KOMÓRKI MACIERZYSTE (SVF) Q‑GRAFT

Komórki macie­rzy­ste w orto­pe­dii? Komórki macie­rzy­ste wyko­rzy­stuje się w chi­rur­gii pla­stycz­nej i odtwór­czej, a także w medy­cy­nie rege­ne­ra­cyj­nej sta­wów w lecze­niu scho­rzeń doty­czą­cych układu ruchu, pro­ce­sów zwy­rod­nie­nio­wych sta­wów, nie­któ­rych scho­rzeń ura­zo­wych czy prze­cią­że­nio­wych. Do lecze­nia tego typu dole­gli­wo­ści sto­suje się mezen­chy­malne komórki macie­rzy­ste, pozy­ski­wane z tkanki tłusz­czo­wej pacjenta.

Komó­rek macie­rzy­stych nie trzeba już hodo­wać. Wyizo­lo­wane komórki z pobra­nej tkanki tłusz­czo­wej pacjenta podaje się w postaci kon­cen­tratu poprzez wstrzyk­nię­cie np. w oko­lice stawu. Mezen­chy­malne komórki macie­rzy­ste rege­ne­rują chrząstki, kości, wię­za­dła, nerwy. Dzia­łają też prze­ciw­bó­lowo i prze­ciw­za­pal­nie. Rady­kalną poprawę widać śred­nio po upły­wie 3 mie­sięcy po zabiegu. Bez powi­kłań i dłu­giej rekon­wa­le­scen­cji w porów­na­niu z tra­dy­cyjną wymianą stawu, czyli endo­pro­te­zo­pla­styką. Jedy­nie kilka miejsc w Pol­sce wyko­nuje takie zabiegi i korzy­stają z nich naj­lepsi spor­towcy.

Cennik

SVF KOMÓRKI MACIERZYSTE FRAKCJI STROMALNEJ+PERICYTY OKOŁONACZYNIOWE (Q‑GRAFT)Cena
1 STAW14000 zł
2 STAWY22000 zł

Terapia komórkami macierzystymi frakcji zrębowej SVF

Artre­tyzm dużych sta­wów – głów­nie kolan i bio­der, wywo­łany jest przez dege­ne­ra­cję chrząstki stawu, która z bie­giem lat ulega osła­bie­niu i staje się bar­dziej podatna na urazy. Poja­wia się ból i pro­blemy z poru­sza­niem się. Komórki macie­rzy­ste to szansa dla pacjen­tów w rege­ne­ra­cji uszko­dzeń chrząstki i bólu sta­wów. Zespół spe­cja­li­stów z Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski w Byd­gosz­czy, wyko­nuje inno­wa­cyjne zabiegi rege­ne­ra­cji sta­wów poprzez poda­nie komó­rek macie­rzy­stych, odse­pa­ro­wa­nych z wła­snej tkanki tłusz­czo­wej – za pomocą sys­temu Q‑graft.

Przewagi konkurencyjne

Skuteczna regeneracja

Komórki macie­rzy­ste są zdolne do two­rze­nia wszel­kich tka­nek w ludz­kim ciele
i dla­tego zabez­pie­czają naprawę uszko­dzeń w róż­nych jego czę­ściach.

Mała inwazyjność zabiegu

Zabieg jest wyko­ny­wany w znie­czu­le­niu miej­sco­wym i trwa około 1,5 godziny.

Naturalna i bezpieczna metoda

Tera­pia oparta jest na wła­snej tkance tłusz­czo­wej, bez koniecz­no­ści hospi­ta­li­za­cji.

Pro­ce­dura zabie­gowa

Pierwszy etap

W pierw­szym eta­pie wyko­ny­wana jest lipo­suk­cja przez doświad­czo­nego chi­rurga pla­styka, w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Tkanka tłusz­czowa zawiera od 500 do 1000 razy wię­cej mezen­chy­mal­nych komó­rek macie­rzy­stych w porów­na­niu do ich zawar­to­ści w szpiku kost­nym i krwi pępo­wi­no­wej. Pro­ce­dura pobra­nia tkanki tłusz­czo­wej kaniulą jest bez­bo­le­sna. Obję­tość tkanki tłusz­czo­wej potrzeb­nej do lecze­nia jed­nego dużego stawu (lub paru małych) wynosi ok. 50 ml. W celu lecze­nia dwóch więk­szych sta­wów pobiera się ok 100 ml tkanki tłusz­czo­wej.

