MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

Mikro­der­ma­bra­zja dia­men­towa – czym jest?

Mikro­der­ma­bra­zja dia­men­towa to zabieg mecha­nicz­nego złusz­cza­nia wierzch­nich warstw naskórka. Jest nieco bar­dziej popu­larna od mikro­der­ma­bra­zji tle­no­wej i korun­do­wej. Wszystko dla­tego, że sta­nowi wer­sję sku­teczną i jed­no­cze­śnie deli­katną. Dzięki takim zale­tom, na tego rodzaju zabieg mogą zgło­sić się osoby nawet ze skórą wraż­liwą czy aler­giczną.

Wyko­rzy­stu­jąc urzą­dze­nie wypo­sa­żone w dia­men­towe gło­wice, kosme­to­log jest w sta­nie usu­nąć mar­twe komórki naskórka zale­ga­jące na powierzchni skóry, tym samym popra­wia­jąc jej wygląd. Wszystko przez pobu­dza­nie fibro­bla­stów do syn­tezy nowego kola­genu i ela­styny przez co skóra staje się jędrna i ela­styczna.

Pod­su­mo­wu­jąc, mikro­der­ma­bra­zja dia­men­towa jest zabie­giem wyłącz­nie sto­so­wa­nym do poprawy wyglądu skóry. Mimo to nie bra­kuje chęt­nych na jej wyko­ny­wa­nie.

Mikro­der­ma­bra­zja dia­men­towa – prze­bieg zabiegu

Zabieg mikro­der­ma­bra­zji należy roz­po­cząć od prze­pro­wa­dze­nia z klientką wywiadu doty­czą­cego stanu skóry oraz trybu życia jaki pro­wa­dzi. Należy wyklu­czyć rów­nież wszyst­kie prze­ciw­wska­za­nia. Kolej­nym kro­kiem jest wyko­na­nie dema­ki­jażu skóry, czyli dokładne oczysz­cze­nie jej z nad­miaru sebum, kosme­ty­ków i zanie­czysz­czeń pocho­dzą­cych ze śro­do­wi­ska zewnętrz­nego.

Następ­nie prze­cho­dzimy do naj­waż­niej­szego etapu jakim jest wyko­na­nie kon­tro­lo­wa­nego peelingu skóry – mikro­der­ma­bra­zji. Celem tego rodzaju zabiegu jest złusz­cze­nie wierzch­nich warstw naskórka zale­ga­ją­cych na powierzchni skóry, a także mocne odświe­że­nie. Jej odnowa oraz rege­ne­ra­cja wynika z pobu­dza­nia komó­rek skóry (fibro­bla­stów) do syn­tezy nowego kola­genu i ela­styny. W wyniku tego skóra oprócz tego, że staje się gładka zyskuje rów­nież jędr­ność i ela­stycz­ność. Efekt złusz­cza­nia może zni­we­lo­wać defekty skóry w postaci prze­bar­wień, zmniej­szyć zmarszczki oraz zni­we­lo­wać oznaki trą­dziku pospo­li­tego.

Zabieg mikro­der­ma­bra­zji można wzbo­ga­cić o ele­menty moc­niej­szego odży­wie­nia skóry wyko­rzy­stu­jąc do tego dzia­ła­nie ultra­dź­wię­ków. Po takim złusz­cza­niu skóra jest ide­al­nie przy­go­to­wana na absorp­cję skład­ni­ków aktyw­nych z apli­ko­wa­nych kosme­ty­ków. Wów­czas efekty stają się jesz­cze bar­dziej widoczne.

Zalety mikro­der­ma­bra­zji:

 • bez­pieczna, ponie­waż kon­tro­lo­wana jest głę­bo­kość złusz­cza­nia naskórka
 • nie ma ogra­ni­czeń co do wieku klienta/klientki
 • moż­li­wość dość czę­stego powta­rza­nia zabiegu
 • bez­bo­le­sność

Mikro­der­ma­bra­zja dia­men­towa – efekty

Mikro­der­ma­bra­zja dia­men­towa, choć nie należy do głę­bo­kich złusz­czań i inwa­zyj­nych zabie­gów kosme­tycz­nych, może przy­nieść spek­ta­ku­larne efekty dla naszej skóry. Już po pierw­szej wizy­cie skóra staje się roz­ja­śniona i gładka. Z kolei dodat­kowe wzbo­ga­ce­nie zabiegu o wpro­wa­dze­nie aktyw­nych związ­ków w głąb skóry sprawi, że zosta­nie ona nawil­żona oraz odży­wiona i zre­ge­ne­ro­wana.

Mikro­der­ma­bra­zję warto wyko­ny­wać w całej serii, która zagwa­ran­tuje lep­szy i trwal­szy efekt niż poje­dyn­czy zabieg. Obej­muje ona 4–6 zabie­gów wyko­ny­wa­nych w odstę­pach około 3 tygo­dni.

Cennik

Mikro­der­ma­bra­zja dia­men­towaCena
Twarz100 zł
Twarz (wraz z maską)120 zł
Twarz (wraz z maską i sonoforezą+ampułka wybra­nego serum)200 zł
Twarz + szyja + dekolt (wraz z maską)240 zł
Plecy150 zł

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są prze­ciw­wska­za­nia do wyko­na­nia zabiegu?

 • łusz­czyca
 • zna­miona
 • grzy­bica skóry
 • cera naczy­niowa
 • trą­dzik różo­wawy
 • nowo­twory skóry
 • trą­dzik krost­kowy, ropo­wi­czy
 • skłon­ność do bli­znow­ców
 • prze­rwana cią­głość skóry
 • lecze­nie trą­dziku pospo­li­tego (anty­bio­tyki, reti­no­idy)

Jakie są wska­za­nia do zabiegu?

 • rądzik pospo­lity (grud­kowy, zaskór­ni­kowy)
 • roz­sze­rzone pory
 • łojo­tok skóry
 • bli­zny
 • prze­bar­wie­nia
 • roz­stępy
 • rogo­wa­ce­nie około miesz­kowe
 • wiot­kość skóry