Jak poprawić swoje spojrzenie, czyli chirurgia plastyczna na ratunek

Piękne, młode i pełne bla­sku spoj­rze­nie to marze­nie więk­szo­ści kobiet. Nie­stety, nie­które panie muszą bory­kać się z opa­da­ją­cymi powie­kami, które spra­wiają, że ich twarz wygląda na nie­ustan­nie zmę­czoną i pozba­wioną bla­sku. Powszechne jest prze­ko­na­nie, że opa­da­jące powieki to pro­blem doty­ka­jący jedy­nie kobiety w wieku star­szym. Oka­zuje się tym­cza­sem, że wśród pacjen­tów kli­nik medy­cyny este­tycz­nej nie bra­kuje także mło­dych dziew­czyn. W ich przy­padku za pro­blem odpo­wiada nie utrata jędr­no­ści, a budowa ana­to­miczna, która czę­sto jest dzie­dziczna.

Dzi­siaj medy­cyna este­tyczna potrafi dosko­nale radzić sobie z więk­szo­ścią pro­ble­mów natury este­tycz­nej. Opa­da­jące powieki zali­cza się do tych defek­tów, które mogą zostać naprawdę szybko i pro­sto usu­nięte. Wystar­cza jeden pro­sty zabieg, aby spoj­rze­nie odmłod­niało i nabrało wyglądu. Chi­rur­giczna korek­cja powiek nie jest zabie­giem skom­pli­ko­wa­nym, a jej prze­pro­wa­dze­nie nie zaj­muje wiele czasu.

Czy po zabiegu zostaną blizny?

Oba­wia się tego więk­szość kobiet, które decy­dują się na chi­rur­giczną korek­cję powiek. Ble­fa­ro­pla­styka, któ­rej pod­dać można się mię­dzy innymi  w kli­nice Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski to zabieg, który nie pozo­sta­wia żad­nych widocz­nych śla­dów. Bli­zny umiej­sca­wiają się w zała­ma­niach powiek, a tym samym ich dostrze­że­nie jest w zasa­dzie nie­moż­liwe. Każdy chi­rurg pla­styk prze­pro­wa­dza zabieg tak, aby popra­wić, a nie pogor­szyć wygląd swo­jej pacjentki.

Kiedy nie można przeprowadzić zabiegu?

Mimo tego, że pla­styka powiek jest zabie­giem bez­piecz­nym nie można wyko­nać jej u każ­dej kobiety. Wska­zuje się na cały sze­reg prze­ciw­wska­zań, które spra­wiają, że chi­rur­giczna korek­cja powiek jest nie­moż­liwa. Do tych naj­po­waż­niej­szych zali­cza się:

  • cho­roby tar­czycy;
  • cukrzycę;
  • nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze;
  • cho­roby serca;
  • cho­roby oczu.

Zabiegu nie wyko­nuje się u kobiet cię­żar­nych z racji na konieczne poda­nie znie­czu­le­nia. U kobiet, któ­rych krze­pli­wość krwi znaj­duje się na zbyt niskim pozio­mie, ble­fa­ro­pla­styka także nie będzie mogła zostać prze­pro­wa­dzona. Trzeba pamię­tać, że na mniej wię­cej dzie­sięć dni przed zabie­giem nie wolno się­gać po środki, które mogą roz­rze­dzać krew. Mogą one bowiem pro­wa­dzić do powsta­nia trud­nego do opa­no­wa­nia krwo­toku. Podobne dzia­ła­nie wyka­zują papie­rosy. Chcąc więc unik­nąć powi­kłań, z nich także należy zre­zy­gno­wać.

Kiedy można wrócić do pracy?

Zabieg wymaga odro­biny odpo­czynku i oszczę­dza­nia sie­bie. Zaraz po zakoń­cze­niu zabiegu lekarz umiesz­cza na powie­kach spe­cjalne pla­stry. Nie są one duże. Nie należy więc oba­wiać się, że ogra­ni­czą pole widze­nia. Typowe nato­miast po zabiegu są dole­gli­wo­ści bólowe oraz obrzęk. Aby zmniej­szyć te dokucz­liwe objawy, zaleca się sto­so­wa­nie chłod­nych okła­dów. Się­gnąć można po lód, któ­rego jed­nak nie wolno bez­po­śred­nio przy­kła­dać do powieki. Należy naj­pierw zawi­nąć go w zwy­kłą szmatkę lub ręcz­nik, a dopiero potem przy­ło­żyć do powieki. Mniej wię­cej tydzień należy oszczę­dzać wzrok. Czy­ta­nie, oglą­da­nie tele­wi­zji, pisa­nie – wszyst­kie te czyn­no­ści należy odło­żyć. W związku z tym przez mniej wię­cej sie­dem dni nie wolno wra­cać do pracy. W przy­padku kobiet wyko­na­nie maki­jażu moż­liwe jest dopiero po mniej wię­cej dzie­się­ciu dniach od usu­nię­cia szwów.

Ble­fa­ro­pla­styka to zabieg, który może pomóc w odzy­ska­niu mło­dego wyglądu. Wyko­nuje się go u pań w róż­nym wieku, a pacjen­tami kli­nik medy­cyny este­tycz­nej coraz czę­ściej stają się także pano­wie. Chi­rur­giczna korek­cja powiek to bez wąt­pie­nia dobry wybór, jeśli naszym pro­ble­mem są opa­da­jące powieki.