OCZYSZCZANIE WODOROWE

Czym jest oczysz­cza­nie wodo­rowe?

Naj­now­sza tech­no­lo­gia wyko­rzy­stu­jąca aktywny wodór, która jest w sta­nie kon­ku­ro­wać z oczysz­cza­niem manu­al­nym. Skóra pod­da­wana jest dzia­ła­niu pęche­rzy­ków wodoru zawar­tych w stru­mie­niu wody o pod­wyż­szo­nym ciśnie­niu, towa­rzy­szy pro­ces elek­tro­po­ra­cji ultra­dź­wię­kami. Impulsy elek­tryczne otwie­rają w głębi skóry mikro­ka­nały, wspo­ma­ga­jące wpro­wa­dza­nie sub­stan­cji aktyw­nych, co pozwala na bar­dziej sku­teczne odży­wie­nie naskórka.

Dzięki zabie­gom z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii aktyw­nego wodoru, skóra staje się głę­boko nawil­żona oraz wygła­dzona. Pory zostają dogłęb­nie oczysz­czone, co wpływa na zmniej­sze­nie pro­ble­mów z trą­dzi­kiem oraz powsta­wa­nia zaskór­ni­ków. Zmniej­sza się rów­nież pro­duk­cja sebum, które w nad­mia­rze spra­wia, że nasza skóra staje się tłu­sta.

Dla kogo jest prze­zna­czony?

Z efek­tów zabiegu mogą korzy­stać osoby w każ­dym wieku, zarówno kobiety jak i męż­czyźni. Prze­zna­czony do prak­tycz­nie każ­dej skóry:

 • trą­dzi­ko­wej
 • naczyn­ko­wej
 • wraż­li­wej
 •  ato­powe
 • szcze­gól­nie pole­cany oso­bom chcą­cym neu­tra­li­zo­wać skutki sta­rze­nia, a także miesz­ka­ją­cym w dużych mia­stach, gdzie powie­trze jest bar­dzo zanie­czysz­czone i nega­tyw­nie wpływa na stan skóry


Cennik

Oczysz­cza­nie wodo­rowe (zale­cane jest wyko­na­nie serii 3–5 zabie­gów w odstę­pach 4 tygo­dni)Cena
Twarz200 zł

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są prze­ciw­wska­za­nia do wyko­na­nia zabiegu?

 • cho­roby skórne takie jak opryszczka,
 •  naru­szona cią­głość skóry,
 • cho­roby wewnętrzne (cukrzyca, nowo­twór, zabu­rze­nia neu­ro­lo­giczne, aler­gia, aktywna infek­cja)
 • ciąża i kar­mie­nie pier­sią,
 • obec­ność urzą­dzeń typu apa­rat słu­chowy, roz­rusz­nik serca,
 • nad­wraż­li­wość na prąd elek­tryczny.

Jakie są wska­za­nia do zabiegu?

 • prze­ciw­dzia­ła­nie sta­rze­niu skóry (neu­tra­li­za­cja wol­nych rod­ni­ków, ujędr­nie­nie i odmło­dze­nie skóry),
 • pro­blemy skórne (tj. trą­dzik, zaskór­niki, zwięk­szona pro­duk­cja sebum, cera naczyn­kowa),
 • dogłębne oczysz­cze­nie i odświe­że­nie skóry,
 • rege­ne­ra­cja skóry nara­żo­nej na zanie­czysz­cze­nia znaj­du­jące się w miej­skim powie­trzu,
 • reduk­cja zmarsz­czek w oko­li­cach oczu, efektu opuch­nię­cia oraz likwi­da­cja cieni pod oczami.