Peeling Kawitacyjny

peeling kwasami

Peeling kawi­ta­cyjny bez­bo­le­śnie złusz­cza i oczysz­cza skórę. Wyko­nuje się go na wil­got­nej skó­rze za pomocą  przy­po­mi­na­ją­cego szpa­tułkę urzą­dze­nia, które wytwa­rza fale ultra­dź­wię­kowe. Z wody powstają mikro­pę­che­rzyki, które gwał­tow­nie pękają, roz­bi­ja­jąc tym samym mar­twe komórki rogo­wej war­stwy naskórka. Odsło­nięte zostają młod­sze i zdrow­sze war­stwy skóry, które będą łatwiej wchła­niać sub­stan­cje odżyw­cze.

Po peelingu kawi­ta­cyj­nym przez ok. 3 tygo­dnie należy chro­nić skórę kre­mem z fil­trem min. SPF 20.

Efek­tami tego zabiegu są m.in.

- dogłębne oczysz­cze­nie skóry,
– likwi­da­cja mar­twego naskórka,
– dotle­nie­nie skóry,
– pobu­dze­nie krą­że­nia krwi i limfy,
– spły­ce­nie blizn,
– roz­ja­śnie­nie prze­bar­wień.

Dla osią­gnię­cia jak naj­lep­szych rezul­ta­tów dobrze jest powta­rzać ten zabieg co 4–6 tygo­dni w okre­sie od wrze­śnia do kwiet­nia.

Peeling kawi­ta­cyjny trwa od ok. 30 do ok. 60 minut. Naj­le­piej przyjść na niego bez maki­jażu.

  1. Kosme­tyczka naj­pierw prze­mywa skórę toni­kiem lub żelem. Cza­sem także, aby wzmoc­nić koń­cowe rezul­taty, wyko­nuje naj­pierw peeling ziar­ni­sty.
  2. Następ­nie kosme­tyczka nakłada na skórę serum i roz­po­czyna prze­su­wać po niej szpa­tułką emi­tu­jącą fale ultra­dź­wię­kowe. Zda­rza się, że towa­rzy­szy temu deli­katne łasko­ta­nie lub dra­pa­nie, ale nie jest ono bole­sne.
  3. Oczysz­cza­niu są pod­da­wane kolejne par­tie skóry. Szcze­gólną uwagę poświęca się obsza­rom naj­bar­dziej pro­ble­ma­tycz­nym, czyli nosowi i bro­dzie.
  4. Zabieg koń­czy się zazwy­czaj nało­że­niem maseczki nawil­ża­ją­cej lub mikro­ma­sa­żem.

Cennik

Peeling Kawi­ta­cyjnyCena
Twarz + szyja50 zł
Twarz + szyja + maska90 zł
Twarz + szyja + dekolt60 zł
Twarz + szyja + dekolt + maska100 zł

Najczęściej zadawane pytania

Dla kogo prze­zna­czony jest zabieg?

Każda skóra, nawet wraż­liwa, od czasu do czasu wymaga złusz­cze­nia wierzch­niej war­stwy mar­twego naskórka. Dzięki temu wszel­kie zabiegi pie­lę­gna­cyjne i kosme­tyki mają szansę wnik­nąć w głąb komó­rek i odpo­wied­nio na nie oddzia­ły­wać.

Peeling kawi­ta­cyjny pole­cany jest przede wszyst­kim oso­bom zma­ga­ją­cym się z trą­dzi­kiem pospo­li­tym i różo­wa­tym, wągrami i zaskór­ni­kami. W przy­padku cery tłu­stej i mie­sza­nej zmniej­sza wydzie­la­nie sebum i świe­ce­nie się skóry, prze­su­szo­nej zaś doda bla­sku. Regu­lar­nie sto­so­wany pomoże roz­ja­śnić prze­bar­wie­nia.