Korekcja silikonowych implantów piersi tkanką tłuszczową

Korek­cja sili­ko­no­wych implan­tów piersi tkanką tłusz­czową – wstępna ocena moż­li­wo­ści zabiegu i zwią­zane z nim powi­kła­nia.

Według Aeste­tic Sur­gery Jour­nal Advance  Access – cza­so­pi­sma zaj­mu­ją­cego się naj­now­szymi bada­niami ze świata chi­rur­gii este­tycz­nej – mode­lo­wa­nie sili­ko­no­wych implan­tów tłusz­czem to jedna z naj­lep­szych i naj­bez­piecz­niej­szych pro­po­zy­cji na rynku. Dok­tor Mar­cos Sfo­rza opi­sał w swoim arty­kule A Pre­li­mi­nary Asses­sment of the Pre­dic­ta­bi­lity of Fat Gra­fting to Cor­rect Sili­con Bre­ast Implant – Rela­ted Com­pli­ca­tions, wszel­kie bla­ski i cie­nie takiego zabiegu. Zespół bada­czy zauwa­żył, że metoda mode­lo­wa­nia biu­stu tłusz­czem pozwala na wypeł­nie­nie miejsc, któ­rych sam implant nie jest w sta­nie powięk­szyć. Wła­śnie z tego powodu zabieg staje się coraz bar­dziej popu­larny na rynku medy­cyny este­tycz­nej. Spe­cja­li­ści dono­szą: Pacjenci i leka­rze odno­to­wali wskaź­nik satys­fak­cji jako ‘dosko­nały’ w 83,3 %, a w 75% jako ‘zado­wa­la­jący’. Zabieg jest metodą nie­zwy­kle bez­pieczną, a bada­nia dono­szą, że wstrzy­ki­wany tłuszcz był wchła­niany w spo­sób prze­wi­dy­walny i skuteczny.Lekarze z kli­niki Chi­rur­gii Pla­stycz­nej CM Bień­kow­ski – zwłasz­cza dr Wie­sław Bień­kow­ski, który spe­cja­li­zuje się w tego typu zabie­gach – nie­ustan­nie śle­dzą i wpro­wa­dzają w życie coraz now­sze i bar­dziej efek­tywne metody lecze­nia. Korekta sili­ko­no­wych implan­tów piersi tkanką tłusz­czową to zabieg, któ­remu, pod okiem wysoko wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry, można pod­dać się wła­śnie w kli­nice w Byd­gosz­czy.

Korek­cja sili­ko­no­wych implan­tów piersi tkanką tłusz­czową