ICOONE® Laser Med 2

ICOONE® Laser Med 2 polega na pre­cy­zyj­nym masażu ciała gło­wi­cami zawie­ra­ją­cymi mikro­otwory, dzięki któ­rym sty­mu­la­cja skóry jest głę­boka i bar­dziej efek­towna. Urzą­dze­nie posiada do wyboru aż 22 pro­gramy kosme­tyczne.
Wie­lo­aspek­towy wybór opcji zabie­go­wych umoż­li­wia dosto­so­wa­nie się do potrzeb pacjenta i osią­gnię­cie bez­dy­sku­syj­nego efektu znacz­nie szyb­ciej, bez uszka­dza­nia sąsied­nich tka­nek oraz naczyń krwio­no­śnych. Tech­no­lo­gia ICOONE® Laser Med 2 jest bez­pieczna dla osób z pęka­ją­cymi naczyn­kami oraz żyla­kami-pod warun­kiem, że nie są zbyt roz­le­głe.

Pod­czas zabiegu gło­wice wypo­sa­żone w rolki z mikro­otwo­rami zasy­sają skórę dając przy­jemne odczu­cie chło­dze­nia oraz wibro­wa­nia.

Urzą­dze­nie ICOONE® Laser Med 2 wypo­sa­żone jest w bio­sty­mu­lu­jący laser o fali 915nm oraz świa­tło LED 650nm, które:
– prze­ni­ka­jąc w głąb tka­nek sty­mu­luje je – dzięki czemu znacz­nie przy­spie­sza się meta­bo­lizm,

-powo­duje roz­kład komó­rek tłusz­czo­wych czyli moc­niej­szą reduk­cję cel­lu­litu.

Wyko­rzy­sta­nie świa­tła LED oraz lasera jest dla pacjenta nie­od­czu­walne.

Każdy zabieg roz­po­czyna się od 20 minu­to­wego masażu pod­ci­śnie­nio­wego całego ciała (Base), po któ­rym osoba wyko­nu­jąca zabieg prze­cho­dzi do pro­gramu sku­pio­nego na 10 minu­to­wym opra­co­wa­niu pro­ble­ma­tycz­nego obszaru ciała (Focus). Pod­czas jed­nego zabiegu wyko­nuje się zazwy­czaj 2 focusy (2x10’), mak­sy­mal­nie 4.

ICOONE® Laser Med 2 daje widoczne efekty już po 1 zabiegu, jed­nak dla osią­gnię­cia spek­ta­ku­lar­nych efek­tów zale­cana jest seria 10–15 zabie­gów, w odstę­pach 2–3 dni. Po zakoń­cze­niu serii w celu utrzy­ma­nia osią­gnię­tego efektu reko­men­duje się wyko­na­nie 1 zabiegu przy­po­mi­na­ją­cego, raz w mie­siącu.

 

Wska­za­nia do zabiegu ICOONE® Laser Med 2:

 • utrata jędr­no­ści i ela­stycz­no­ści skóry
 • cel­lu­lit
 • obrzęki
 • roz­stępy
 • mode­lo­wa­nie ciała
 • detok­sy­ka­cja
 • oty­łość miej­scowa

Prze­ciw­ska­za­nia do zabiegu ICOONE® Laser Med 2:

 • nowo­twory
 • zmiany zapalne na obsza­rze zabie­go­wym
 • przyj­mo­wa­nie leków roz­rze­dza­ją­cych krew
 • stany zapalne żył
 • aktywne infek­cje bakteryjne/wirusowe/grzybicze
 • pod­wyż­szona tem­pe­ra­tura ciała
 • osła­bie­nie orga­ni­zmu

U kobiet w ciąży w celu likwi­da­cji obrzę­ków można wyko­nać zabieg dre­nu­jący, za zgodą leka­rza pro­wa­dzą­cego ciążę.

Cennik

 

Ico­one Med 2 – Zabiegi na ciało bez uży­cia lasera

Base – pro­gram na całe ciało 20 min.
Base + 1 fokus 30 min.
Base + 2 fokusy 40 min.Base + 3 fokusy 50 min.Base + 4 fokusy 60 min.Kostium
Focus – pro­gram na wybraną par­tię ciała (10 min)Ico­one laser med 2Ico­one laser med 2Ico­one laser med 2Ico­one laser med 2do zabiegu
1 zabieg
250 zł300 zł350 zł400 zł100 zł
5 zabie­gów1150 zł1350 zł1500 zł1650 złgra­tis
10 zabie­gów2100 zł2550 zł2800 zł3100 zł
gra­tis
15 zabie­gów3100 zł3600 zł4000 zł4350 złgra­tis

Ico­one Laser Med 2 – Zabiegi na ciało z uży­ciem lasera

Base – pro­gram na całe ciało 20 min.
Base + 1 fokus 30 min.
Base + 2 fokusy 40 min.Base + 3 fokusy 50 min.Base + 4 fokusy 60 min.Kostium
Focus – pro­gram na wybraną par­tię ciała (10 min)Ico­one laser med 2Ico­one laser med 2Ico­one laser med 2Ico­one laser med 2do zabiegu
1 zabieg
350 zł400 zł450 zł500 zł100 zł
5 zabie­gów1600 zł1800 zł2000 zł2250 złgra­tis
10 zabie­gów3000 zł3100 zł3550 zł3900 zł
gra­tis
15 zabie­gów3850 zł4450 zł5050 zł5550 złgra­tis

 Ico­one Laser Med 2 – Zabieg na twarz  (z maską) 

Ico­one laser med 2
1 zabieg200 zł
5 zabie­gów900 zł
10 zabie­gów1700 zł
15 zabie­gów2100 zł

Ico­one Laser Med 2 – Zabieg na twarz + szyja +dekolt (z maską)

Ico­one laser med 2
1 zabieg300 zł
5 zabie­gów1350 zł
10 zabie­gów2550 zł
15 zabie­gów3600 zł