Hotel Kura­cyjny to hotel o wyso­kim stan­dar­dzie i dosko­nałe miej­sce wypo­czynku. Dogodna loka­li­za­cja – Gdy­nia Orłowo oraz sze­roki zakres usług ofe­ro­wa­nych klien­tom czyni z tego ośrodka wyma­rzone miej­sce na relaks, imprezę oko­licz­no­ściową czy spo­tka­nie biz­ne­sowe. W hotelu dostępne są rów­nież nowo­cze­sne spa z sze­roką ofertą zabie­gów upięk­sza­ją­cych i lecz­ni­czych, ele­gancka restau­ra­cja z wyśmie­ni­tym jedze­niem oraz wygodne sale kon­fe­ren­cyjno-balowe.