ZABIEG PEPTIDE THERAPY

Pep­tide The­rapy jest to zabieg pobu­dza­jący skórę do inten­syw­nej pro­duk­cji fibro­bla­stów, prze­zna­czony dla osób któ­rych skóra ma pierw­sze oznaki sta­rze­nia. Tera­pia pep­ty­dami połą­czona z mikro­na­kłu­wa­niem skóry wygła­dza zmarszczki mimiczne, drobne bruzdy oraz popra­wia nawil­że­nie i ela­stycz­ność skóry.Koktajle pep­ty­dowe wło­skiej firmy Velu­derm to pro­dukty pro­fe­sjo­nalne z potwier­dzo­nym dzia­ła­niem. Aktywne pep­tydy w połą­cze­niu z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym przy­wra­cają nor­malne funk­cjo­no­wa­nie macie­rzy poza­ko­mór­ko­wej, która jest bio­fi­zycz­nym fil­trem kon­tro­lu­ją­cym prze­ka­zy­wa­nie skład­ni­ków odżyw­czych i pro­duk­tów odpa­do­wych, media­to­rów i wszel­kich innych sub­stan­cji ze śro­do­wi­ska do komórki. Jakość struk­tury gwa­ran­tuje pra­wi­dłowe funk­cjo­no­wa­nie komó­rek skóry, dla­tego jej pod­sta­wową funk­cją fizjo­lo­giczną jest fil­tro­wa­nie róż­nych sub­stan­cji. Dzięki zabie­gowi Pep­tide The­rapy popra­wisz kon­dy­cję swo­jej skóry.

Wska­za­nia do zabiegu Pep­tide The­rapy:

 • matowa i zmę­czona skóra
 • sucha skóra
 • drobne bruzdy
 • pierw­sze objawy sta­rze­nia się skóry
 • chęć pod­trzy­ma­nia efektu zabiegu z zakresu medy­cyny este­tycz­nej
 • skóra wyma­ga­jąca rewi­ta­li­za­cji i odży­wie­nia

Cennik

Rodzaj zabieguCena
Zabieg Pep­tide The­rapy250 zł
Pakiet zabie­gów Pep­tide The­rapy (3 zabiegi/5 zabie­gów)650zł/1050zł

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są prze­ciw­wska­za­nia do wyko­na­nia zabiegu?

 • trą­dzik – wów­czas bez­względ­nie nie sto­su­jemy mikro­na­kłu­wa­nia w miej­scach wystę­po­wa­nia aktyw­nych zmian trą­dzi­ko­wych, ponie­waż spo­wo­duje to zwięk­sze­nie ilo­ści ognisk zapal­nych poprzez roz­prze­strze­nie­nie się bak­te­rii na inne obszary skóry 
 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi 
 • cho­roby grzy­bi­cze, bak­te­ryjne czy wiru­sowe skóry 
 • reak­cja aler­giczna na tytan lub nikiel 
 • twar­dzina skóry 
 • nowo­twór 
 • ciąża

Czy po zabiegu mogę nało­żyć maki­jaż?

Bez­po­śred­nio po zabiegu nie zaleca się nakła­da­nia maki­jażu. Jest to moż­liwe dopiero następ­nego dnia.

Jaki jest czas trwa­nia zabiegu?

Zabieg trwa około 80 min.

Czy zabieg jest bole­sny?

Ele­men­tem zabiegu, który może wywo­ły­wać u pacjenta pewien dys­kom­fort, jest mikro­na­kłu­wa­nie; sto­pień nasi­le­nia bólu jest jed­nak kwe­stią indy­wi­du­alną.

Czy mogę udać się na tre­ning po zabiegu?

Po wyko­na­niu zabiegu zaleca się uni­ka­nie inten­syw­nego wysiłku, siłowni, basenu oraz sauny przez okres 24 ‑48 godzin. 

Jak skóra wygląda bez­po­śred­nio po zabiegu?

Skóra twa­rzy, szyi i dekoltu jest zaczer­wie­niona. Stan ten ustę­puje jed­nak po upły­wie 24–48 godzin. Mogą powstać mikro­strupki, które wyni­kają z kon­tro­lo­wa­nego uszko­dze­nia naskórka. Pod maki­ja­żem stają się one jed­nak nie­wi­doczne. Skóra po zabiegu może bar­dzo deli­kat­nie się złusz­czać.