Drugi etap

Frak­cja SVF zawie­ra­jąca komórki macie­rzy­ste jest izo­lo­wana z pobra­nego tłusz­czu pod­czas wyspe­cja­li­zo­wa­nego pro­cesu, w wyniku któ­rego otrzy­mu­jemy kon­cen­trat komó­rek macie­rzy­stych gotowy do zaapli­ko­wa­nia w chore miej­sce.

Treci etap

Ostat­nim eta­pem zabiegu jest poda­nie kon­cen­tratu komó­rek SVF przez doświad­czo­nego chi­rurga orto­pedę w chorą oko­licę. Bole­sność tego zastrzyku jest porów­ny­walna do kla­sycz­nego zastrzyku w staw i jest zwy­kle dobrze tole­ro­wany przez pacjen­tów. Miej­sce wstrzyk­nię­cia jest zabez­pie­czane opa­trun­kiem ban­da­żo­wym, który może zostać usu­nięty po paru godzi­nach. Z reguły, po wyko­na­niu zabiegu, nie jest wyma­gane ogra­ni­cze­nie jakich­kol­wiek dzien­nych aktyw­no­ści, włą­cza­jąc pracę.

Po prze­szcze­pie komórki macie­rzy­ste same ini­cjują rege­ne­ra­cję i odnowę znisz­czo­nych tka­nek. Chrząstka sta­wowa staje się bar­dziej trwała.

Porównanie standardowego leczenia z leczeniem komórkami SVF

Wymiana stawuLecze­nie komór­kami SVF
Dostę­po­ność ogra­ni­czona przez wiek i stan zdro­wiaPełna dostęp­ność
Znie­czó­le­nie ogólneZnie­czu­le­nie miej­scowe
Poważne skutki uboczne (śmierć, zakrzep, udar, zawał serca, zaka­że­nie)Brak skut­ków ubocz­nych

Liczba sta­wów pod­da­wana lecze­niu pod­czas jed­nego zabiegu: 1

Liczba sta­wów pod­da­wana lecze­niu pod­czas jed­nego zabiegu: 1–4
Czas reha­bi­li­ta­cji: 3 – 6 mie­sięcyCzas reha­bi­li­ta­cji: 1 tydzień
Następ­stwa dłu­go­ter­mi­nowe: Zuży­wa­nie się sztucz­nego stawuZuży­wa­nie się sztucz­nego stawu: Nie­znane

Naj­czę­ściej zada­wane pyta­nia

Jak szybko widać efekty?

Rege­ne­ra­cja znisz­czo­nej tkanki trwa zwy­kle 2–3 mie­siące. Jed­nak wyraźna poprawa stanu miej­sco­wego (głów­nie zmniej­sze­nie bólu) jest odczu­walna już po 1–2 tygo­dniach.

Dla kogo jest ta metoda?

Metoda ta jest bez­pieczna i zale­cana dla wszyst­kich pacjen­tów cier­pią­cych na zwy­rod­nie­nia sta­wów, w zapa­le­niach ścię­gien i mię­śni oraz jako roz­wią­za­nie dla osób upra­wia­ją­cych sport, aktyw­nych nara­żo­nych na zmiany prze­cią­że­niowe. Zabieg ten może odro­czyć lub wyeli­mi­no­wać zało­że­nie endo­pro­tezy.

Na czym polega zabieg?

Zabieg polega na pobra­niu wła­snej tkanki tłusz­czo­wej ok. 100 ml, w zamknię­tym sys­te­mie zło­żo­nym z Body Jet Evo i Q‑graft, który zapew­nia pozy­ska­nie dużej liczby żywych komó­rek macie­rzy­stych do zasto­so­wa­nie w chore miej­sca w zależ­no­ści od potrzeb.

Jak to działa?

Pozy­skane wła­sne komórki SVF pacjenta – posia­dają ogromny poten­cjał rege­ne­ra­cyjny i przy­spie­szają pro­cesy goje­nia. To komórki frak­cji zrębu naczy­nio­wego (SVF) znaj­du­jące się w tkance łącz­nej, zawie­rają mezyn­che­malne komórki macie­rzy­ste (czyli komórki z poten­cja­łem rege­ne­ra­cyj­nym) oraz inne cenne typy komó­rek, które w spo­sób widoczny mogą pomóc w rege­ne­ra­cji róż­nych tka­nek w przy­padku ich uszko­dze­nia. Komórki te sto­so­wane w medy­cy­nie rege­ne­ra­cyj­nej, spor­to­wej i orto­pe­dii – zmniej­szają ból i przy­wra­cają funk­cję sta­wów poprzez ich rege­ne­ra­cję. Komórki macie­rzy­ste są zdolne do two­rze­nia wszel­kich tka­nek w ludz­kim ciele
i dla­tego zabez­pie­czają naprawę uszko­dzeń w róż­nych jego czę­ściach. Główną zasadą naszej metody jest trans­fer tych war­to­ścio­wych komó­rek w odpo­wied­niej ilo­ści, w miej­sca pro­ble­ma­tyczne, w celu mak­sy­mal­nej ochrony Two­ich sta­wów.

