plastyka powiek - forum

Korekta uszu i nosa – nadaj pożądany kształt małżowinie i nosowi dzięki zabiegom chirurgii estetycznej!

Kom­pleksy, wyni­ka­jące z braku akcep­ta­cji naszego wyglądu, potra­fią zruj­no­wać nam życie. Pró­bu­jemy z nimi wal­czyć, ale cza­sem sła­bo­ści nas poko­nują. Jeste­smy smutni i uni­kamy kon­tak­tów z innymi ludżmi. Jeżeli przy­czyną naszego samo­po­czu­cia jest nie­wła­ściwy kształt nosa czy odsta­jące uszy, warto zli­kwi­do­wać ten pro­blem raz na zawsze. Sku­teczne zabiegi chi­rur­giczne w byd­go­skim Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski pozwolą nam przy­wró­cić pew­ność sie­bie i satys­fak­cję z wyglądu.

Kształtne uszy po korekcie

Medy­cyna este­tyczna od lat stara się przyjść z pomocą pacjen­tom, dla któ­rych defekt w budo­wie mał­żo­winy usznej sta­nowi pro­blem. W byd­go­skim Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski korektę mał­żo­win usznych wyko­nuje się w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, a zabieg  trwa około dwóch godzin i nie wymaga póź­niej­szej hospi­ta­li­za­cji. Ponie­waż zabie­gowi pod­dają się też dzieci, trzeba je do tego pro­cesu przy­go­to­wać pod kątem psy­cho­lo­gicz­nym. Zresztą zarówno one, jak i doro­śli muszą roz­po­cząć tera­pię od roz­mowy ze spe­cja­li­stą, który wyja­śni, jak trzeba się do zabiegu przy­go­to­wać (konieczne bada­nia), jak on wygląda i do jakich zale­ceń poza­bie­go­wych pacjent musi się dosto­so­wać. Korek­cja uszu zaczyna się od prze­cię­cia skóry na tyl­nej powierzchni mał­żo­winy usznej, następ­nie lekarz prze­pro­wa­dza­jący zabieg odsła­nia chrząstki. W trak­cie dzia­łań tera­peu­tycz­nych mode­luje on chrząstkę mał­żo­winy i sto­suje szwy sta­bi­li­zu­jące jej kształt. Następ­nie zszywa się ranę skórną i zakłada opa­tru­nek. Pacjent po zabiegu może odczu­wać nie­wielki ból, który z cza­sem mija. Po tygo­dniu od zabiegu pacjent przy­cho­dzi do kli­niki na wizytę kon­tro­lną, a przez kolej­nych kilka tygo­dni od zabiegu musi chro­nić uszy przed ura­zami.

Piękny nos – piękna twarz

Skoro zadba­li­śmy o uszy, warto zająć się naszym nosem, zwłasz­cza gdy jest za duży, za mały lub prze­krzy­wiony i nie­pa­su­jący do fizjo­no­mii. Pod­czas ope­ra­cji nosa moż­liwe jest jego zmniej­sze­nie, zwę­że­nie lub skró­ce­nie. Tera­pia może obej­mo­wać cały nos lub jego część, wszystko zależy od ocze­ki­wań pacjenta. Zabie­gowi może pod­dać się każda osoba, któ­rej nos osią­gnął już swoją osta­teczną wiel­kość (około 15 roku życia), jeśli tylko speł­nia odpo­wied­nie warunki pod wzglę­dem stanu zdro­wia. Pod­czas ope­ra­cji lekarz wyko­nuje cię­cia wewnątrz noz­drzy lub na słupku nosa, cza­sami rów­nież na jego płat­kach. Jed­nak takie rany szybko się goją i nie zosta­wiają śla­dów. Ope­ra­cje prze­pro­wa­dzane są w znie­czu­le­niu ogól­nym lub miej­sco­wym. Aby przy­go­to­wać się do zabiegu, należy pamię­tać o pew­nych zasa­dach:

  • przez okres dwóch tygo­dni przed zabie­giem odsta­wiamy leki zabu­rza­jące krzep­nię­cie krwi,
  • na dwa tygo­dnie przed ope­ra­cją i sześć tygo­dni po niej rezy­gnu­jemy z pale­nia tyto­niu,
  • trzy dni przed ope­ra­cją nie pijemy alko­holu,
  • dwa tygo­dnie przed zabie­giem nie opa­lamy się,
  • przed zbie­giem przyj­mu­jemy Ruti­no­scor­bin lub Aescin (około 14 dni),
  • w dniu zabiegu przy­cho­dzimy do kli­niki na czczo i bez maki­jażu.

Także po zabiegu czeka pacjenta tro­chę wyrze­czeń, ale o zale­ce­niach poope­ra­cyj­nych musi pamię­tać, aby efekt był dla niego zado­wa­la­jący, a rekon­wa­le­scen­cja bez­pieczna.

Zabiegi – o czym należy pamiętać

Mimo że ope­ra­cje doty­czą róż­nych miejsc, trzeba mieć świa­do­mość, że przy­go­to­wa­nie do nich prze­biega podob­nie. Na początku, pod­czas pierw­szej wizyty, spe­cja­li­sta upew­nia się, że stan zdro­wia pacjenta umoż­li­wia wyko­na­nie zabiegu oraz jakie są ocze­ki­wa­nia zain­te­re­so­wa­nego. Przed zabie­giem trzeba wyko­nać nie­zbędne bada­nia, do któ­rych należą m.in.: mor­fo­lo­gia i płytki krwi, jono­gram, glu­koza, układ krzep­nię­cia, HBS-anty­gen i HCV-prze­ciw­ciała. Już dziś warto zapo­znać się z ofertą Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski, a także skon­sul­to­wać się z chi­rur­giem pla­stycz­nym i dowie­dzieć się wię­cej o korek­cie uszu i nosa.