operacja plastyczna uszu - forum

Szukasz skutecznego sposobu korekty małżowin usznych? Poznaj zabieg korekty uszu i odzyskaj pewność siebie!

Odsta­jące uszy sta­no­wią dla więk­szo­ści ludzi pro­blem natury psy­cho­lo­gicz­nej, szcze­gól­nie wśród mło­dzieży, ale ten trudny pro­blem dotyka rów­nież doro­słych. Defor­ma­cja mał­żo­win usznych może pro­wa­dzić do znacz­nego obni­że­nia jako­ści życia, zmniej­sze­nia poczu­cia wła­snej war­to­ści czy pogor­sze­nia wyni­ków w nauce. Dzieci z powodu pro­blemu odsta­ją­cych mał­żo­win usznych czę­sto bywają odrzu­cane przez kole­gów, zastra­szane i wyśmie­wane. U doro­słych, odsta­jące uszy bywają powo­dem ogrom­nych kom­plek­sów, spad­ków samo­po­czu­cia i samo­oceny. Czę­sto pro­wa­dzi to do izo­la­cji od spo­łe­czeń­stwa, pro­ble­mów w pracy i zamknię­cia się w sobie. Na szczę­ście chi­rur­gia pla­styczna zna­la­zła spo­sób na prze­pro­wa­dze­nie sku­tecz­nej korekty mał­żo­win usznych, czyli zabiegu, który pozwala osią­gnąć widoczne i sku­teczne rezul­taty.

Na czym polega zabieg?

Spe­cja­li­ści odpo­wia­dają, że w przy­padku dzieci bar­dzo ważne jest to, aby zostały sto­sow­nie przy­go­to­wane przez swo­ich rodzi­ców do zabiegu w aspek­cie psy­cho­lo­gicz­nym. Zabieg korekty uszu roz­po­czyna się od prze­cię­cia skóry z tyłu mał­żo­winy usznej, następ­nie spe­cja­li­sta odsła­nia chrząstki. Pod­czas tego zabiegu eks­perci mode­lują chrząstkę mał­żo­winy i zakła­dają szwy, które bez­piecz­nie sta­bi­li­zują jej kształt, następ­nie zszywa się ranę skórną i zakłada opa­tru­nek. Po około 5–7 dniach od zabiegu Pacjent poja­wia się na wizy­cie kon­tro­l­nej, a przez kolej­nych kilka tygo­dni powi­nien chro­nić uszy przed ura­zami.

Zalety zabiegu korekty uszu

Pro­ce­dura korekty odsta­ją­cych mał­żo­win usznych trwa bar­dzo krótko i pozo­sta­wia po sobie jedy­nie małą, pra­wie nie­zau­wa­żalną bli­znę. Wszystko prze­biega w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Ta drobna zmiana wize­runku może znacz­nie zmie­nić postrze­ga­nie samego sie­bie i pomóc pozbyć się kom­plek­sów, czyli odzy­skać pew­ność sie­bie na sto pro­cent! Warto pod­kre­ślić, że w kli­ni­kach na wyso­kim pozio­mie zabiegi wyko­ny­wane są tylko przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych chi­rur­gów pla­stycz­nych.

Poradnik pozabiegowy, czyli jak dbać o nowe, kształtne uszy?

  • Prze­strze­gaj zale­co­nych usta­lo­nych ter­mi­nów kon­tro­l­nych.
  • Sto­suj się do zale­ceń i sta­raj się nosić opa­tru­nek przez pięć dni po prze­pro­wa­dze­niu zabiegu, a opa­skę uci­skową w ciągu jed­nego dnia i nocy przez trzy tygo­dnie, przez kolejne osiem tygo­dni zakła­daj ją na noc.
  • Przyj­muj leki zale­cone przez spe­cja­li­stę.
  • Nie upra­wiaj spor­tów wyma­ga­ją­cych wysiłku fizycz­nego (aero­bic, ćwi­cze­nia na siłowni, fit­ness, pły­wa­nie, gry zespo­łowe) przez około sześć tygo­dni.
  • Nie korzy­staj z sola­rium, sauny i inten­syw­nego opa­la­nia się w ciągu sze­ściu mie­sięcy.
  • Uni­kaj spo­ży­wa­nia alko­holu i kawy przez kilka dni.
  • Ogra­nicz pale­nie papie­ro­sów.

Warto pod­kre­ślić, że po tym nowo­cze­snym zabiegu uzy­skamy nie tylko piękne, kształtne uszy – zabieg wyróż­nia się także bar­dzo krót­kim okre­sem rekon­wa­le­scen­cji, który trwa około 14 dni.

Wię­cej infor­ma­cji na temat korekty uszu znajdą Pań­stwo na stro­nie: Korekta uszu – Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski.