Jak wygląda rekonwalescencja po plastyce brzucha (abdominoplastyce)?

Coraz wię­cej pacjen­tów, chcą­cych pozbyć się nad­miaru tłusz­czu i sko­ry­go­wać wygląd swo­jego brzu­cha, decy­duje się na wyko­na­nie abdo­mi­no­pla­styki. Popu­larna pla­styka brzu­cha jest zabie­giem umoż­li­wia­ją­cym osią­gnię­cie spek­ta­ku­lar­nych i trwa­łych efek­tów. Wbrew nie­któ­rym opi­niom, nie jest obar­czony poważ­nymi powi­kła­niami i kon­se­kwen­cjami zdro­wot­nymi. Wręcz prze­ciw­nie – na tle innych zabie­gów jest metodą bez­pieczną, z któ­rej mogą sko­rzy­stać pacjenci w róż­nymi wieku.

Na czym polega abdominoplastyka?

Abdo­mi­no­pla­styka, czyli pla­styka brzu­cha, jest zabie­giem z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej, mają­cym na celu sko­ry­go­wa­nie defor­ma­cji powłok brzu­cha. Jest dedy­ko­wana kobie­tom i męż­czy­znom, mają­cym nad­miar tkanki tłusz­czo­wej i skóry w obrę­bie przed­niej ściany brzu­cha.

Zabieg pla­styki brzu­cha polega na usu­nię­ciu nad­miaru skóry i tkanki tłusz­czo­wej oraz sko­ry­go­wa­niu napię­cia mię­śni ściany brzu­cha. W naszej kli­nice wyko­nuje się go w znie­czu­le­niu ogól­nym i trwa zazwy­czaj od 2 do 4 godzin. W nie­któ­rych przy­pad­kach zabieg pla­styki brzu­cha łączy się także z zabie­giem odsy­sa­nia tkanki tłusz­czo­wej, który pozwala uzy­skać jesz­cze lep­sze efekty. Zakres podej­mo­wa­nych dzia­łań jest każ­do­ra­zowo indy­wi­du­al­nie oma­wiany i usta­lany z naszymi spe­cja­li­stami na wcze­śniej­szych kon­sul­ta­cjach. Ewen­tu­alne obawy zawsze należy zgło­sić leka­rzowi, który roz­wieje nasze wąt­pli­wo­ści i szcze­gó­łowo wyja­śni, jak taki zabieg oraz jego rekon­wa­le­scen­cja wyglą­dają w prak­tyce.

W trak­cie zabiegu

  1. Płat skórno-tłusz­czowy zostaje odse­pa­ro­wany od ściany brzu­cha aż do łuków żebro­wych.
  2. Spe­cja­li­sta naciąga leżące pod spodem mię­śnie i zszywa je, dzięki czemu nastę­puje zmniej­sze­nie obwodu talii i poprawa napię­cia mię­śni brzu­cha.
  3. Skóra zostaje ścią­gnięta w dół, a jej nad­miar trwale usu­nięty. W sytu­acji, gdy jest to konieczne, można także prze­su­nąć pępek.

Plastyka brzucha? Bez obaw!

Wielu pacjen­tów nie decy­duje się na pla­stykę brzu­cha, ponie­waż oba­wia się ewen­tu­al­nych powi­kłań i kon­se­kwen­cji zdro­wot­nych. Prawda jest jed­nak taka, że abdo­mi­no­pla­styka jest zabie­giem o wiele bez­piecz­niej­szym niż inne ope­ra­cje chi­rur­giczne z zakresu medy­cyny este­tycz­nej. Choć nie ist­nieją w chi­rur­gii zabiegi, które nie byłyby obar­czone moż­li­wo­ścią powi­kłań, to w przy­padku pla­styki brzu­cha zda­rzają się one nie­zwy­kle rzadko i, jak pod­kre­ślają nasi spe­cja­li­ści, zazwy­czaj wyni­kają ze złego zakwa­li­fi­ko­wa­nia pacjenta. Zatory tłusz­czowe, o któ­rych dono­szą media, wie­lo­krot­nie czę­ściej zda­rzają się po innych zabie­gach chi­rur­gicz­nych oraz w wyniku zła­ma­nia kości.

Choć bez­po­śred­nio po wyko­na­niu zabiegu na skó­rze mogą wystę­po­wać pewne nie­rów­no­ści, to zni­kają w miarę ustę­po­wa­nia obrzęku. Stop­niowo zaczyna być widoczne nowe ukształ­to­wa­nie brzu­cha, który jest pła­ski i napięty, a tkanka tłusz­czowa widocz­nie zre­du­ko­wana. Ślad po zabiegu z cza­sem ulega zmniej­sze­niu i zani­kowi, więc pacjenci nie muszą oba­wiać się szpe­cą­cych blizn.

Jak wygląda okres po zabiegu abdominoplastyki?

Bez­po­śred­nio po zabiegu pacjen­towi zakła­dany jest ubiór uci­skowy, który należy nosić stale, w dzień i nocy, przez 3–4 tygo­dnie. W pierw­szej dobie może być odczu­walny dys­kom­fort, który wymaga poda­nia leków. W kolej­nych dniach po zabiegu pacjent może odczu­wać ból w oko­li­cach ope­ro­wa­nych. W takich przy­pad­kach nasi spe­cja­li­ści zale­cają zaży­cie łagod­nych środ­ków prze­ciw­bó­lo­wych (pyral­giny, dafal­ganu lub pana­dolu), które w tym przy­padku będą wystar­cza­jąco sku­teczne. Przez pierw­sze 3–4 tygo­dnie oko­lica pod­dana zabie­gowi będzie obrzęk­nięta. Przez ten czas suge­ru­jemy naszym pacjen­tom zacho­wać umiar­ko­waną aktyw­ność fizyczną i zre­zy­gno­wać z upra­wia­nia sportu. Do peł­nej aktyw­no­ści będzie można wró­cić, jak tylko ustąpi obrzęk. W razie wąt­pli­wo­ści można skon­tak­to­wać się ze spe­cja­li­stami z naszej kli­niki, któ­rzy odpo­wie­dzą na wszel­kie pyta­nia. Dodat­kowo, tydzień po zabiegu odbywa się pierw­sza wizyta kon­tro­lna. Następna ma miej­sce po trzech mie­sią­cach od wyko­na­nia pla­styki brzu­cha.

Chcesz sko­rzy­stać z zabiegu pla­styki brzu­cha w naszej kli­nice? Skon­tak­tuj się z nami.