TERAPIA LAMPĄ DERMALUX LED

Czym jest lampa Der­ma­lux LED?

Jest to nowo­cze­sne urzą­dze­nie sto­so­wane w naszym cen­trum do foto­te­ra­pii świa­tłem LEDFoto­te­ra­pia Der­ma­lux LED to nie­in­wa­zyjny, bez­bo­le­sny, a wręcz relak­su­jący zabieg, bazu­jący na wyko­rzy­sta­niu ener­gii świa­tła o trzech dłu­go­ściach:

-świa­tło czer­wone, czyli DERMALUX RED LIGHT: odmła­dza skórę, wpły­wa­jąc na poprawę jej struk­tury oraz wzmac­nia jędr­ność skóry, sty­mu­lu­jąc pro­duk­cję kola­genu i ela­styny;
-świa­tło nie­bie­skie DERMALUX BLUE LIGHT:  znacz­nie przy­spie­sza wchła­nia­nie się sinia­ków i obrzę­ków; dodat­kowo redu­kuje ilość bak­te­rii wywo­łu­ją­cych trą­dzik, zmniej­sza­jąc  widocz­ność zmian i poma­ga­jąc unik­nąć ponow­nych nasi­leń obja­wów;
-bli­ska pod­czer­wień DERMALUX NEAR-INFRARED LIGHT: dostar­cza dodat­ko­wych korzy­ści, odmła­dza­jąc skórę i redu­ku­jąc pig­men­ta­cję; przy­czy­nia się też do szyb­szego goje­nia się skóry, reduk­cji sta­nów zapal­nych oraz bólu.

Der­ma­lux® to wyróż­niony pre­sti­żową nagrodą "The Aesthe­ti­cA­wards 2013–2014" oraz "The Aesthe­ti­cA­wards 2014–2015" inno­wa­cyjny sys­tem wyko­rzy­sty­wany do foto­te­ra­pii. Foto­te­ra­pia, zwana ina­czej świa­tło­te­ra­pią lub też ledo­te­ra­pią,  opiera się na wie­lo­płasz­czy­zno­wym oddzia­ły­wa­niu pro­mieni świetl­nych na orga­nizm ludzki. Pod­sta­wo­wym zada­niem urzą­dze­nia jest zamiana ener­gii sło­necz­nej na ener­gię nie­zbędną pod­czas pro­ce­sów meta­bo­licz­nych. Sku­tecz­ność foto­te­ra­pii udo­wod­niono kli­nicz­nie

Jakie dzia­ła­nie ma lampa Der­ma­lux LED i dla kogo jest prze­zna­czona?

  • Pod­sta­wo­wym dzia­ła­niem, wyko­rzy­sty­wa­nym we współ­cze­snej medy­cy­nie este­tycz­nej i kosme­to­lo­gii, jest pobu­dza­nie funk­cji aktyw­nych komó­rek tkanki łącz­nej, czego skut­kiem jest sty­mu­lo­wa­nie pro­ce­sów napraw­czych i rege­ne­ra­cyj­nych skóry. Lampa uak­tyw­nia i wspiera pro­ces pro­duk­cji kola­genu i ela­styny w skó­rze, dzięki czemu wpływa na jej odmło­dze­nie, poprawę jędr­no­ści i napię­cia.
  • Der­ma­lux LED świet­nie spraw­dza się w tera­pii pacjen­tów po zabie­gach korek­cji nosa czy pla­styki powiek, a także  po PRP i lipo­fil­lingu twa­rzy, ponie­waż w znaczny spo­sób przy­spie­sza wchła­nia­nie się obrzę­ków i zasi­nień, które czę­sto są następ­stwem takich dzia­łań.
  • Lampa ta dedy­ko­wana jest dla osób bory­ka­ją­cych się z trą­dzi­kiem pospo­li­tym, różo­wa­tym, łusz­czycą, wypry­skami na skó­rze i wszel­kimi sta­nami zapal­nymi skóry.
  • Tera­pia lampą przy­spie­sza pro­cesy goje­nia i łago­dzi ból.

Dla poprawy efek­tów warto połą­czyć foto­te­ra­pię z  innymi zabie­gami takimi jak peelingi skóry, mezo­te­ra­pia igłowa, mikro­na­kłu­wa­nie.

Cennik

Tera­pia lampą Der­ma­lux LED-czas trwa­nia jed­nego zabiegu 20minCena
1 zabieg 125 zł
6 zabie­gów-pakiet713 zł
12 zabie­gów-pakiet 1125 zł
Pakiet tera­peu­tyczny z vit.c lub kola­ge­nemCena
1 zabieg 160 zł
6 zabie­gów-pakiet912 zł
12 zabie­gów-pakiet 1440 zł

Najczęściej zadawane pytania

Jakie scho­rze­nia skóry można leczyć foto­te­ra­pią LED Der­ma­lux?

Udo­wod­niono kli­nicz­nie, że Der­ma­lux niwe­luje trą­dzik pospo­lity i różo­waty, odmła­dza skórę i leczy cho­roby zapalne skóry takie jak łusz­czyca. Pod­czas badań kli­nicz­nych tera­pią LED wyka­zano inne efekty takie jak poprawa znisz­czo­nej przez słońce skóry, reduk­cja pig­men­ta­cji, zmniej­sze­nie porów otwar­tych i wypry­sków.

