KOMÓRKI MACIERZYSTE-LIPOGEMS (ADSC)

Komórki macierzyste w ortopedii?

Komórki macie­rzy­ste wyko­rzy­stuje się w chi­rur­gii pla­stycz­nej i odtwór­czej, a także w medy­cy­nie rege­ne­ra­cyj­nej sta­wów w lecze­niu scho­rzeń doty­czą­cych układu ruchu, pro­ce­sów zwy­rod­nie­nio­wych sta­wów, nie­któ­rych scho­rzeń ura­zo­wych czy prze­cią­że­nio­wych. Do lecze­nia tego typu dole­gli­wo­ści sto­suje się mezen­chy­malne komórki macie­rzy­ste, pozy­ski­wane z tkanki tłusz­czo­wej pacjenta. Komó­rek macie­rzy­stych nie trzeba już hodo­wać. Wyizo­lo­wane komórki z pobra­nej tkanki tłusz­czo­wej pacjenta podaje się w postaci kon­cen­tratu poprzez wstrzyk­nię­cie np. w oko­lice stawu.

Mezen­chy­malne komórki macie­rzy­ste rege­ne­rują chrząstki, kości, wię­za­dła, nerwy. Dzia­łają też prze­ciw­bó­lowo i prze­ciw­za­pal­nie. Rady­kalną poprawę widać śred­nio po upły­wie 3 mie­sięcy po zabiegu. Bez powi­kłań i dłu­giej rekon­wa­le­scen­cji w porów­na­niu z tra­dy­cyjną wymianą stawu, czyli endo­pro­te­zo­pla­styką. Jedy­nie kilka miejsc w Pol­sce wyko­nuje takie zabiegi i korzy­stają z nich naj­lepsi spor­towcy.

Cennik

ADSC KOMÓRKI MACIERZYSTE Z TKANKI TŁUSZCZOWEJ LIPOGEMSCENA
1 staw5500 zł
2 stawy10000 zł

Czym jest Lipogems?

Sys­tem LIPOGEMS to jałowe urzą­dze­nie medyczne do prze­twa­rza­nia w zamknię­tym obiegu tkanki tłusz­czo­wej otrzy­ma­nej w wyniku lipo­suk­cji, prze­zna­czo­nej do auto­lo­gicz­nych prze­szcze­pów (lipo­li­ftingu). Urzą­dze­nie to może być sto­so­wane przez leka­rzy w róż­nych dzie­dzi­nach tera­peu­tycz­nych np. do wspo­ma­ga­nia natu­ral­nych pro­ce­sów zdro­wie­nia i rege­ne­ra­cji tkanki. Istotne cechy uzy­ska­nego mate­riału do prze­szczepu przy pomocy sys­temu Lipo­gems można przed­sta­wić nastę­pu­jąco:

 • Bez­bo­le­sne pobra­nie tkanki tłusz­czo­wej, bez dużych widocz­nych blizn.
 • Zacho­wa­nie zrę­bo­wych szcze­lin naczy­nio­wych.
 • Zmniej­sze­nie roz­mia­rów sku­pisk komór­ko­wych pozwa­la­jące uzy­skać tkankę nada­jąca się do wstrzyk­nięć za pomocą cien­kich igieł.
 • Usu­nie­cie zanie­czysz­czeń tkan­ko­wych i resz­tek krwi.

Sys­tem Lipo­gems pozwala na prze­two­rze­nie pod­skór­nej tkanki tłusz­czo­wej pacjenta, która może być natych­miast powtór­nie wsz­cze­piona pacjen­towi, jako homo­lo­giczny prze­szczep śród­o­pe­ra­cyjny.

Przewagi konkurencyjne

Bezpieczeństwo

Zabieg jest bar­dzo bez­pieczny, ponie­waż jest to prze­szczep auto­lo­giczny, czyli cały mate­riał pocho­dzi od pacjenta, przez co nie ma ryzyka odrzutu.

Krótki czas zabiegu

Zabieg jest wyko­ny­wany w zn. miej­sco­wym i trwa około 1 godziny. Pacjent po zabiegu jest wypi­sany do domu.

Ulga w bólu i regeneracja

Sam zabieg nie jest bole­sny, a jego efekty popra­wiają kom­fort codzien­nego życia Pacjenta, dzięki zni­we­lo­wa­niu dole­gli­wo­ści bólo­wych i rege­ne­ra­cję uszko­dzo­nych tka­nek.

Naj­czę­ściej zada­wane pyta­nia

Jakie bada­nia należy zabrać ze sobą na wizytę kon­sul­ta­cyjną do zabiegu?

Konieczne jest wyko­na­nie rezo­nansu magne­tycz­nego danego stawu.

Na czym polega sama tera­pia Lipo­gems?

Lipo­gems® to tera­pia komór­kami macie­rzy­stymi. Polega na pobra­niu w krót­kim znie­czu­le­niu, tkanki tłusz­czo­wej od pacjenta w dro­dze lipo­suk­cji przez dwa nie­wiel­kie nacię­cia w skó­rze brzu­cha. Po odpo­wied­nim przy­go­to­wa­niu i kon­cen­tra­cji komó­rek macie­rzy­stych, wsz­cze­piane są one w chore miej­sca (naj­czę­ściej w staw lub ścię­gno), które wyma­gają rege­ne­ra­cji.

Kiedy wska­zane jest sto­so­wa­nie komó­rek macie­rzy­stych?

Komórki macie­rzy­ste sto­suje się w lecze­niu wcze­snych zmian zwy­rod­nie­nio­wych w uszko­dze­niach ścię­gien i chrząstki sta­wo­wej.

Jak długo trwa zabieg i w jakim znie­czu­le­niu jest wyko­ny­wany?

Zabieg trwa od 1–1,5 godz. i jest wyko­ny­wany w znie­czu­le­niu miej­sco­wym.

Po jakim cza­sie są odczu­walne efekty?

Jest to zależne od jed­nostki cho­ro­bo­wej i stop­nia uszko­dze­nia danej tkanki. Ulga w bólu jest prak­tycz­nie natych­mia­stowa, efekt tera­peu­tyczny jest lep­szy z każ­dym tygo­dniem, jed­nak rady­kalna poprawa nastę­puje po około 3 mie­sią­cach.

Czy zabieg ma ogra­ni­cze­nia wie­kowe?

Nie wiek, a stan zdro­wia Pacjenta decy­dują o kwa­li­fi­ka­cji Go do tera­pii Lipo­gems.

Jak przy­go­to­wać się do zabiegu?

Wyniki badań krwi potrzeb­nych do zabiegu w znie­czu­le­niu miej­sco­wym to:

 1. mor­fo­lo­gia,
 2. płytki krwi,
 3. jono­gram
 4. układ krzep­nię­cia (APTT i INR),
 5. glu­koza
 6. HBS-anty­gen
 7. HCV-prze­ciw­ciała
 • W przy­padku wystę­po­wa­nia poważ­nych cho­rób lub cho­rób o zna­cze­niu ogól­no­ustro­jo­wym wska­zana jest kon­sul­ta­cja spe­cja­li­styczna oraz wyko­na­nie badań zale­co­nych przez chi­rurga lub kon­sul­tu­ją­cego spe­cja­li­stę.
 • Pro­simy także, by nie odsta­wiać leków przyj­mo­wa­nych regu­lar­nie (np. w związku z nad­ci­śnie­niem, zabu­rze­niami endo­kry­no­lo­gicz­nymi czy depre­sją itp.)
 • Pacjent jest zobo­wią­zany do wyko­na­nia badań krwi dwa tygo­dnie przed zabie­giem i dostar­cze­nie ich – albo drogą mailową (recepcja.cmb@gmail.com), albo oso­bi­ście do recep­cji Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski.
 • W dniu zabiegu wska­zana jest dieta lek­ko­strawna (np. lekki twa­ro­żek wiej­ski, sucha­rek, bez kawy, bez her­baty), cztery godziny przed zabie­giem pacjent nie powi­nien pić ani jeść.
 • Pro­simy pamię­tać o dokład­nym umy­ciu ope­ro­wa­nej oko­licy.
 • Pacjent powi­nien sta­wić się do kli­niki w umó­wio­nym ter­mi­nie. Przed zabie­giem w recep­cji wypeł­nia doku­men­ta­cję medyczną: zgoda na znie­czu­le­nie, zgoda na zabieg, karta wywiadu epi­de­mio­lo­gicz­nego.
 • Po doko­na­niu wszel­kich for­mal­no­ści Pacjent pod opieką pie­lę­gniarki zostaje skie­ro­wany na blok ope­ra­cyjny.

Prze­ciw­wska­za­nia

 • Prze­wle­kłe cho­ro­wa­nie na zespół wątro­bowo-ner­kowy.
 • Lecze­nie immu­no­su­pre­syj­nie.
 • Tera­pia anty­ko­agu­lan­tami.
 • Zaka­że­nie wiru­sami (HCV, HBS, HIV).
 • Skle­ro­der­mia.
 • Immu­no­lo­giczne cho­roby naczyń.
 • Aler­gie na nukle­otydy.
 • Cho­roby krwi (np. trom­bo­cy­to­pe­nia), sepsa.
 • Prze­wle­kłe cho­roby wątroby.
 • Aktywna infek­cja.

Czym różni się osocze bogatopłytkowe-PRP od komórek macierzystych-SC?

PRP oso­cze boga­to­płyt­koweSC (stem cells) komórki macie­rzy­ste
Lecze­nie oso­czem boga­to­płyt­ko­wym (Pla­net Rich Pla­sma) w zabie­gach orto­pe­dycz­nych sto­so­wane jest jako wspo­ma­ga­nie i przy­spie­sze­nie pro­cesu goje­nia, ale nie powsta­nie tej samej struk­tu­ral­nie tkanki. PRP jest odwi­ro­wy­wane z krwi pacjenta. Lekarz w postaci zastrzyku podaje Pacjen­towi czyn­niki wzro­stu w miej­sce nade­rwa­nej lub zmie­nio­nej struk­tu­ral­nie tkanki, co powo­duje wzmo­żony pro­ces napraw­czy.W tera­pii sta­wów z uży­ciem komó­rek macierzystych(Steam Cells) docho­dzi do samo rege­ne­ra­cji uszko­dzo­nej tkanki. Pod­czas zabiegu lekarz pobiera auto­genną tkankę tłusz­czową z któ­rej dzięki sys­te­mowi Q‑graft pozy­skuje dużą liczbę żywych komó­rek macie­rzy­stych. Następ­nie umiesz­cza je na bło­nie kola­ge­no­wej co powo­duje uzu­peł­nie­nie ubytku chrząstki sta­wo­wej, a w rezul­ta­cie powsta­nie cho­dro­cy­tów, czyli komó­rek chrzęst­nych o takiej samej budo­wie i funk­cji jak te komórki, które zostały wcze­śniej uszko­dzone w pro­ce­sie cho­ro­bo­wym.

Obszary zasto­so­wań

1
2
3
4
5
6
1

Staw łok­ciowy

2

Staw kola­nowy

3

Staw ramienny

4

Staw bio­drowy

5

Staw nad­garst­kowy

6

Staw sko­kowy

Gale­ria