ZABIEG PRP-LIKE THERAPY

Skóra zarówno kobiet, jak i męż­czyzn z wie­kiem traci jędr­ność, ela­stycz­ność i sprę­ży­stość, ponadto poja­wiają się plamy i prze­ba­rie­nia pig­men­ta­cyjne oraz zmiany będące skut­kiem nie­pra­wi­dło­wego rogo­wa­ce­nia. Na postęp pro­ce­sów sta­rze­nia się skóry wpływa wiele czyn­ni­ków: m. in geny, czę­sta eks­po­zy­cja na słońce, śro­do­wi­sko w któ­rym żyjemy, stres, hor­mony oraz kosme­tyki i pre­pa­raty, któ­rymi pie­lę­gnu­jemy i zabez­pie­czamy skórę. PRP-like the­rapy jest to zabieg, który opiera swoje dzia­ła­nie na wła­ści­wo­ściach pep­tydu W3 i GHK-Cu. Remo­de­lują one skórę, przy­wra­cają jej świeży i młody wygląd, a także spły­cają drobne zmarszczki. Pre­pa­raty uży­wane pod­czas zabiegu zawie­rają dwa dobro­czynne oleje. Pierw­szy to bio-olej chia, który jest bogaty w omega‑3 i 6 oraz wita­minę E, przez co działa anty­ok­sy­da­cyj­nie i prze­ciw­za­pal­nie, a także nawilża, natłusz­cza i uela­stycz­nia skórę. Drugi z nich to olej INCA INCHI – skarb Inków, który działa prze­ciw­zmarszcz­kowo i zapew­nia aksa­mitne wykoń­cze­nie.  Zabieg połą­czony jest ze stem­plo­wa­niem frak­cyj­nym, które, poprzez kon­tro­lo­wane uszko­dze­nie skóry, pobu­dza ją do natu­ral­nej rege­ne­ra­cji.

Wska­za­nia do zabiegu PRP-like The­rapy:

 • pro­fi­lak­tyka prze­ciw­sta­rze­niowa
 • odmła­dza­nie i lifting twa­rzy
 • poprawa owalu twa­rzy
 • skóra wyma­ga­jąca szyb­kiej i total­nej rege­ne­ra­cji
 • tera­pia pod­trzy­mu­jąca efekty zabie­gów z medy­cyny este­tycz­nej
 • utrata gęsto­ści skóry

Cennik

ZabiegCena
Zabieg Pep­tide The­rapy250 zł
Pakiet zabie­gów Pep­tide The­rapy (3 zabiegi/5 zabie­gów)650 zł/1050 zł
zabieg na twarz - odmladzanie
rewitalizacja twarzy

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są prze­ciw­wska­za­nia do wyko­na­nia zabiegu?

 • trą­dzik – wów­czas bez­względ­nie nie sto­su­jemy mikro­na­kłu­wa­nia w miej­scach wystę­po­wa­nia aktyw­nych zmian trą­dzi­ko­wych, ponie­waż spo­wo­duje to zwięk­sze­nie ilo­ści ognisk zapal­nych poprzez roz­prze­strze­nie­nie się bak­te­rii na inne obszary skóry
 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi
 • cho­roby grzy­bi­cze, bak­te­ryjne czy wiru­sowe skóry
 • reak­cja aler­giczna na tytan lub nikiel
 • twar­dzina skóry
 • nowo­twór
 • ciąża

Jaki jest czas trwa­nia zabiegu?

Zabieg trwa około 90 min.

Czy mogę po zabiegu nało­żyć maki­jaż?

Bez­po­śred­nio po zabiegu nie zaleca się nakła­da­nia maki­jażu. Jest to moż­liwe dopiero następ­nego dnia.

Czy mogę wyjść na słońce po zabiegu?

Tak, konieczna jest jed­nak foto­pro­tek­cja (pre­pa­rat z mini­mum 30 SPF).

Czy zabieg jest bole­sny?

Ele­men­tem zabiegu, który może wywo­ły­wać u pacjenta pewien dys­kom­fort, jest mikro­na­kłu­wa­nie; sto­pień nasi­le­nia bólu jest jed­nak kwe­stią indy­wi­du­alną.

Ile potrzeba zabie­gów, aby efekt był satys­fak­cjo­nu­jący?

Już po pierw­szym zabiegu widzimy i czu­jemy, że skóra jest w lep­szym sta­nie, jed­nak naj­lep­sze efekty uzy­skuje się po 3–5 zabie­gach, wyko­na­nych w odstę­pach 2–3 tygo­dni.

Czy bez­po­śred­nio po zabiegu mogę upra­wiać sport?

Po wyko­na­niu zabiegu zaleca się uni­ka­nie inten­syw­nego wysiłku, siłowni, basenu oraz sauny przez okres 24 godzin.

Jak będę wyglądał/wyglądała po zabiegu?

Skóra twa­rzy, szyi i dekoltu jest zaczer­wie­niona. Stan ten ustę­puje jed­nak po upły­wie 24–48 godzin. Mogą powstać mikro­strupki, które wyni­kają z kon­tro­lo­wa­nego uszko­dze­nia naskórka. Pod maki­ja­żem stają się one jed­nak nie­wi­doczne. Skóra po zabiegu może bar­dzo deli­kat­nie się złusz­czać.

Na czym polega zabieg PRP-LIKE THERAPY?