogólne. To jed­nak zależy od Two­jej indy­wi­du­al­nej wraż­li­wo­ści na ból. Spe­cja­li­sta wyko­nuje poje­dyn­cze lub wie­lo­krotne nacię­cia w natu­ral­nych zagię­ciach skóry, które póź­niej są nie­wi­doczne. Spe­cjalny fluid, spulch­nia­jący ciało, jest apli­ko­wany kaniulą w miej­sce pod­da­wane zabie­gowi. Wpro­wa­dzony roz­twór pomaga w zmięk­cze­niu tkanki tłusz­czo­wej, kon­tro­luje utratę krwi i uspraw­nia usu­wa­nie tłusz­czu. Wpy­cha­jąc i wycią­ga­jąc z powro­tem kaniulę, lekarz roz­luź­nia tkankę tłusz­czową, następ­nie uru­cha­miany jest znaj­du­jący się na dru­gim końcu kaniuli mecha­nizm ssący, który usuwa tłuszcz. Sama ope­ra­cja koń­czy się zazwy­czaj zało­że­niem roz­pusz­czal­nych szwów.

Zadowolona po liposukcji? O czym musisz pamiętać

Już po – jesteś zado­wo­lona z efek­tów? Na pewno, jed­nak pamię­taj, aby sto­so­wać się do zale­ceń poza­bie­go­wych leka­rza. To bar­dzo ważne! Mię­dzy innymi będziesz musiał/ła nosić po ope­ra­cji, przez okres od dwóch do czte­rech tygo­dni, spe­cjalną bie­li­znę uci­skową. Jeśli Twój orga­nizm będzie wyma­gał dodat­ko­wych dzia­łań poza­bie­go­wych, na pewno powie ci o tym Twój lekarz pro­wa­dzący.

Wybierz go już dziś, nie cze­kaj – umów się na wizytę w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski.