zabiegi upiększające

Kiedy warto skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej?

Kobiety marzą o gład­kiej, młodo wyglą­da­ją­cej skó­rze. Jed­nak w ciągu życia wiele z nich boryka się z róż­nymi nie­do­sko­na­ło­ściami, takimi jak trą­dzik, prze­bar­wie­nia, zna­miona, bli­zny, nad­miar tkanki tłusz­czo­wej i cel­lu­lit. W doj­rza­łym wieku nato­miast każdy zmaga się z ozna­kami sta­rze­nia się, takimi jak wiot­kość skóry, zmarszczki i bruzdy. Roz­wią­za­niem dla wielu pro­ble­mów skóry i ciała mogą być zabiegi medy­cyny este­tycz­nej. Na ogół cechują się one więk­szą sku­tecz­no­ścią i szyb­szymi efek­tami niż tra­dy­cyjne metody, np. sto­so­wa­nie kosme­ty­ków.

Czym zajmuje się medycyna estetyczna i kiedy warto z niej skorzystać?

Zada­niem medy­cyny este­tycz­nej jest prze­ciw­dzia­ła­nie wszel­kim defek­tom i tym samym popra­wie­nie wyglądu. Waż­nym aspek­tem tej dzie­dziny jest opóź­nia­nie pro­ce­sów sta­rze­nia. Zabiegi odmła­dza­jące na twarz i ciało mają na celu przy­wró­ce­nie skó­rze ela­stycz­no­ści, poprzez pobu­dze­nie pro­duk­cji kola­genu i ela­styny – skład­ni­ków, któ­rych ilość zmniej­sza się wraz z wie­kiem. Dzięki temu skóra jest zre­ge­ne­ro­wana i odprę­żona. Zabiegi medy­cyny este­tycz­nej leczą też nie­do­sko­na­ło­ści skóry, takie jak trą­dzik, prze­bar­wie­nia i bli­zny. Medy­cyna este­tyczna zaj­muje się też walką z cel­lu­li­tem (lipo­suk­cja) i usu­wa­niem nie­chcia­nego owło­sie­nia (depi­la­cja lub epi­la­cja).

Spe­cjalną dzie­dziną medy­cyny este­tycz­nej, poświę­coną popra­wia­niu wyglądu i funk­cjo­no­wa­nia oko­lic intym­nych kobiet, jest gine­ko­lo­gia este­tyczna. Zabiegi prze­zna­czone są dla kobiet, które mają nie­pra­wi­dło­wo­ści w budo­wie zewnętrz­nych narzą­dów płcio­wych, przez co odczu­wają dys­kom­fort i nie są w sta­nie pro­wa­dzić satys­fak­cjo­nu­ją­cego życia sek­su­al­nego. Za pomocą gine­ko­lo­gii este­tycz­nej leczone są wady wro­dzone i wywo­łane poro­dem lub ura­zem. Do naj­po­pu­lar­niej­szych zabie­gów należą labio­pla­styka, czyli pla­styka warg sro­mo­wych mniej­szych, powięk­sza­nie warg sro­mo­wych więk­szych oraz powięk­sza­nie punktu G.

Medycyna estetyczna – zabiegi

Tok­syna botu­li­nowa, zwana potocz­nie botok­sem, jest czę­sto wyko­rzy­sty­waną sub­stan­cją w zabie­gach medy­cyny este­tycz­nej. Używa się jej do wypeł­nia­nia zmarsz­czek czoła, oko­lic oczu i ust, mode­lo­wa­nia twa­rzy oraz powięk­sza­nia ust. Botoks znaj­duje też zasto­so­wa­nie w lecze­niu nad­po­tli­wo­ści. Zabieg polega na iniek­cji tok­syny botu­li­no­wej w odpo­wied­nie miej­sce, przez co nie pozo­sta­wia blizn i nie wymaga rekon­wa­le­scen­cji. Kolej­nym rodza­jem zabie­gów są mało­in­wa­zyjne liftingi twa­rzy lub ciała z wyko­rzy­sta­niem spe­cjal­nych, bez­piecz­nych dla orga­ni­zmu nici liftin­gu­ją­cych. Korzystny wpływ w walce z ozna­kami sta­rze­nia wyka­zują też iniek­cje kwasu hia­lu­ro­no­wego i oso­cza boga­to­płyt­ko­wego.

Techniki medycyny estetycznej

Do nie­dawna naj­pow­szech­niej­sze w medy­cy­nie este­tycz­nej były zabiegi meto­dami chi­rur­gicz­nymi. Stop­niowo są zastę­po­wane przez mniej inwa­zyjne zabiegi lase­rowe, wyko­rzy­stu­jące dzia­ła­nie fal radio­wych lub świa­tła, iniek­cyjne, w for­mie peelin­gów czy sto­su­jące pre­pa­raty dzia­ła­jące od zewnątrz. Tech­nika sto­so­wana w zabiegu ma wpływ na wygląd i czas goje­nia się ewen­tu­al­nej rany poza­bie­go­wej oraz czas rekon­wa­le­scen­cji i zale­ce­nia poza­bie­gowe.

Przeciwwskazania do zabiegów z zakresu medycyny estetycznej

Zabiegi medy­cyny este­tycz­nej są odpo­wied­nie dla osób obu płci w róż­nym wieku. Zabiegi są bez­pieczne i mało­in­wa­zyjne, dla­tego prze­ciw­wska­za­nia nie są zazwy­czaj liczne. Więk­szość zabie­gów nie może być jed­nak prze­pro­wa­dzona u kobiet w ciąży, osób cier­pią­cych na prze­wle­kłe cho­roby lub mają­cych poważne urazy.  

W Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski w Byd­gosz­czy ofe­ru­jemy zabiegi medy­cyny este­tycz­nej na twarz i ciało, wyko­rzy­stu­jące naj­no­wo­cze­śniej­sze tech­niki. Skon­tak­tuj się z nami i umów się na zabieg!