W jaki spo­sób można otrzy­mać wła­sne komórki macie­rzy­ste?

Tkanka tłusz­czowa jest bar­dzo bogata w komórki macie­rzy­ste SVF i łatwa do pozy­ska­nia w pro­ce­sie lipo­suk­cji, w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Naj­ła­twiej uzy­sku­jemy tkankę tłusz­czową z oko­lic brzu­cha, pod­brzu­sza i poślad­ków. Doświad­czony chi­rurg pobiera ją szybko i bez­piecz­nie. Jest to zabieg bez­bo­le­sny i bez ryzyka powsta­nia blizn.

Jak przy­go­to­wać się do zabiegu?

Wyniki badań krwi potrzeb­nych do zabiegu w znie­czu­le­niu miej­sco­wym to:

 1. mor­fo­lo­gia,
 2. płytki krwi,
 3. jono­gram
 4. układ krzep­nię­cia (APTT i INR),
 5. glu­koza
 6. HBS-anty­gen
 7. HCV-prze­ciw­ciała
 • W przy­padku wystę­po­wa­nia poważ­nych cho­rób lub cho­rób o zna­cze­niu ogól­no­ustro­jo­wym wska­zana jest kon­sul­ta­cja spe­cja­li­styczna oraz wyko­na­nie badań zale­co­nych przez chi­rurga lub kon­sul­tu­ją­cego spe­cja­li­stę.
 • Pro­simy także, by nie odsta­wiać leków przyj­mo­wa­nych regu­lar­nie (np. w związku z nad­ci­śnie­niem, zabu­rze­niami endo­kry­no­lo­gicz­nymi czy depre­sją itp.)
 • Pacjent jest zobo­wią­zany do wyko­na­nia badań krwi dwa tygo­dnie przed zabie­giem i dostar­cze­nie ich – albo drogą mailową (recepcja.cmb@gmail.com), albo oso­bi­ście do recep­cji Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski.
 • W dniu zabiegu wska­zana jest dieta lek­ko­strawna (np. lekki twa­ro­żek wiej­ski, sucha­rek, bez kawy, bez her­baty), cztery godziny przed zabie­giem pacjent nie powi­nien pić ani jeść.
 • Pro­simy pamię­tać o dokład­nym umy­ciu ope­ro­wa­nej oko­licy.
 • Pacjent powi­nien sta­wić się do kli­niki w umó­wio­nym ter­mi­nie. Przed zabie­giem w recep­cji wypeł­nia doku­men­ta­cję medyczną: zgoda na znie­czu­le­nie, zgoda na zabieg, karta wywiadu epi­de­mio­lo­gicz­nego.
 • Po doko­na­niu wszel­kich for­mal­no­ści Pacjent pod opieką pie­lę­gniarki zostaje skie­ro­wany na blok ope­ra­cyjny.

Prze­ciw­wska­za­nia

 • Prze­wle­kłe cho­ro­wa­nie na zespół wątro­bowo-ner­kowy.
 • Lecze­nie immu­no­su­pre­syj­nie.
 • Tera­pia anty­ko­agu­lan­tami.
 • Zaka­że­nie wiru­sami (HCV, HBS, HIV).
 • Skle­ro­der­mia.
 • Immu­no­lo­giczne cho­roby naczyń.
 • Aler­gie na nukle­otydy.
 • Cho­roby krwi (np. trom­bo­cy­to­pe­nia), sepsa.
 • Prze­wle­kłe cho­roby wątroby.
 • Aktywna infek­cja.

Obszary zasto­so­wań

1
2
3
4
5
6
1

Staw łok­ciowy

2

Staw kola­nowy

3

Staw ramienny

4

Staw bio­drowy

5

Staw nad­garst­kowy

6

Staw sko­kowy

Gale­ria