ZABIEG CARBO THERAPY

karboksyterapia - bydgoszcz

Czym jestem  zabieg CARBO V THERAPY?

Jest to sku­teczne lecze­nie z efek­tem kar­bok­sy­te­ra­pii, które wyko­rzy­stuje wspoł­dzia­ła­nie argi­niny, pep­tydu remo­de­lu­ją­cego skórę oraz aktyw­nej postaci kwasu ksy­me­ny­no­wego. Argi­nina i kwas ksy­me­ny­nowy popra­wiają mikro­krą­że­nie, zwięk­szają dotle­nie­nie skóry i jej odży­wie­nie. Zabieg sty­mu­luje i remo­de­luje tkankę, przy­wra­ca­jąc jej wła­ściwą rzeźbę, jędr­ność oraz ela­stycz­ność. Wzmoc­nie­nie efektu dzia­ła­nia tych sub­stan­cji zapew­nia spe­cjalny pep­tyd o wła­ści­wo­ściach odbu­do­wu­ją­cych i popra­wia­ją­cych owal twa­rzy w stre­fie „V”. Skóra twa­rzy, szyi i dekoltu po zabiegu jest opty­mal­nie dotle­niona, napięta i nawil­żona.  Carbo The­rapy to dosko­nała bez­in­wa­zyjna alter­na­tywa dla nici liftu­ją­cych. Zabieg połą­czony jest z mikro­na­kłu­wa­niem skóry spe­cjal­nym stem­pel­pe­nem (dłu­gość igie­łek waha się od 0,25 mm do 2,5 mm), dla­tego może wystą­pić deli­katne zaczer­wie­nie­nie obszaru, na któ­rym wyko­nano zabieg. Ustę­puje ono zwy­kle po upły­wie 24–48 godzin.

Dla kogo jest prze­zna­czone CARBO V THERAPY?

Jest to ide­alny zabieg dla skóry:

 • pozba­wio­nej jędr­no­ści i świe­żego wyglądu
 • sza­rej i zmę­czo­nej
 • wyma­ga­ją­cej odży­wie­nia
 • z pierw­szymi ozna­kami sta­rze­nia
 • z zabu­rze­niami linii żuchwy i podwój­nym pod­bród­kiem

Cennik

Zabieg Carbo The­rapy-czas trwa­nia 1 zabiegu 90min Cena
1 zabieg200 zł
3 zabiegi550 zł
Zabieg PRP-like the­rapy-czas trwa­nia 1 zabiegu 90min Cena
1 zabieg250 zł
3 zabiegi650 zł
karboksyterapia - Bydgoszcz
Carbo V Therapy - opinie

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są prze­ciw­wska­za­nia do wyko­na­nia zabiegu?

 • trą­dzik wów­czas bez­względ­nie nie sto­su­jemy mikro­na­kłu­wa­nia w miej­scach wystę­po­wa­nia aktyw­nych zmian trą­dzi­ko­wych, ponie­waż spo­wo­duje to zwięk­sze­nie ilo­ści ognisk zapal­nych poprzez roz­prze­strze­nie­nie się bak­te­rii na inne obszary skóry.
 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi
 • cho­roby grzy­bi­cze, bak­te­ryjne czy wiru­sowe skóry
 • reak­cja aler­giczna na tytan lub nikiel
 • twar­dzina skóry
 • nowo­twór
 • ciąża

Jaki jest czas trwa­nia zabiegu?

Zabieg trwa około 90 min.

Czy po zabiegu mogę nało­żyć maki­jaż?

Bez­po­śred­nio po zabiegu nie zaleca się nakła­da­nia maki­jażu, jest to moż­liwe dopiero następ­nego dnia.

Czy mogę wyjść na słońce po zabiegu?

Tak, konieczna jest jed­nak foto­pro­tek­cja (pre­pa­rat z mini­mum 30 SPF).  

Czy zabieg jest bole­sny?

Ele­men­tem zabiegu, który może wywo­ły­wać u pacjenta pewien dys­kom­fort, jest mikro­na­kłu­wa­nie; sto­pień nasi­le­nia bólu jest jed­nak kwe­stią indy­wi­du­alną.

Ile zabie­gów potrze­buję?

Już po pierw­szym zabiegu widzimy i czu­jemy, że skóra jest w lep­szym sta­nie, jed­nak naj­lep­sze efekty uzy­skuje się po 3–5 zabie­gach, wyko­na­nych w odstę­pach 2–3 tygo­dnio­wych.

Czy mogę upra­wiać sport bez­po­śred­nio po zabiegu?

Po wyko­na­niu zabiegu zaleca się uni­ka­nie inten­syw­nego wysiłku, basenu oraz sauny przez okres 24 godzin.