Jett Plasma Medical jako rewolucyjna metoda na zmarszczki, blizny i rozstępy

Medy­cyna este­tyczna posiada sze­reg prak­tycz­nie nie­in­wa­zyj­nych metod do walki z nie­do­sko­na­ło­ściami skóry, które z powo­dze­niem sto­so­wane są przez leka­rzy na całym świe­cie, w tym rów­nież w Pol­sce. Jedną z nich jest urzą­dze­nie o nazwie Jett Pla­sma Medi­cal. Tech­no­lo­gia ta opiera się na wyko­rzy­sta­niu ładunku elek­trycz­nego – pla­zmy. Nie­wielki sprzęt, przy­po­mi­na­jący nieco dłu­go­pis, bazuje na zago­spo­da­ro­wa­niu iskry prądu sta­łego. Dosko­nale nadaje się do usu­wa­nia ,,kurzych łapek” czy unie­sie­nia opa­da­ją­cych powiek. Jest także ratun­kiem dla osób, które zma­gają się z wie­loma innymi pro­ble­mami skór­nymi, takimi jak cho­ciażby bli­zny, roz­stępy czy pajączki. Sprawdź, jak dokład­nie działa Jett Pla­sma Medi­cal i w czym jesz­cze znaj­duje zasto­so­wa­nie!

Jett Plasma Medical – działanie

Urzą­dze­nie Jett Pla­sma Medi­cal wyko­rzy­stuje kon­tro­lo­waną wiązkę mikro­pla­zmy, co powo­duje gene­ro­wa­nie cie­pła, które ogrzewa wybrane miej­sce skóry, przy­czy­nia­jąc się w ten spo­sób do usu­nię­cia nie­do­sko­na­ło­ści. Lecze­nie stru­mie­niem jonów i elek­tro­nów zna­ko­mi­cie spraw­dza się w przy­padku wielu róż­nych zmian skór­nych. Tech­no­lo­gia ta umoż­li­wia kom­plek­sowy lifting twa­rzy, w postaci mode­lo­wa­nia jej owalu oraz reduk­cji zmarsz­czek. Jak infor­mują spe­cja­li­ści z Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski, Jett Pla­sma Medi­cal zwięk­sza napię­cie elek­tryczne błon komór­ko­wych skóry, dzięki czemu odmła­dza­nie jest wyjąt­kowo szyb­kie i efek­tywne.

Lifting twarzy oraz leczenie niedoskonałości za sprawą iskry

Ful­gu­ra­cja prą­dem sta­łym, w przy­padku Jett Pla­sma Medi­cal, pozwala nie tylko na lifting twa­rzy, lecz także lecze­nie takich zmian skór­nych, jak bli­zny, roz­stępy, pajączki, bro­dawki, naczy­niaki, kurzajki, prze­bar­wie­nia czy zwięk­sze­nie napię­cia kro­cza oraz zwę­że­nie wej­ścia do pochwy. Lecze­nie za pomocą nowo­cze­snego urzą­dze­nia sto­so­wane jest więc do wielu rodza­jów pro­ble­mów, z jakimi zma­gają się pacjenci. Nie­za­leż­nie od tego, z jakim rodza­jem defektu mamy do czy­nie­nia, czy są to zmarszczki na twa­rzy, czy na przy­kład roz­stępy, pozy­tywne efekty tera­pii mikro­wiązką pla­zmy nie­wąt­pli­wie zasłu­gują na uwagę.

Jak wygląda zabieg z użyciem urządzenia Jett Plasma Medical?

W pierw­szej kolej­no­ści lekarz znie­czula wybrane miej­sce skóry poprzez nało­że­nie kremu lub iniek­cję. Następ­nie jej powierzch­nia jest sma­ro­wana żelem albo kwa­sem hia­lu­ro­no­wym. Odpo­wied­nio przy­go­to­waną i zde­zyn­fe­ko­waną skórę spe­cja­li­sta pre­cy­zyj­nie zazna­cza jako wybrany obszar pla­no­wa­nej kura­cji. Potem lifting lub usu­wa­nie nie­do­sko­na­ło­ści poprzez Jett Pla­sma Medi­cal wymaga uży­cia spe­cjal­nej gło­wicy i zbli­że­nia jej do miej­sca leczo­nego, w odle­gło­ści około dwóch mili­me­trów. W tym cza­sie pacjent może odczu­wać lekki dys­kom­fort w postaci deli­kat­nych ukłuć.

Jett Plasma Medical – imponująco krótki okres leczenia i rekonwalescencji

Co istotne, rewe­la­cyjny lifting przy uży­ciu Jett Pla­sma Medi­cal umoż­li­wia osią­gnię­cie prak­tycz­nie natych­mia­sto­wych rezul­ta­tów lecze­nia – już po pierw­szym zabiegu. Nie­które zmiany skórne wyma­gają wyko­na­nia serii zabie­gów. Ponadto, pacjent może po kura­cji wró­cić do aktyw­no­ści życio­wych. Jedy­nym wymo­giem jest uni­ka­nie sil­nego pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­nego przez okres przy­naj­mniej mie­siąca. Nowo­cze­sna tech­no­lo­gia pozwala więc na szyb­kie pozby­cie się nie­przy­jem­nych pro­ble­mów, jakim są czę­sto zmarszczki, bli­zny, roz­stępy, bro­dawki, naczy­niaki czy kurzajki w impo­nu­ją­cym tem­pie!

Niechirurgiczny lifting twarzy i blefaroplastyka powiek dzięki Jett Plasma Medical

Medy­cyna este­tyczna zyskała dodat­kowe narzę­dzie, jakim jest Jett Pla­sma Medi­cal, które pozwala na mało­in­wa­zyjny lifting twa­rzy bez skal­pela, krwa­wie­nia i dłu­giego okresu rekon­wa­le­scen­cji, co jest wyjąt­kowo cenne w dzi­siej­szych cza­sach. Na szcze­gólne uzna­nie zasłu­guje w tym wypadku genialna ble­fa­ro­pla­styka powiek i jej spek­ta­ku­larne rezul­taty.

Jeżeli inte­re­suje Cię wię­cej szcze­gó­łów o urzą­dze­niu Jett Pla­sma Medi­cal, zaj­rzyj na stronę: Jett Pla­sma – Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski.