Kiedy warto skorzystać z zabiegów chirurgii plastycznej?

Z zabie­gów z zakresu chi­rur­gii este­tycz­nej korzy­sta coraz wię­cej osób, które dążą do pozby­cia się wszel­kich defek­tów i uzy­ska­nia nie­na­gan­nie wyglą­da­ją­cej syl­wetki. Wśród Pacjen­tów prze­wa­żają kobiety, jed­nak sporą część sta­no­wią także pano­wie. Efekty zabie­gów chi­rur­gii pla­stycz­nej potra­fią być nie­oce­nione. Wraz z poprawą wyglądu danej oko­licy możemy odzy­skać pew­ność sie­bie i zado­wo­le­nie ze swo­jego wize­runku. Obec­nie chi­rur­gia pla­styczna umoż­li­wia popra­wie­nie nie­mal każ­dej czę­ści ludz­kiego ciała. Dowiedz się wię­cej o tym, kiedy warto z niej sko­rzy­stać i na jakie efekty możesz liczyć!

Czym jest chirurgia plastyczna?

Chi­rur­gia pla­styczna to dział usług mający na wzglę­dzie este­tykę i bez­pie­czeń­stwo Pacjenta.

Celem chi­rur­gii pla­stycz­nej jest poprawa wyglądu danej oko­licy naszego ciała i nie­rzadko także przy­wró­ce­nie jej pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia. Współ­cze­sna chi­rur­gia este­tyczna sto­suje roz­ma­ite tech­niki. Od tra­dy­cyj­nych metod chi­rur­gicz­nych wyma­ga­ją­cych nacię­cia skóry, po mniej inwa­zyjne zabiegi iniek­cyjne. Różne są także pre­pa­raty uży­wane do zabie­gów. Naj­now­sze z nich zastę­pują sztuczne wypeł­nia­cze cał­ko­wi­cie natu­ral­nymi pre­pa­ra­tami, takimi jak wła­sna tkanka tłusz­czowa.

Chirurgia plastyczna – kiedy z niej skorzystać?

Zabie­gami chi­rur­gii pla­stycz­nej można popra­wiać wro­dzone defekty lub te nabyte z bie­giem lat, np. w wyniku cho­roby, ciąży lub urazu. Chi­rur­gia este­tyczna obej­muje zarówno zabiegi na twarz, jak i mode­lu­jące syl­wetkę. Pod­sta­wo­wym zabie­giem jest lifting twa­rzy, który wygła­dza skórę i usuwa oznaki sta­rze­nia, nada­jąc twa­rzy młod­szy wygląd. Zabie­gom odmła­dza­ją­cym można pod­dać tylko wybraną część twa­rzy, np. powieki, jest to tak zwana ble­fa­ro­pla­styka. Dzięki chi­rur­gii pla­stycz­nej można też zmie­nić kształt nosa i pozbyć się pro­blemu odsta­ją­cych uszu. Wśród zabie­gów mode­lu­ją­cych syl­wetkę wyróż­nia się lipo­suk­cję, czyli odsy­sa­nie tłusz­czu z brzu­cha, poślad­ków lub ud. Obec­nie ist­nieje moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia pozy­ska­nej tkanki tłusz­czo­wej jako wypeł­nia­cza do innej czę­ści ciala.

Jakie efekty można osiągnąć dzięki zabiegom chirurgii plastycznej?

Ogólne efekty zabie­gów chi­rur­gii pla­stycz­nej to poprawa wyglądu, odmło­dze­nie i popra­wie­nie samo­po­czu­cia Pacjenta. Rezul­taty więk­szo­ści zabie­gów są widoczne bez­po­śred­nio po zabiegu i utrzy­mują się przez długi czas, jed­nak nie­które z nich wyma­gają kil­ku­krot­nego powtó­rze­nia. Do wyko­na­nia zabie­gów używa się bez­piecz­nych, akcep­to­wa­nych przez orga­nizm sub­stan­cji. Coraz bar­dziej popu­larne stają się zabiegi z wyko­rzy­sta­niem natu­ral­nych pre­pa­ra­tów, takich jak auto­genny tłuszcz, któ­rego używa się jako wypeł­nia­cza. Pro­ces goje­nia może być nato­miast przy­spie­szony przez poda­nie oso­cza boga­to­płyt­ko­wego.

Czas rekon­wa­le­scen­cji i goje­nia się rany po zabiegu jest zależny od inwa­zyj­no­ści zabiegu, czasu trwa­nia oraz powierzchni, jakiej doty­czył. Po nie­któ­rych zabie­gach można bez­po­śred­nio wró­cić do codzien­nych zadań, a bli­zny nie są widoczne. Po zabie­gach chi­rur­gicz­nych, rekon­wa­le­scen­cja trwa od kilku tygo­dni do kilku mie­sięcy.

Pozby­cie się nie­do­sko­na­ło­ści czę­sto ozna­cza pozby­cie się kom­pleksu, a co za tym idzie, przy­czy­nia się do poprawy w rela­cjach oraz pod­nie­sie­nia jako­ści życia. Ważne jest jed­nak, aby tera­pii pod­dać się w pro­fe­sjo­nal­nej pla­cówce. Zabieg popra­wia­jący wygląd danej oko­licy powi­nien być wyko­nany w taki spo­sób, aby efekt nie spo­wo­do­wał trud­no­ści w funk­cjo­no­wa­niu. W Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski w zakre­sie chi­rur­gii pla­stycz­nej ofe­ru­jemy zabiegi na twarz, różne spo­soby powięk­sza­nia i pomniej­sza­nia lub rekon­struk­cji piersi, lipo­suk­cję oraz inne zabiegi mode­lo­wa­nia syl­wetki. Sprawdź naszą ofertę i umów się na wizytę!