Implanty piersi Motiva – IDEALNA HARMONIA! – już dostępne w Centrum Medycznym Bieńkowski!

Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski ma przy­jem­ność poin­for­mo­wać Pań­stwa, że nawią­za­li­śmy współ­pracę z firmą Motiva – pro­du­cen­tem wyso­kiej klasy implan­tów piersi. Implanty Motiva odzna­czają się potwier­dzo­nym w licz­nych bada­niach bez­pie­czeń­stwem i inno­wa­cyj­no­ścią. Wyko­nane z naj­no­wo­cze­śniej­szych, szczel­nych powłok, wypeł­nione ultra­mięk­kim żelem – zagwa­ran­tują ich wytrzy­ma­łość i natu­ralny wygląd.

Implanty Motiva to dosko­nałe roz­wią­za­nie dla kobiet cenią­cych sobie nie tylko kom­fort, ale rów­nież dosko­nały efekt wizu­alny pod posta­cią kształt­nych, mięk­kich i natu­ral­nie pre­zen­tu­ją­cych się piersi. Sze­roki wybór implan­tów Motiva sprawi, że każda z pań z pew­no­ścią wybie­rze implanty, o jakich marzy.

Dzięki wyso­kim wskaź­ni­kom szczel­no­ści oraz mięk­kiemu wypeł­nie­niu, implanty piersi od firmy Motiva zacho­wują swój nie­zmienny, per­fek­cyjny kształt. Pole­cane są zatem w szcze­gól­no­ści kobie­tom pro­wa­dzą­cym aktywny tryb życia, które pra­gną cie­szyć się pięk­nym biu­stem bez obaw o powi­kła­nia.

Pacjentki zain­te­re­so­wane zabie­giem powięk­sza­nia piersi implan­tami Motiva, zapra­szamy do kon­taktu z naszym per­so­ne­lem. Chęt­nie odpo­wiemy na wszyst­kie pyta­nia.