Adres:

CENTRUM MEDYCZNE BIEŃKOWSKI
Kon­sul­ta­cje i Zabiegi
ul. Lębor­ska 7
85–728 Byd­goszcz

tel. 885 885 550
tel. +48 52 361 69 10
fax +48 52 345–29-99

kontakt@wbienkowski.pl
recepcja.cmb@gmail.com

Kon­sul­ta­cje:

HOTEL KURACYJNY
Gdy­nia Al. Zwy­cię­stwa 255
tel. 885 885 550

Potwierdź tele­fo­nicz­nie kon­sul­ta­cję w Gdyni

Dział Mar­ke­tingu:

Jerzy Bień­kow­ski
tel. +48 601–207-980
marketing@wbienkowski.pl

Infor­ma­cje o nume­rach kont i dane reje­strowe spółki:

Cen­trum Chi­rur­giczne – Chi­rur­gia Pla­styczna Bień­kow­ski Spółka z o. o. z sie­dzibą w Byd­gosz­czy
adres:ulica Draw­ska 1, 85–701 Byd­goszcz

dane reje­strowe: Sąd Rejo­nowy w Byd­gosz­czy XIII Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego;
KRS 0000154822;
NIP 554–25-26–422;
kapi­tał zakła­dowy: 50.000,- zł;

Wpłaty ZALICZEK na zabiegi oraz ZAPŁATY za zabiegi pro­simy doko­ny­wać na nr konta: BNP PARIBAS 55 2030 0045 1110 0000 0140 1250

Konieczne w przy­padku prze­le­wów z kont zagra­nicz­nych:
SWIFT/BIC: PPABPLPK
IBAN: PL

INFORMACJA DODATKOWA
Usta­le­nie ter­minu zabiegu wiąże się z wpłatą kwoty gwa­ran­cyj­nej w wyso­ko­ści 20% war­to­ści zabiegu. Rezer­wa­cja ter­minu może zostać anu­lo­wana tele­fo­nicz­nie lub bez­po­śred­nio w Kli­nice powo­łu­jąc się na numer dowodu wpłaty. Anu­lo­wa­nie rezer­wa­cji na mniej niż 72 godziny przed ter­mi­nem zabiegu i nie zgło­sze­nie się w ter­mi­nie zabiegu, powo­duje obcią­że­nie w postaci prze­pad­nię­cia kwoty gwa­ran­cyj­nej. W przy­padku anu­lo­wa­nia rezer­wa­cji na 72 godziny lub wię­cej przed uzgod­nio­nym ter­mi­nem zabiegu Cen­trum zwraca kwotę pobraną jako gwa­ran­cję rezer­wa­cji na rachu­nek ban­kowy wska­zany przez Klienta lub doko­nuje wypłaty gotówką po oka­za­niu dowodu wpłaty.

Ist­nieje moż­li­wość opła­ca­nia zabie­gów w ratach.