Czy ist­nieją jakieś skutki uboczne?

Ponad 1700 prze­pro­wa­dzo­nych badań kli­nicz­nych nie wyka­zało poważ­nych, nie­ko­rzyst­nych skut­ków. Nie ist­nieje ryzyko podraż­nie­nia lub prze­stoju, które mogą być zwią­zane ze sto­so­wa­niem inwa­zyj­nych pro­ce­dur.

Czy Der­ma­lux LED jest bez­pieczny?

Der­ma­lux to lecze­nie nie­ter­miczne, które nie obej­muje wpływu szko­dli­wych dłu­go­ści fal UV i dla­tego nie może uszko­dzić tkanki skóry lub spo­wo­do­wać świa­tło­czu­ło­ści. Kli­nicz­nie udo­wod­niono, że jest dobrze tole­ro­wany przez wszyst­kie typy skóry, w tym przez ciem­niej­szą i bar­dziej wraż­liwą skórę.

Co uwzględ­nia Foto­te­ra­pia Der­ma­lux?

Foto­te­ra­pia Der­ma­lux to nie­in­wa­zyjne i bez­bo­le­sne lecze­nie, które gene­ruje uczu­cie relaksu i dobrego samo­po­czu­cia pod­czas odmła­dza­nia skóry. Eks­po­zy­cja na świa­tło zwięk­sza poziom sero­to­niny, co z kolei powo­duje reduk­cję stresu, napię­cia i bólu głowy. Nie­któ­rzy pacjenci zgła­szają uczu­cie łagod­nego cie­pła, co zwią­zane jest z pobu­dze­niem krą­że­nia krwi.

Zaży­wam leki prze­pi­sane przez leka­rza lub suple­menty. Czy mogę sko­rzy­stać z foto­te­ra­pii Der­ma­lux LED?

Ist­nieją pewne oko­licz­no­ści, które są prze­ciw­wska­za­niem do wyko­na­nia zabiegu. Nie­które leki czy suple­menty, a nawet her­batki zio­łowe mogą powo­do­wać świa­tło­czu­łość, czego rezul­ta­tem są nie­po­żą­dane reak­cje skóry. Ponie­waż bez­pie­czeń­stwo i kom­fort są naszymi prio­ry­te­tami, dla­tego nie­zbędne jest poin­for­mo­wa­nie leka­rza w cza­sie kon­sul­ta­cji o wszel­kich cho­ro­bach pacjenta, zaży­wa­nych przez niego lekach i sto­so­wa­nym lecze­niu.

Czy opalę się pod­czas foto­te­ra­pii lampą Der­ma­lux LED?

Nie. Foto­te­ra­pia Der­ma­lux LED nie emi­tuje żad­nych szko­dli­wych pro­mieni UV, które sty­mu­lują mela­ninę w skó­rze, aby wywo­łać efekt „opa­le­ni­zny”. Tera­pia świa­tłem pobu­dza krą­że­nie krwi, dzięki czemu skóra zyskuje zdrowy i pro­mienny wygląd.

Czy tera­pia świa­tłem Der­ma­lux LED ini­cjuje wytwa­rza­nie wit. D?

Nie. Pro­duk­cja wita­miny D jest wyzwa­lana przez eks­po­zy­cję na pro­mie­nio­wa­nie UV, które kon­wer­tuje cho­le­ste­rol znaj­du­jący się natu­ral­nie w orga­ni­zmie w wit. D3.

Czy bez­po­śred­nio po zabiegu można nało­żyć maki­jaż?

Tak. W nie­któ­rych przy­pad­kach po lecze­niu należy zasto­so­wać odpo­wied­nie pre­pa­raty do pie­lę­gna­cji skóry, następ­nie można nało­żyć deli­katny maki­jaż.

Ile zabie­gów potrze­buję, aby osią­gnąć pożą­dany efekt?

Liczba zabie­gów uza­leż­niona jest od kon­dy­cji i typu skóry pacjenta oraz jego wieku. Zabiegi pod­jęte w krót­kich odstę­pach czasu będą dawały opty­malne rezul­taty; zaleca się rów­nież uzu­peł­nie­nie tej tera­pii odpo­wied­nią domową pie­lę­gna­cją. Każdy plan tera­pii jest usta­lany indy­wi­du­al­nie.

Czy mogę wyjść na słońce po zabiegu?

Tak. Der­ma­lux LED nie powo­duje świa­tło­czu­ło­ści, to to bez­pieczny zabieg. W rze­czy­wi­sto­ści jest on szcze­gól­nie korzystny po eks­po­zy­cji na słońce, ponie­waż wzmac­nia i rege­ne­ruje skórę  uszko­dzoną przez pro­mie­nio­wa­nie UV.

Jak długo trwa typowy cykl lecze­nia?

Jest to kwe­stia indy­wi­du­alna, jed­nak więk­szość tera­pii zamyka się w 6–9 zabie­gach trwa­ją­cych po 20–30 minut przez ponad 3 tygo­dnie. Pacjent wraz z kosme­to­lo­giem ustala zakres i ilość zabie­gów.

Terapia lampą Dermalux LED w Centrum Medycznym Bieńkowski